HSYK'DA NELER DEĞİŞTİ

HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler ve tetkik hakimlerinin HSYK'daki görevleri sona erecek.

HSYK'DA NELER DEĞİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yarından itibaren HSYK Genel Sekreterliği birimleri ile Teftiş Kurulu'na yeni atamalarda bulunacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle daha önce cemaatin Yargıtay'daki imamı olduğu iddialarü üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın görevi de sona erecek.

Meclis'te uçan tekmeli, kanlı kavgaların ardından kabul edilen HSYK yasası, Gül'ün onayının ardından Başbakanlığa gönderildi. Yasa, yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Yeni yasada yer alan bazı hükümler şöyle:

- Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte HSYK'daki tüm personelin görevi sona erecek. Adalet Bakanı, 10 gün içinde ; Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atayacak. Genel kurul da 10 gün içinde genel sekreter adaylarını belirleyecek ve bakan, sonraki 3 günde adaylar arasından genel sekreteri atayacak.

- HSYK'nın çıkardığı genelgelerin tümü kaldırılacak. HSYK; mesleğe kabul etme, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma inceleme ve soruşturmalar gibi konularda genelge düzenleyecek.
- İlgili dairenin teklifi üzerine hâkim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere "olur" vermek görevi bakana verilecek, ancak araştırma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere olur vermek yetkisi bakanın görev alanı dışına çıkarılacak.
Yargıtay'ın imamı olduğu iddia edilmişti


Yasada, Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile ilgili şu hükümler yer aldı:
- Akademi'de görevlendirilecek hâkim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek.
- Akademi başkan, başkan yardımcıları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Akademi Genel Sekreterliği'nin kaldırılması ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de yapısının değiştirilmesi sebebiyle bu birimlerde görevli olanların da görevleri sona erecek.

- Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreterliği kaldırılacak. Akademinin organlarından olan, "Başkanlık"ın yapısı değiştirilecek. 2 olan başkan yardımcısı sayısı 3'e çıkarılacak, genel sekreterlik birimi kaldırılacak ve başkan yardımcılarının sorumlu olacağı birimler başkan tarafından belirlenecek.

- TAA Başkanı, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca atanacak. Başkan yardımcıları ise, bakan tarafından görevlendirilecek.
- Akademinin hizmet birimleri yeniden oluşturulacak.
- Akademi Genel Kurulu'nun görevleri arasında bulunan Akademi'de verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler için hazırlanacak tarifeyi onaylama görevi yönetim kuruluna verilecek.
- Akademi Genel Kurulu'nun, kendi üyeleri arasından üç üye olarak seçtiği Denetim Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşacak.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Mehmet Ali Şahin'in 'Yargıtay'daki cemaatin imamı' ifadesiyle kendisini kastettiği iddiasını yalanlamıştı. Yıldırım'ın görevi de yarın sona erecek.

 
Personelin görevi sona eriyor
 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona erecek.
 
Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde HSYK Başkanı tarafından Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcıları atanacak. Genel Kurul, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde genel sekreter adaylarını belirleyecek ve HSYK Başkanı, sonraki 3 gün içinde bu adaylar arasından Genel Sekreteri atayacak.
 
HSYK'nın seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle haklarında yürütülecek disiplin soruşturması HSYK Başkanı, disiplin kovuşturması Genel Kurul tarafından yapılacak. HSYK Başkanı, ihbar ve şikayetle ilgili, doğrudan veya yaptırdığı inceleme sonucuna göre soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verecek. Soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, üyeler arasından 3 kişilik soruşturma kurulu görevlendirecek. Soruşturma kuruluna yaşça büyük olan üye başkanlık edecek. Soruşturma kurulu, disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak HSYK Başkanı'na verecek. Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirecek ve dosyayı kovuşturma işlemlerinin yürütülmesi için Genel Kurul'a sunacak. Genel Kurul, kovuşturma aşamasına ilişkin olarak bizzat veya vekili aracılığıyla sözlü ya da yazılı savunmasını yapmak üzere 7 günden az olmamak üzere süre verecek. Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmaları HSYK Başkanı ve Genel Kurul tarafından karara bağlanacak.
 
HSYK'nın seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçlarıyla kişisel suçları hakkındaki soruşturma izni işlemleri HSYK Başkanı, kovuşturma izni işlemleri Genel Kurul tarafından, kovuşturma açılması kararı ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ise gösterilen yetkili merciler tarafından yapılacak. HSYK Başkanı, suç ihbar ve şikayetlerini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verecek ve soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, üyeler arasından 3 kişilik kurul seçecek.
 
Soruşturma kurulu, kanaatini belirten raporu, Genel Kurul'a sunulmak üzere Başkana verecek. HSYK'nın seçimle gelen üyelerinin kurul üyesi olmadan önceki suç teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma yapılması ve kovuşturma izni işlemleri bu hükümlere göre yürütülecek.
 
Kurulda görevi sona eren idari personel dışındaki kişiler uygun görülecek göreve, idari personel ise Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında uygun kadrolara atanacak.
 
HSYK tarafından çıkarılan genelgelerin tümü yasanın yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkacak, yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.
 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak HSYK üyeliği seçimlerinde, adayların meslekte 20 yıl çalışmış olma şartı aranacak. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulu ve baro başkanlarınca Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için bir adaya oy kullanılacak.
 
Akademi Başkanı ile tüm personelin görevleri sona erecek
 
Kanun ile 4954 sayılı Adalet Akademesi Kanuna eklenen geçici maddeye göre de Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Adalet Akademisinde, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personelin görevleri sona erecek.
 
Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, kadrosu Akademide bulunan diğer personel ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanacak. Akademide geçici görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlayacaklar.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Bakan tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları atanacak, 15 gün içinde Bakan tarafından üç başkan adayı belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulacak ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Başkanın atama ya da görevlendirmesi yapılacak.
 
Kanuna göre Başkan atanıncaya ya da görevlendirilinceye kadar Başkan tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından yürütülecek.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER