MEB YÖNETMELİK TASLAĞINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik taslağında değişikliğe gitti

MEB YÖNETMELİK TASLAĞINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI
Yönetmelik taslağında yapılan değişiklik kimleri ilgilendiriyor? Yönetmelik taslağında neler değişti? Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini yürürlükten kaldıracak yönetmelik taslağı yayınlanmıştır. Taslak yönetmelikte ilk göze çarpan hususlar aşağıda sıralanmıştır. Ancak, yönetmeliğin detaylı değerlendirilmesi üyelerimizden gelen görüşler doğrultusunda devam etmektedir. Taslak yönetmelikte yer alan tüm hususlar incelenerek görüşler doğrultusunda bakanlığa bir rapor halinde ayrıca sunulacaktır.

-Taslak yönetmeliğin Atama Şartları başlıklı 5/f maddesinde öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır. Bu şartın yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir.

-Taslak yönetmelikte Atama Usulleri İlk Atama Yeniden Atama ve kurumlar arası yeniden atama, Milli sporcuların ataması ve engellilerin ataması olmak üzere 4 usul olarak belirlenmiştir.

-Taslak yönetmelikte Engellilerin atama usulü de yer almıştır. Engellilerin Ataması başlıklı 10. Maddede “ İlgili mevzuatında belirtilen oran ve üzerinde engeli olduğunu belgelendirenlerden sağlık durumu ve KPSS şartı hariç olmak üzere 5 inci maddede sayılan şartları taşıyanlar, ilgili mevzuatına göre engelliler için yapılan sınavda alınan puanlar üzerinden öğretmenliğe atanabilir.” denilmektedir.

-Taslak yönetmeliğin Kontenjanların Belirlenmesi başlıklı 11/1-11/2. Maddesinde “ 1)Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarınınen fazla %1'i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.

2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10'u milli sporcuların atamalarında kullanılır.” Denilmektedir. Bu maddede idareye kontenjan belirlemede takdir hakkı veren “en fazla” ibaresinin yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir.

- Taslak yönetmeliğin Duyuru, Başvuru ve tercihler başlıklı 12/4. Maddesinde “Öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 80 tercihte bulunabilir.” denilmektedir. Bu madde ile eski yönetmelik hükmüne göre 25 olan tercih sayısı 80'e çıkarılmıştır.

- Taslak Yönetmelik ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmelerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki okullara atanabilmek için öğretmenler seçme sınavına tabi tutulmakta iken taslak yönetmelikte bu eğitim kurumlarına öğretmen ataması için seçme sınavı yapılmayacaktır. Taslak yönetmelikte Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda, halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması ve başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması şartları aranmaktadır. Bu eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenlerden başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması ve başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması şartlarını taşıyanlar ile bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunanlardan fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır. Öğretmen ihtiyacı bu şekilde yapılan atamalarla karşılanamayan fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinin boş bulunan öğretmen kadrolarına, bu eğitim kurumlarına ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır.

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanacak ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınacaktır. Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır. Öğretmen ihtiyacı bu şekilde yapılan atamalarla karşılanamadığında spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlardan uygulama sınavında 70 ve üzerinde puan alanlar, tercihleri de dikkate alınarak 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır.

-Taslak yönetmelik ile birlikte bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenecektir.


-Taslak Yönetmelikte Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirmelerde 30 Eylül tarihi esas alınmıştır.

-Taslak yönetmelikte, Türk Eğitim Sen olarak tamamen karşı olduğumuz, öğretmenlere rotasyon uygulaması getirilmiştir. Yönetmeliğe göre öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilecek, aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılacaktır.

Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilecektir.

Yer değişikliklerinin il bazında yapılması ileride birçok mağduriyetin yaşanması anlamına gelecektir. İlçelerin bazılarının birbirlerine uzaklığı iki il arasındaki mesafeden daha fazla olabilmektedir. Öğretmenlerin mazeretlerinin göz önünde bulundurularak yer değişikliklerinin yapılacağına ilişkin herhangi bir ibarede taslak yönetmelikte bulunmamaktadır.

-Taslak yönetmelik ile Eş durumu özrü ve sağlık durumu özrü isim olarak değiştirilmiş ve Aile Birliği Mazeretine bağlı yer değiştirmeler ve sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmeler olarak taslakta yer almıştır. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ancak, taslak yönetmelikte bu düzenleme yer almamaktadır. Bu düzenlemenin yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

Taslak yönetmeliğin Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başlıklı 36/1. Maddesinde “1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği;

a) Öğretmenin kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere,

c) Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç), Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere

d) Öğretmenin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.” Denilmektedir.

Anılan hüküm her yönü ile sakattır. Şöyle ki; öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere ataması yapılacaktır. Bu durumda kişilerin aile birliği mazeretine bağlı yapacağı yer değişiklikleri neredeyse sadece zorunlu hizmet bölgeleri ile sınırlı olacaktır.


Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere yapılması da aynı sorunu gündeme getirecektir. Bu koordinasyonun nasıl yapılacağı ve ihtiyacın nasıl tespit edileceği de bilinmemektedir.

Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atamasının yapılması için kişilerin eşlerinin herhangi kesinti olmaksızın aynı yerde 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemesi gerekmektedir. Ülkemizin iş bulma imkanları oldukça kısıtlıdır. Birçok iş yeri ekonomik sıkıntılar sebebi ile kapatılmakta ve bir çok kişi bu nedenle işsiz kalmaktadır. Bu nokta da 3 yıl kesintisiz sosyal güvenlik primi ödeme zorunluluğunun getirilmesi eş durumu mazereti sebebi ile yer değişikliğini neredeyse imkansız hale getirmektedir. Gelinen noktada bu durumda olan binlerce kişi 3 yıl kesintisiz prim ödeme şartı sebebi ile mağduriyet yaşayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı çerçeve yönetmeliğe uygun yönetmelik değişikliğine gidecektir. Bununla birlikte eğitim çalışanları 3 yıl kesintisiz prim ödemediği takdirde eş durumunda yer değişikliği isteyemeyecektir. İki eş birbirinden ayrı ise ortada eş durumu mazereti vardır. Bu nokta da aile bütünlüğünü korumakla görevli olan devletin eşleri kesintisiz sigorta primi yüzünden birleştirmemesi hakkaniyetli değildir. Eş durumu mazeretinden yer değiştireceklerde bu mazeretin idarece öğrenilmesi için ilgililerden sigorta primi istenilmektedir. Sigorta primi 3 yıl kesintisiz ödemesi bulunan kişiler ile bulunmayan kişilerin özürleri arasında bir fark yoktur. Örneğin; 10 yıl aynı yer de çalışmış bir kişinin işveren tarafından işten çıkarılması gibi bir durum söz konusu olduğunda bu kişinin eşi, özür durumuna bağlı yer değişikliği yapamayacaktır. 16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle getirilen bu düzenleme sendikamız tarafından Danıştay nezdinde yargı konu edilmiştir.

-Taslak yönetmeliğin Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başlıklı 37. Maddesine göre alınacak sağlık raporları eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınabilecektir. Ancak, eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastaneleri her ilde bulunmamaktadır. Bu nedenle zaten sağlık sorunları yaşan kişilerin bulundukları yerlerde olan ve değişiklik yapılmadan önce olduğu gibi tam teşekküllü hastanelerden alınacak rapor ile başvuruda bulunması yeterli görülmelidir.

Ayrıca; 37/5. Maddesinde “Bakanlık, öğretmenlerin sağlık mazeretinin giderilebileceği ili, hizmet gerekleri ve mazeret çerçevesinde belirleyebilir.” Denilmektedir. Bu madde ile bakanlığa mazeretin giderileceği yeri belirleme konusunda takdir yetkisi tanınmaktadır. Bu uygulama da yanlıştır ve düzeltilmesi gerekmektedir.

-Taslak yönetmelikte “Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 40. Maddesinde “ Eşleri ölen ya da eşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler, bu durumların oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Denilmektedir. Mevcut yönetmelikte “6 ay” olan ibare taslak yönetmelikte “bir yıl” olarak değiştirilmiştir. 

- 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 39. maddesi 9. fıkrasındaki; "(9)Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri halinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar." Hükmü taslak yönetmelikte yoktur. Bu uygulamanın yeniden yönetmelikte yer alması gerekmektedir.


- Taslak yönetmeliğin "Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme" başlıklı 38. maddesindeki hükümler ile öğretmenlerden kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler yer değiştirebilecektir. 

-Taslak yönetmeliğin "Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği" başlıklı 39. maddesindeki hükümler ile engellilerin yer değişikliği taslak yönetmelikte yer almaktadır.

-Taslak yönetmeliğin İsteğe Bağlı yer değiştirmeler başlıklı 40. Maddesi ile öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınacaktır. Sağlık ve aile birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmayacaktır.

-Taslak yönetmeliğin Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler başlıklı 43. Maddesinde “Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır. Bu şekilde ataması yapılan öğretmenlerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.” Denilmektedir. Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurlar idarenin tasarrufu ile yer değişikliği yapabilmektedir. Ancak; madde metninde soruşturma sonucunda hangi hallerde memurun görev yaptığı yerde kalmasında sakınca görüleceği belirtilmemiştir. Bu durumda yapılan uygulamalar tamamen idarenin takdir yetkisine bırakılmaktadır. İdareye yer değişikliği yapmada sınırsız bir takdir yetkisinin bırakılması uygulamada birçok sıkıntıyı beraberince getirecektir. Yönetmelik hükmü aslında tedbir amacı ile düzenlenmiş olsa da, idarenin tasarrufunun sınırları net bir biçimde çizilmediğinden, uygulamada idarenin isteği doğrultusunda yapılan naklen atama yolu haline dönüşecektir. İstisnai durumlarda uygulanan soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak yapılan yer değiştirmeler, günümüzde disiplin cezasının ayrılmaz bir bütünü haline gelmiştir. Yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda herhangi bir ceza alınmasa dahi idarenin takdir yetkisine bağlı olarak görev yapılan yerde kalınmasında sakınca olduğu gerekçesi ile yer değişikliği işlemi tesis edilebilecektir. Bu durumda yine idarenin takdir yetkisi söz konusu olacaktır. Alt hizmet alanına yapılacak yer değişiklikleri, disiplin cezası almış olan kişilerin ikinci kez daha ağır bir yaptırıma tabi tutulmaları anlamına gelmektedir.

Yine aynı maddenin 2. Paragrafında “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.” denilmektedir. Bu madde ile soruşturma sonucu il dışına ataması gerçekleşen bir kişi daha önce görev yaptıkları ile sadece sağlık durumunda atama isteğinde bulunabilmektedir. Aile birliği mazereti bu madde de yer almamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Nitekim; 06.05.2010 tarihli yönetmelikte soruşturma sonucunu görev yeri değiştirilenleri özür durumu da dahil eski görev yerlerine 3 yıl geçmeden dönemeyeceklerine ilişkin düzenleme Danıştay tarafından hukuka aykırı görülmüş ve yürütmesi durdurulmuştur.

-Alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemlerinde mevcut yönetmelikte alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılırken, taslak yönetmelikte herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu durumun mutlak suretle düzeltilmesi ve bakanlığa tanınan takdir yetkisinin bir süre ile sınırlandırılması gerekmektedir.

- Yönetmeliğin Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılacak Süreler başlıklı 34. maddesinde657 sayılı D.M.K. 4/C maddesi uyarınca istihdam edilerek bakanlık bünyesinde görev yapan kişilerin zorunlu hizmet bölgelerinde yaptıkları görev süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılacağına ilişkin herhangi bir ibare yer almamaktadır. Ancak yine anılan yönetmeliğin 29. maddesinde bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilmektedir. Bu statüde bakanlığın bünyesinde yaptıkları görevler hizmet puanı olarak değerlendirilirken zorunlu hizmet bölgelerinde yaptıkları görev süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmamaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca anılan madde ile 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı, görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı dahil edilecektir.

- Taslak yönetmelikte “öğrenim özrü” uygulaması bulunmamaktadır. Eğitim ve Öğretimin kalitesinin artırılması için öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görmeye teşvik edilmesi gerekli iken bu şekilde bir işlemin yapılması eğitim ve öğretim için var olan bir bakanlığa yakışmamaktadır. Bu nedenle mutlaka yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

- Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup ilan edilen eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, görev yerleri mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe emrine yapılarak, mazeretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu hususun mutlak suretle yönetmelikte yerini alması gerekmektedir.

-4688 sayılı yasa uyarınca sendikal faaliyetlerini yürütmek için aylıksız izne ayrılanlar fiilen eğitim-öğretim sınıfı içinde görev yapmaya devam etmelerine rağmen aylıksız izin kullandıkları gerekçesi ile çalıştıkları sürelerin hizmet süresinden ve hizmet puanından sayılmaması hakkaniyetli değildir. Bu uygulama bir anlamda sendikal faaliyetleri engelleme ve sendikal çalışma yapan kişileri cezalandırma anlamına gelmektedir.

87 Nolu Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. Maddesinde “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler.

Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.” denilmektedir. Sendikalar tarafından seçilerek görev başına gelen yöneticilerin bu görevin ifası için aylıksız izne ayrılması sebebi ile görev yaptıkları sürelerinin yok sayılması sendikal faaliyette bulunmaya engel olmaktır. Dolayısı ile İLO sözleşmesinin ilgili maddesine aykırı davranılmaktadır. Bu nedenle 4688 sayılı yasa uyarınca aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin bu izin süresince kadrolarında bulundukları kurumun hizmet süresinden ve hizmet puanından yararlandırılması gerekmektedir.


- 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca mevcut okul müdürleri görev sürelerinin uzatılması için yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yapılan değerlendirme sonucunda bir çok kişinin görev süresi uzatılmamıştır. Bu kişilerin isteklerine bağlı olarak istedikleri eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak atamalarının yapılması hususunun geçici bir madde ile düzenlenmesi, yaşanılan mağduriyeti bir nebze de olsa giderecektir.

- Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerden 1. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı ödenmesi ve bu bölgelere isteğe bağlı olarak atanan ve bu kapsamda görev yapmakta olanlara tazminat tutarlarının ½'si oranında zorunlu hizmet tazminatı ödenmesi uygulamasıyla bu bölgelerdeki istihdam sorunun çözülmesi mümkün olacaktır.

- Zorunlu hizmet bölgelerindeki görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış hatta fazladan yıllarca çalışmış öğretmenlerin yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri mağduriyetlerinin çözümü adına herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yer değişikliği istediği ile yer değiştirme hakkı verilmesi gerekmektedir. Bu uygulama yapılırken tabi olduğu zorunlu çalışma süresinin %50 si oranında fazladan çalışmış olmak gibi bir kriter de getirilebilir. Bu bölgelerde görev yapan ve adeta Bakanlığın uygulamalarıyla çakılı hale getirilmiş öğretmenlerimizin uğramış oldukları haksızlık bu uygulama ile bir nebze olsun telafi edilebilir.
Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER