MULAKAT SINAVI ADI ALTINDA ORTAOYUNU OYNANIYOR ...

TÜRK EĞİTİM-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI VE TÜRKİYE KAMU-SEN MUĞLA İL TEMSİLCİSİ MÜRSEL ÖZATA'NIN MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINDA YAPILAN BELGELİ HAKSIZLIK NEDENİ İLE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

MULAKAT SINAVI ADI ALTINDA ORTAOYUNU OYNANIYOR ...

Sevgili Muğla Kamuoyu!

Değerli Basın Mensupları!

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru gereği Muğla ilinde de 16.Ekim.2014 Perşembe günü başlayan 23.Ekim.2014 Perşembe günü sona erecek sözlü mülakat sınavları yapılmaktadır. Yapılmaktadır ama evlere şenlik bir şekilde. Türkiye'de kime sorarsanız sorun zaten mülakat= torpil olduğunu herkes bilir. Mülakatlarda baştan sona haksızlıklar, hukuksuzlar yaşanmaktadır. Herkes nasibini alsın diye de şöyle ifade edersek sanki daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bu dinen günah, ahlaken ayıp, insan hakları evrensel beyannamesine de aykırıdır.

Görevlendirme Yönetmeliğinin 20.maddesine göre yapılacak değerlendirmede;

 (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür, yönlerinden değerlendirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Yani bütün soruları bilse bile aday eğer komisyondaki listede adı yoksa artı 20 puanı asla alamayacaktır. Ayrıca bu kadar kısa bir sürede hangi yöntemle komisyon üyelerinin adayların analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyetini, temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyini, muhakeme gücü ve kavrayış düzeyini, iletişim becerilerini, özgüveni ve ikna kabiliyetini nasıl ölçmektedirler merak ediyorum.

Biz Valilik Makamına konu ile ilgili mülakatlar başlamadan önce resmi yazımızı yazdık. Bu yazıda; Sözlü sınav uygulaması denetimi neredeyse imkânsız olan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren objektiflikten en uzak sınav şeklidir. Ancak; sözlü sınav uygulaması yapılacaksa dahi en azından objektif olarak yapıldığının denetlenebilmesi için ve somut verilere dayalı olarak en azından daha objektif bir sınav olması adına görüntü ve ses kaydının olması gerektiğini beyan ettik.

Buna dayanak olarak da sözlü sınavlar ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel KurulununYD. İtiraz No: 2008/774numaralı vermiş olduğu karara göre sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. demiştik.

Yaşanacak olası olumsuzlukları tahmin etmiştik ama bu talebimiz kabul görmedi.

Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir. Daha başvurular esnasında usulsüzlükler baş göstermiştir. Mesela Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Akgöz'ün okul müdürlüklerine ilk defa atanacaklar için yapılan duyurulara başvurusu, önce yıl hesaplamalarında hata yapıldığı gerekçesi ile ismi ilk yayınlanan listede yer almamış, daha sonra yaptığı itirazı da düzeltme listelerinde soyadının yanlış girildiği gerekçesi ile kabul edilmediği tarafına Milli Eğitim yetkilileri tarafından beyan edilmiştir. İşin asıl ilgi çekici tarafı tamamen kendi iradesi dışında Milli Eğitim yetkililerinin yaptığı hata nedeni ile Mustafa Akgöz mülakat listesine giremeyince yerine giren şahıs kim biliyor musunuz? Bodrum Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Serdar Öner mülakat listesine girmiştir. Bu da mı tesadüfle açıklanacaktır. Daha mülakata girmeden hakkı gasp edilen Mustafa Akgöz kimi kime şikâyet edecektir. Bu durumda Serdar Öner, Mustafa Akgöz'ün hakkını yemiş olmuyor mu?

Şu an karşımızdaki Rehberlik Araştırma Merkezinde mülakat sınavı altında bir ortaoyunu, bir tiyatro oynanmaktadır. 13 ilçeden müdür olma ümidi ile Muğla'ya gelen eğitim çalışanlarının onuru ve gururu ile oynanmaktadır. Milli Eğitim mevzuatının ve genel kültürün içinden mıknatısla çekilen ve eğer cevabı altta yazmasa komisyon üyelerinin bile bilemeyeceği sorular müdür adaylarına sorulmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden gelen listelerde isimleri olanlar bu sorular bilemediği takdirde komisyon başkanı başta olmak üzere komisyon üyeleri emin misin, gerçekten öyle mi, şöyle olamaz mı gibi yönlendirmeler yaparak doğru cevabı yazdırmaktadır. Yazdırma işini de güya belge olsun diye imzalatmaktadır.

Bu söylediklerimi öyle tahmin ve duyum üzerine değil bizzat belgeye dayalı olarak söylemekteyim. Komisyon huzuruna gelen müdür adaylarının isimleri, İlçe Milli Müdürlüklerinden komisyona verilen listede yer alıyorsa o müdür adaylarına her türlü yönlendirme ve yardım yapılmaktadır. Bu haksızlığa isyan eden olursa da gereği yapılmaktadır.

Şöyle ki; bu haksızlığa itiraz eden bir komisyon üyesine 2.Komisyon Başkanı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç'in; “İlçe Milli Eğitim Müdürleri kimlerle çalışmak istediklerini belirlediler. Hatta kimin hangi okula atanacağı belirlendi. Biz de bu isimlere bu puanları vereceğiz” dediği bunun üzerine hala içinde Allah korkusu olan bu komisyon üyesinin de bu durumu kabul edemeyeceğini kendisinin noter olmadığını, herkese hak ve adalet ölçüsünde puan vereceğini ve Allah korkusu taşıdığını beyan etmiştir. Bu nedenle 16.Ekim.2014 Perşembe günü öğleye kadar bu komisyonda bu tartışmalar yüzünden ancak 13 kişi mülakat sınavına alınabilmiştir.  Vicdanının sesini dinleyen bu komisyon üyesi öğle arası İl Milli Eğitim Müdürünün kendisini başka bir komisyon üyesinin telefonu ile dolaylı olarak aradığını ve görevinden feragat etmesini istediğini açıklamıştır. Bunu üzerine kul hakkı yemeyi diğer komisyon üyeleri gibi beceremeyen komisyon üyesi olayların gidişatının doğru olmadığını bunu ahlaki ve etik bulmadığını beyan etmiştir. Ancak olayların daha fazla Milli Eğitim camiasına zarar verdiğini düşünerek komisyondan feragat ettiğini yazılı olarak beyan ettiği dilekçesini Muğla Valiliğine vermiştir.

Ancak kul hakkı yemenin günah olduğunun bilincinde olan bu komisyon üyesinin Milli Eğitim camiasına asıl zarar verenin kendisi değil insanların şahsiyetleri ile oynayan, karakterlerini iğdiş etmeye zorlayan, herkesi kendileri gibi düşünmeye mecbur bırakan, kendilerinden olmayanı ötekileştiren zihniyete sahip diğer komisyon üyelerinin, bunlara bu talimatları veren bürokratların ve siyasi irade yetkilerinin Milli Eğitim camiasına daha büyük zarar verdiğini hiç düşünmemiştir.

Öncelikle hiç faydası olmayacağını bildiğim halde yine de konu ile ilgili bazı ayet ve hadisleri buradan komisyon üyelerine bir kez daha hatırlatmak isterim

Komisyon Başkanı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç. Komisyon Üyeleri Muğla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün, Yatağan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akdere, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Toprak, Muğla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Veli Bozkurt

 

ADALET İLE İLGİLİ AYETLER

Nisa-58. Şu bir gerçek ki Allah, size emanet ve işleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz Allah, (her şeyi) işiten ve görendir.

Maide-8. Ey iman edenler! Allah için adaleti (hakkı) ayakta tutan (hâkimler), adalet timsâli şâhitler olun.(3) Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevketmesin. Âdil davranın, takvâya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvâlı olun (emirlerine uygun yaşayın). Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Her Cuma hutbesi sonrası okunan

Nahl-90. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana (özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emreder; ahlâksızlığı/hayasızlığı, fenâlığı, zulmü/azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size (böylece) öğüt verir.

 

Kul hakkı yemek ile ilgili ayetler

Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız.”

Zümer 31

İman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna; haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akibete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir." (26/227)

Kul Hakkı İle İlgili Hadisi Şerifler

Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin Çünkü (kıyamet günü) dirhem de geçmez dinar da Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır o adama yüklenir Eğer sevapları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir” (Buhari, Rikak, 48)

Mazlumun bedduasından sakınınız Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur"

(Buharî, Müslim)

Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir.[Buhari]

Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, Cennete girer. [Nesai]

Kul hakkı, müminin aybı, kusurudur. [Ebu Nuaym]

Borçlu şehitte olsa, alacaklı alacağından vaz geçip borçluya hakkını helal etmedikçe, Allah'ın onu bağışlamayacaktır.

Sussam gönlüm razı değil konuşsam kar etmez.

Son olarak başta Sayın Valimize ve Milli Eğitim Bakanlığının üst düzey yetkililerine seslenmek istiyorum.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen listedeki isimleri kazandırmaya yönelik, kazananın daha mülakat yapılmadan önce belli olduğu şaibeli değil bizzat komisyon üyesi tarafından resmi dilekçe ile Valilik makamına yazdığı belgeli haksızlık nedeni ile Muğla ilinde yapılan bu mülakatlar derhal iptal edilmelidir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen listelerin Komisyon Başkanları marifeti ile komisyonların bilgilendirildiği iddiası için derhal gerekli idari inceleme ve soruşturmalar açılmalıdır.

Eğer muz Cumhuriyetinde yaşamıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hala devlet geleneği devam ediyorsa bu ortaoyununa yetkililer bir an önce son vermelidir.

Allah korkusu ile bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa ortak olmayarak komisyon üyeliğinden feragat eden vicdan sahibi eğitim çalışanı arkadaşımızı canı gönülden kutlarız.

İnşallah diğer komisyon üyeleri ve bunlara talimat veren bürokrat ve siyasi iradenin yetkilileri de bundan pay çıkararak titreyip kendilerine gelirler. ZiraDünyada iken birilerini kandırabilirsin, gerçek boyanı göstermemek için her türlü numarayı yapabilirsin. Ama unutma ki, Allah'ı kandıramazsın, O'ndan hiçbir şey saklayamazsın. Çünkü O, her şeyi gören ve her şeyi bilendir. Ölüm haktır, Kabir haktır, Mahşer haktır, Mizan haktır, Sırat haktır, Cennet haktır, Cehennem haktır, insanların bunları görmesi ve yaşaması haktır.

Asla haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan olmayacağız.

Türk Eğitim-Sen daima Hakkın ve haklının yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 Mürsel ÖZATA

Türk Eğitim-Sen Muğla Şb.Bşk.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER