SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE KARARLAR

Şiddete uğrayan sağlık çalışanı, hizmetten çekilebilecek

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE KARARLAR

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanlığı bir dizi tedbir alıyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının görev başında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilecek. Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda bir genelge yayınladı. Söz konusu genelgeye göre, tüm sağlık kurumlarında çalışan güvenliği komitesi kurulacak. Çalışan güvenliği programı hazırlanacak. Çalışanlara yönelik sağlık taramaları yapılacak. Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri alması sağlanacak. Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılacak. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanacak.

Beyaz kod uygulamasına geçilecek. Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimler verilecek. Şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirler alınacak. Acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulundurulması sağlanacak.

Şiddet olaylarının önlenmesinde hastane yöneticilerine de büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Bakanlık, bu kapsamda talimatlarda verdi. Buna göre, Beyaz Kod uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacak.Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması sağlanacak. Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler artırılacak.

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ KURULACAK

Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği, "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri" kurulacak. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacak.

Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacak. Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve uygun görüşme ortamı) temin edilecek. Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel bulundurulacak. Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacak.Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek, aylık olarak başhekimliğe rapor sunacak.

ACİL SERVİS, YOĞUN BAKIM BEKLEME ALANLARINDA GÜVENLİK SAYISI ARTIRILACAK

Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek ve ilgili bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecek. Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecek. Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacak.

BEKLEME ODALARINDA SORUN ÇÖZÜCÜLER GÖREV ALACAK

Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri sürekli takip edilecek. Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik elemanları anında müdahale edecek. İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve 'sorun çözücü' olarak çalışmaları temin edilecek. Fiziki mekanlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve havalandırılacak. Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacak.

ACİL ÇALIŞANLARINA ÖFKELİ HASTA VE YAKINLARI İLE İLETİŞİM KONULARINDA EĞİTİM VERİLECEK

Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında eğitim verilecek. Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecek.

HASTA VE YAKINLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacak. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere 'hasta bilgilendirme alanları' güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlenecek.

Vatandaş, şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği; sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecek.

SAĞLIK ÇALIŞANI HİZMETTEN ÇEKİLME TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilecek. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecek. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecek. Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacak. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacak. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecek.

ŞİDDET OLAYLARI 113 NO'LU TELEFONA BİLDİRİLECEK

Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler tarafından derhal '113' numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilecek. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecek. Özel sağlık kuruluşları da adli bildirim konusunda gerekli hassasiyeti gösterecek. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da "113" numaralı telefona doğrudan bildirim yapılabilecek. Ayrıca yöneticiler, 'www.beyazkod.saglik.gov.tr' adresinde bulunan 'Beyaz Kod Bildirim Formu'nu dolduracak. Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecek. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini temin edecek. Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hukuki yardım yapılacak. CİHAN

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER