SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN AVUKATI DEVLETTEN

Sağlık personeline yönelik saldırıların sıkça gündeme gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazetede bir yönetmelik yayımladı

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN AVUKATI DEVLETTEN
 Bu yönetmeliğe göre; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar halinde, Bakanlık personeline bir avukat verecektir. Avukat için ayrıca vekalet vermeye gerek olmayacak.

KAPSAM

Yönetmelik; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsar.

PERSONELE AVUKAT VERİLEBİLMESİ İÇİN TALEP OLMASI GEREKMEKTEDİR

avukat verilebilmesi için, İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması gerekmektedir.

HUKUKİ YARDIM YAPILACAK HALLER

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personele veya bunların vefatı halinde kanuni mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında hukuki yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir. a) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması. b) İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması. c) İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması. (2) Personelin, bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır.

AYRICA VEKALETNAME GEREKMEYECEK

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik kapsamındaki personele karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; Bakanlığa bağlı avukatlar, ayrıca vekâletname ibrazı gerekmeksizin ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkilidir.

SUÇU AMİR VEYA PERSONEL BİLDİRECEK

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen fiillerin bildiriminin yapılacağı ve kayıtlarının tutulacağı bir sistem kurar. Bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilemez. Yönetmelik kapsamında işlenen fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme bildirir. Mağdur personel de bu bildirimi yapabilir. Bildirim üzerine Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırır. Bakanlıkça keyfiyet ayrıca ilgili hukuk birimlerine de bildirilir.

SUÇUN BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ HALİNDE AVUKAT PERSONELİ ARAYACAK

Bakanlıkça kendilerine bildirim yapılan hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan personele veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep istikametinde hareket eder. Ayrıca mağdur personel veya kanuni mirasçıları, görev yaptığı kurum veya kuruluş yöneticisine de hukuki yardım talebini bildirebilir. İlgili yönetici, bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirir. Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenildiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, Bakanlık taşra teşkilatı için il sağlık müdürlerince, bağlı kuruluş taşra teşkilatı için ise bu kuruluşların taşra teşkilatı birim amirlerince bu Yönetmelik hükümleri resen uygulanır ve ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

UKUKİ YARDIMIN SONA ERME HALİ

İdarece yapılacak hukuki yardım; a) İlgili personelin veya kanunî mirasçılarının hukuki yardım talebini geri alması, b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, adli mercilerce yapılacak tahkikat neticesinde personelin sanık durumuna gelmesi, hallerinde sona erer. Hukuki yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde durum, ilgili birim amirine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet Savcılığına, kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir. Yönetmelik kapsamındaki fiillerden dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçları, ilgili hukuk birimlerince Bakanlıkça kurulan sisteme bildirilir.
Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
osman
osman - 11 yıl Önce

Yasaları düşünmeden araştırmadan tercüme edip çıkartın sonrada vah vah deyin.Avrupa'da bile böyle birşey olamaz ya.Hakim serbest bırakıyormuş Tabiiki bırakacak.kendini bilmez cahiller doktorun başına,öğretmenin başına adam kesildiler.Okumayan,kendini geliştirmeyen,konuşmasını bile bilmeyen bir toplum(medeni olan insanlarımızı saygıyla selamlıyorum.) ve sonucu işte ortada.Egemenlik Milletinmiş güya.Al sana egemenlik.Kanunlar değişmeli ve gereği yapılmalıdır.ABD ,Almanya'da olduğu gibi.

SIRADAKİ HABER