SBS'nin Tek Aşamalı Hale Getirilmesi Dershaneye Talebi Azalttı

Eski MEB Bakanı Sayın Hüseyin Çelik Döneminde Millî Eğitim Bakanlığı dört yıl önce Ortaöğretim Kurumları Sınavı’nı (OKS) kaldırmış, yerine ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılacak üçlü SBS sistemini uygulamaya koymuştu.

SBS'nin Tek Aşamalı Hale Getirilmesi Dershaneye Talebi Azalttı
Eski MEB Bakanı Sayın Hüseyin Çelik Döneminde Millî Eğitim Bakanlığı dört yıl önce Ortaöğretim Kurumları Sınavı’nı (OKS) kaldırmış, yerine ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılacak üçlü SBS sistemini uygulamaya koymuştu. Hüseyin Çelik yeni sistemin dershane gerektirmeyeceğini, sistemin oturmasından sonra bunun daha iyi anlaşılacağını açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın aksine dershaneye gitme yaşı ilköğretim birinci sınıflara kadar inmişti.

Eski MEB Bakanı Sayın Nimet Çubukçu Döneminde 2010 yılında üçlü sınav sisteminden ‘kademeli’ olarak vazgeçildiğini ve öğrencilerin yine eskisi gibi ilköğretim hayatının sonunda gireceği tek bir imtihanla liseye yerleştirileceğini duyurmuş ve ilk uygulama 2010 yılında başlamıştı.
 
Tek sınav uygulamasının Dershanelere olan talebi nasıl etkilediğini MEB İçDenetim Birimi Başkanı Şener Gönülaçar’a bağlı uzmanların hazırladığı 123 sayfalık raporda, “: “Türkiye’de özel dershaneler sorunu kapatılmayla çözülemez. Kapatılırlarsa, kayıt dışına çıkacakları aşikâr. Türkiye’de dershanecilik olgusunun sebebi sınavlardır. SBS’nin tek aşamalı hale getirilmesi talebi azaltmıştır. Sınav olan sistemde dershane olacaktır. Üniversiteye giriş sistemindeki yığılmaların önüne geçebilmek için, seçme sınavlarının uzun vadede nihai olarak kaldırılmasına, hiç olmazsa sayılarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmalı. Bu düzenlemelerle zaten özel dershanelere talep azalacak ve çekirdek sayıya düşecek. Son 3 yılda denetlenen dershane sayısı toplamın yüzde 10’unu bulmuyor. Dershanelerin denetimiyle ilgili iller bazında bir program yapılmalı.”

2010 Yılı İç Denetim Faaliyet Raporu için tıklayınız

http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/2010_Ic_Denetim_Faaliyet_Raporu.pdf

2010 Yılı İç Denetim Faaliyet Raporu
Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Faaliyet Raporu; 12 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ‘saydamlık’ ve ‘hesap verme sorumluluğu’ ilkelerini esas almıştır. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre:
Saydamlık: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir. Bu amaçla; görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması; hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması zorunludur. Saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumludur.
 Hesap Verme Sorumluluğu: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.
 İç Denetim; Millî Eğitim Bakanlığının bütün yönetim kademelerinin, Bakanlığın kuruluş amaçlarına, kalkınma planlarına, programlara, stratejik plan hedeflerine, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerinin yürütülme düzeylerini denetlemek ve değerlendirmek amacındadır. Bunun yanında, birimlerin faaliyet alanlarına ilişkin iş süreçleri ve risk faktörlerinin tanımlanması, risk seviyelerinin ölçülmesi, bu riskler için uygulanan iç kontrollerin yeterliliklerinin değerlendirilmesi suretiyle yönetişim, iç kontrol ve risk yönetim süreçlerinin etkililik düzeylerinin artırılmasını hedeflemektedir.

 İç Denetim Birimi Başkanlığı, ilk denetimlerin gerçekleştiği 2008 yılından bu yana, pilot denetimler hariç, ürettiği tüm raporları 2008 ve 2009 yılı faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna sunmuştur. Bakanlığımız iç denetçilerinin 2010 yılı denetim programı kapsamında gerçekleştirdikleri 14 sürecin denetimine ilişkin rapor, tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 Sıra No Denetlenen Süreçler/Alanlar Rapor
Tarih/Sayısı
1 Okul Öncesi Eğitim 11 Ağustos 2010 – 2010/1
2 Personelin Yurtdışı Görevlere Seçimi ve Atanması 31 Aralık 2010 – 2010/2
3 Özel Okullar 10 Haziran 2010 – 2010/3
4 Okulların Güvenliği ve Temizliği 17 Şubat 2011 – 2010/4
5 Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi 10 Ocak 2011 – 2010/5
6 Ücretsiz Ders Kitabı Projesi 9 Ağustos 2010 – 2010/6
7 Merkez Teşkilatı Hizmet Aracı Temini ve Kullanımı 31 Aralık 2010 – 2010/7
8 Açık Öğretim Lisesi İşlemleri 21 Temmuz 2010 – 2010/8
9 Özel Dershaneler 27 Aralık 2010 – 2010/9
10 Eğitim Araçlarının Depolanması ve Dağıtımı 23 Temmuz 2010 – 2010/10
11 Okul Kantinleri 28 Aralık 2010 – 2010/11
12 Yaygın Eğitimde Kurs İşlemleri 9 Ağustos 2010 – 2010/12
13 Bilim Sanat Merkezleri (Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi) 23 Haziran 2010 – 2010/14
14 Bütçe Uygulama 3 Mart 2011 – 2010/15
 
2010 yılı raporlarında, iç denetçiler tarafından tespit edilen bulgular ve getirilen öneriler Bakanlık Üst Yöneticisi olan Sayın Müsteşar tarafından uygun görülmüştür. Üst yönetim ile iç denetçiler arasında mutabakata varılamayan herhangi bir hususun bulunmaması ve de getirilen önerilerin hayata geçirilmesi konusunda Müsteşarlık Makamından alınan destek, Millî Eğitim Bakanlığı iç denetçilerinin yüksek bir özgüvenle yollarına devam etmesini sağlamıştır. Bu vesileyle her türlü bilgi, belge ve tecrübelerini bizimle samimiyetle paylaşan, Bakanlığımızın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı personeline; akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine şükranlarımı sunuyor, raporun yararlı olmasını diliyorum.

Şener Gönülaçar
İç Denetim Birimi Başkanı
sgonulacar@meb.gov.tr
Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER