Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28169

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2665

Ekli “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20270 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Metin için tıklayınız.

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARAR

Ek ödeme

MADDE 1- (1) Sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası kapsamında belirlenenler, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre usulüne uygun olarak vizesi yapılmış sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, bu Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli"nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların,

b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alman kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, il özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların,

c) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele (bilimsel projelerde proje süresi ile sınırlı sürede istihdam edilenler hariç), bulundukları pozisyon unvanlarına, bu Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli"nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların,

en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi uyannca ödeme yapılan sözleşmeli personele söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre aynca ek ödeme yapılmaz.

(3) Birinci fıkra kapsamına giren personelden 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, bu maddeye göre ek ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen sözleşmeli personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde bu madde uyannca pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutan, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutanna ulaştığı tarihten itibaren bu maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanır.

(4) Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkraya göre yapılacak ek ödeme, ayrıca %25 artırımlı olarak uygulanamaz ve bunlann birinci fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlandırılmalarda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştmlmasma İlişkin Esaslann 3 üncü maddesinde belirlenen tavan ücreti aşıp aşmadıklanna bakılmaz.

(5) Bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler; Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde istihdam edilen sözleşmeli personele döner sermaye bütçelerinden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında istihdam edilen sözleşmeli personele Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarlardan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personele ise sözleşme ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanır.

(6) Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşme ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. Bu Karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Ek ödeme, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan sözleşmeli personelin önceki pozisyonunun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme fark tazminatı uygulamasından yararlanan kapsama dahil personelin yeni mali haklarının belirlenmesinde, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

(8) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 2- 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında îlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlanan sözleşmeli personele (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi kapsamında bulunanlar hariç), 14/1/2012 tarihi itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); 1 inci madde uyarınca bulundukları pozisyon unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları pozisyon unvanlarında değişiklik olanlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personeline, döner sermaye gelirlerinden aynı maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanıncaya kadar 1 inci madde uyarınca ek ödeme yapılır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri 15/1/2012 tarihinde,

b) Diğer maddeleri 14/1/2012 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

Pozisyon Unvanı Öğrenim Durumu Hizmet Yılı Oran {%)
1-Uzman Tabip   a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 200
b) 7 -12 (dahil) yıl arasında olanlar 190
c) 0 - 6 (dahil) yıl arasında olanlar 180
2- Daire Tabibi, Doktor, Tabip   a) 16 yıl ve daha fazla olanlar 190
b) 10 -15 (dahil) yıl arasında olanlar 180
c) 0 - 9 (dahil) yıl arasında olanlar 170
3- Diş Tabibi   a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 185
b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar 175
c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar 165
4- Veteriner Hekim   a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 165
b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar 155
c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar 145
5-Eczacı   a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 140
b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar 130
c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar 120
6- Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biolog, ÇocukGelişimcisi, Sağlık Fizikçisi   a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 115
b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar 105
c) 3 -11 (dahil) yıl arasında olanlar 95
d) 0 - 2 (dahil) yıl arasında olanlar 90
7- Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Odyolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Memuru,Sağlık Teknisyeni, Laborant ve Diğer Sağlık Personeli Lisans mezunu olanlar a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 115
b) 15 - 20 (dahil) yıl arasında olanlar 105
c) 6 -14 (dahil) yıl arasında olanlar 95
d) 0 - 5 (dahil) yıl arasında olanlar 90
Ön lisans mezunu olanlar a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 115
b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar 105
c) 8 -16 (dahil) yıl arasında olanlar 95
d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar 90
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 105
b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar 95
c) 0 -15 (dahil) yıl arasında olanlar 90
8- Avukat   a) 19 yıl ve daha fazla olanlar 150
b) 13 -18 (dahil) yıl arasında olanlar 140
c) 0 -12 (dahil) yıl arasında olanlar 130
9- Bilgisayar Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimar, Mühendis, Peyzaj Mimarı, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı   a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 150
b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar 140
c) 0 -11 (dahil) yıl arasında olanlar 130
10- Kimyager   a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 120
b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar 110
c) 0 -11 (dahil) yıl arasında olanlar 100
11- Dekoratör, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Lisans mezunu olanlar a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 110
b) 15 - 20 (dahil) yıl arasında olanlar 100
Yardımcısı, Diğer Teknik Hizmet Personeli, Dispeç, Grafiker, Kadastro Teknisyeni, Kaptan, Konservatör, Restoratör, Sesçi, Set Teknisyeni, Sosyolog, Tekniker, Teşhir Uzmanı, Teknisyen   c) 6 - 14 (dahil) yıl arasında olanlar 90
d) 0 - 5 (dahil) yıl arasında olanlar 85
Ön lisans mezunu olanlar a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110
b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar 100
c) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar 90
d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar 85
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100
b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar 90
c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar 85
12- Antrenör, Arama Kurtarma Uzmanı, Arşiv Uzmanı, Çözümleyici, Biyokimya Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Editör, Eğitim Uzmanı, Hukuk Uzmanı, İş ve Meslek Danışmanı, Kaza Kırım Uzmanı, Kurgucu, Muhabir, Mütercim, Mütercim/Tercüman, Programcı, Proje Koordinatörü, Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Sınav AraştırmaUzmanı, Sınav Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Sistem Operatörü, SistemProgramcısı, Spor Uzmanı, Stüdyo Yönetmeni, Tapu Arşiv Uzmanı, Tashihci, Tercüman, Test Geliştirme Uzmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Uzman, Yapımcı, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Yönetmen (memurlar.net)   a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 115
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 110
c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar 100
13- Büro Personeli, Çocuk Eğiticisi, Dans Uzmanı, Dizgi Operatörü, Eğitici, Fotoğrafçı, Gemi Adamı, Işıkçı, İnfaz ve Koruma Memuru, İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Öğretici, Öğretici/Dokumacı, Redaktör, Öğretici/İşlemeci, Resim Seçici, Sekreter/Daktilograf, Zabıt Kâtibi Yüksek öğrenim görenler a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110
b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar 100
c) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar 90
d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar 85
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90
c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar 85
14- Öğretmen     65
15- Vaiz     66
16- Din Görevlisi, İmam-Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım     65
17- Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı, Kostümcü, Mübaşir, Mücellit, Sedefkar, Vitray Ustası ile Cetvelde yer almayan diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar Yüksek öğrenim görenler a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 90
b) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar 80
c) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar 70
Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 90
b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar 80
c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar 70

 

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
salim uslu
salim uslu - 11 yıl Önce

dhmi e ek ödeme varmı

SIRADAKİ HABER