SÜT İZNİNDE EK DERS KESİLİR Mİ?

Süt İzninde Ek Ders Kesilir Mi?

SÜT İZNİNDE EK DERS KESİLİR Mİ?
Okullarımızda süt izni kullanımı büyük ölçüde kafa karışıklığına sebep olmakta,bazen okul müdürünü öğretmenle karşı karşıya getirebilmektedir.Süt izni kullanan öğretmenimiz,fiilen derse girmediği için ekdersi kesilmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ekders Kararında öğretmenin derse fiilen girmesi halinde ekders alabileceği yazdığı için ve Süt izni kullanımı esnasında da derse fiilen girilmediği için ekders ücreti kesilmektedir.Bazı arkadaşlarımız yarım günlük izinlerde ekdersin kesilmeyeceğinin de aynı Kararda yazdığını söyleyerek, yarım günden az olan 1,5 veya 3 saat süt izni için neden ekdersin kesildiğini soruyorlar. Bunun cevabını verelim:Adı geçen Ek ders ile ilgili kararın 25. Maddesinin 3. Fıkrasında “Görevin fiilen yapılması
 
MADDE 25
 
(3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri,yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.”
 
denilmektedir.Yani yarım gün izin aldığında ekdersi kesilmeyecek olan görevliler, Madde10,14 ve 16.Maddenin 2.Fıkrasında belirtilenlerve Ek madde 1(Bu Madde Mülga) ‘de zikredilenlerdir.
 
Bu maddelerde kimlerden bahsedildiğine bakalım;
 
Madde 10 da adı geçen görevliler:
 
MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden; a) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) b) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) c) Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından; 1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati, 2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati, 3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati, 4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati, 5) (Değişik : 17/1/2011-2011/1328 B.K.K.) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,
 
6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati, 7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati, ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati, d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati, f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım” bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.
 
Madde 14’te adı geçenler
 
Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri
 
MADDE 14- (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticileri ne haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.
 
Madde 16-2inci Fıkrada adı geçenler
 
Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
 
MADDE 16- (1)
 
(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.
 
EK MADDE 1 – (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile)
 
(EK MADDE 1 – (1) (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcıları)
 
Yukarıda kırmızıyla yazılanlar arasında örgün eğitim içerisindeki sınıf öğretmenleri,anasınıfı öğretmenleri,branş öğretmenleri olmadığından dolayı süt izni kullanan öğretmenlerimiz yarım gün izin kullanananlar hariç ibaresinin kasdettiği bölüm içerisinde yer almamaktadır.Bu sebepten örgün eğitimde çalışan ve süt izni kullanan; sınıf,anasınıfı ve branş öğretmenlerinin ekdersi kesilmektedir.
 
MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
 
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
 
b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
 
Örgün eğitimde çalışan sınıf, anasınıfı ve branş öğretmenleri 16. Maddede belirtilen nedenlere bağlı olarak izinli olduğu halde ekders alabilmektedir.
 
 
Fatih ARIKAN 
Nevtes Şube Mevzuat Sekreteri
Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER