YEDEK SUBAY YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

2 Haziran 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28311

YEDEK SUBAY YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

 
Millî Savunma Bakanlığından:
 
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY
 
ADAYLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP
 
USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 3/10/1984 tarihli ve 18534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“j) Sevk öncesi hazırlık işlemleri: Yükümlülerin statülerini, mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını, sınıf ve branşlarını belirlemek için ihtiyaç duyulan sınıflandırmaya esas bilgileri (meslek, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu, yabancı dil notu vb.) tespit etmek maksadıyla yapılan uygulamadır.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 4 – Seçim şekli; yükümlülere ilişkin bilgiler ve seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar ile seçme yöntemidir.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 5 – Seçimin amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek subay adayı yükümlülerin tespitidir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir. Yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu ile yabancı dil notu nota tahvil edilir. Seçim bu not üzerinden yapılır. Seçim sonucu yükümlülerin mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile görev yapacakları sınıfları ve branşları belirlenir. Subaylık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunan yükümlüler yedek subay adayı seçilemezler. Bilgilerin seçim ve sınıflandırmada kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – Seçim için yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir.
 
a) Genelkurmay Başkanlığınca;
 
1) Her yıl bir sonraki yılın Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı olan yedek subay miktarı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle hazırlanan listeler halinde 31 Aralık tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.
 
2) Lüzum görüldüğü hallerde, yıllık ihtiyaç bildirildikten sonra, her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi işlemi yapılarak sonuç Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.
 
b) Millî Savunma Bakanlığınca;
 
1) Genelkurmay Başkanlığından gelen ihtiyaç listesine ve yükümlülerin askerlik karar tarihlerine göre o yıl silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri tespit edilir. Bu işlem, Genelkurmay Başkanlığınca her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi halinde, o celp dönemi için tekrarlanır ve yeni ihtiyaçlara göre düzenlenir.
 
2) Fakülte veya yüksekokul mezunu olarak askerliğine karar aldıran yükümlülerden karar tarihlerine göre kimlerin hangi celpte askere sevk edileceği sevk öncesi hazırlık işlemlerinden en az 15 gün öncesinde Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile tebliğ edilir ve bu yönde bir celp emri yayınlanır. Bu celp emrinde yükümlülerin hangi tarihlerde askerlik şubelerinde bulunacağı ve sevk öncesi hazırlık işlemlerinin esasları açıklanır.
 
3) Her celp döneminde sevk öncesi hazırlık işlemleri faaliyeti icra edilir.
 
4) Sevk öncesi hazırlık işlemleri yapılan yükümlüler bilgisayarca;
 
- Yükümlü miktarı yedek subay ihtiyacı kadar veya daha az ise, yükümlülerin tamamı yedek subay adayı olarak ayrılır.
 
- Yükümlü miktarı sınıf kontenjanları, meslek ve vasıfları itibariyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacından fazla ise; istekliler ere ayrılır, kalan miktar yine ihtiyaçtan fazla ise fazla miktar ere ayrılır.
 
- İstekliler ayrıldıktan sonra kalan miktar ihtiyacı karşılamazsa istekli er olmak isteyenler arasından yedek subay adayı ihtiyacı karşılanır.
 
- Yedek subay adayı ve ere ayrılan yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sınıfları ve branşları ayrı ayrı belirlenir.
 
5) Yedek subay adayları ile istekle veya seçim neticesi ere ayrılanların isimleri iki ayrı liste halinde dörder nüsha olarak Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır. Onaylanan listelerin birer nüshası ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
 
6) Yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlüler, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna, er statüsüne ayrılanlar ise Kuvvet Komutanlıklarınca önceden belirlenmiş bulunan eğitim birliklerine sevk edilirler.
 
c) Kuvvet Komutanlıklarınca; sınıflandırma işlemi sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği olmadığı tespit edilenlerin işlemleri ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
 
ç) Yükümlüler;
 
1) Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile duyurulacak celp ve sevke ilişkin yayınlar vasıtasıyla çağrıldıkları tarihte bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine müracaat ederler. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini müteakip yapılacak sınıflandırma sonucunda tertip edildiği birliğe sevk edilmek üzere askerlik şubelerine gelirler. Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri için askerlik şubelerine müracaat etmeyenler sınıflandırılmazlar.
 
2) Seçim sonucunda yedek subay adayı olarak ayrılan yükümlüler ayrıldıkları sınıfın sınıf okuluna, ere ayrılanlar ise sevk edilecekleri eğitim birliklerine katılırlar.”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 8 – Kanuni mazeretleri sebebiyle askerlik karar tarihi itibariyle emsali olarak askere alınanlarla birlikte sevk öncesi hazırlık işlemleri için müracaat etmeyenler mazeretlerinin sona ermesinden sonraki ilk sevk öncesi hazırlık işlemlerine döneminde bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine başvururlar.”
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 9 – Sevk hazırlık işlemleri için müracaat tarihleri en az 15 gün öncesinden Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığıyla tebliğ edilir. Statü, sınıf ve tertibatın belirlenmesine yönelik sevk hazırlık işlemleri ve sevk için kanuni bir mazereti olmaksızın askerlik şubesine müracaat etmeyenler bakaya işlemine tabi tutulurlar. Sevk öncesi hazırlık işlemlerine gelmeyip bakaya kalanlardan bir sonraki celbin sevk hazırlık döneminin sonuna kadar askerlik şubelerine gelenlerin ise sevk hazırlık işlemleri tamamlanıp sınıf ve tertibatı belirlenerek ilk celp döneminde silahaltına alınmaları sağlanır.”
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 11 – Fakülte veya yüksekokul mezunu yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, ilk sınıflandırılmaları ve branşlarının tespiti Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği ve özel yönergelere göre, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.
 
Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa olsun, ayrıldıkları sınıfın ihtiyaçları içinde değerlendirilirler.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 14 – Seçim, seçimin diğer faktörleri ve diğer hususlar için Millî Savunma Bakanlığının ve kuvvet komutanlıklarının sınıflandırma yönergelerinde gerekli değişiklik ve ilaveler yapılır.”
 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik 15/5/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür


 

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER