YENİ BİR EĞİTİM SENDİKASI KURULDU.

Aktif Eğitim Sen tüzüğü ve kurucuları yayınlandı. Aktif Eğitim Sen Kurucularının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinasyon Merkezinde görevli.

YENİ BİR EĞİTİM SENDİKASI KURULDU.

 iŞTE SENDİKANAIN KUCULARI VE TÜZÜĞÜ

 
 

KURUCULAR LİSTESİ Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Görevi Adres
Bülent DAYI Kaman 13/03/1969 Hacı Mehmet Hatice Öğretmen Yeşil evler mah. 506. Cadde Demetevler 1. Etap Toki C2-1/19 Yenimahalle Ankara
Hüseyin KAYA Ankara 18/05/1975 Bedirhan Fatma Öğretmen Güzel Kent mah. Yayıklı 2 sitesi 3/A No 9 Eryaman Etimesgut Ankara
İlhan AY Ankara 15/06/1966 İsmail Hatice Öğretmen Gazi mah. Dilmen sok. Neşe Apt. Nu. 13/3 Yenimahalle Ankara
İlkay ABAZAOĞLU Ankara 01/01/1975 Halil Hava Öğretmen Farabi cad. 21/13 Pursaklar Ankara
Mahmut İdris ERTÜRK Ankara 07/07/1977 İdris Nazire Öğretmen Merkez Mah. Gencay Sok. No 4/6 Pursaklar Ankara
Muhammet Veli ÖZTÜRK Dörtyol 15/02/1978 Erşan Sezer Öğretmen Durali Alıç Mah. Sultan Fatih Cad. Nu 59/6 Kat 6 Daire 21 Mamak Ankara
Musa ÖZEN Gazipaşa 18/04/1974 Mehmet Eşşe Öğretmen Bahçelievler Mah. 317. Sokak 7/5 Gölbaşı/ANKARA
Osman YILDIRIM Kırşehir 18/02/1972 Ömer Meryem Öğretmen Caferağa sok 19-2 Etimesgut Ankara
Seyit Mehmet TEZCAN Çamlıdere 18/10/1978 Mustafa Hasibe Öğretmen Şentepe Burç Mah. Kızılcahamam Cad. Nu 117/8 Yenimahalle Ankara
Vahit CANPOLAT Dörtyol 22/01/1981 Sabahattin Fatma Öğretmen Kalaba Mah. Sanatoryum cad. Lüleburgaz sok. 6/4 Keçiören Ankara
 
 

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI
TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
Sendikanın Adı
Madde 1- Sendikanın adı; Aktif Eğitimciler Sendikasıdır.
Kısa adı ise (AKTİF EĞİTİM-SEN)' dir.
Sendikanın Merkezi ve Adresi
Madde 2 – Sendikanın merkezi Ankara’dadır.
Adresi; Cevizlidere Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, 1239. Sokak, Numara: 2/7-8-9, Batuhan İş Merkezi Balgat, Çankaya/ANKARA’dır.
Merkezin başka bir yere taşınmasına karar vermeye merkez genel kurulu, il içinde adres değişikliğine karar vermeye, ilgili makamlara bilgi vermek suretiyle, merkez yönetim kurulu yetkilidir.
Sendikanın Amacı
Madde 3 – Sendika;
Büyük millet olma şuurunun bütün fertlerin topyekûn katılımıyla gerçekleşeceğine ve büyük hedeflere küçük fakat samimi adımlarla yürüneceğine inanan Aktif Eğitimciler Sendikası, şahsi arzuların yerine millî ruh ve millî düşüncenin; egonun yerine diğergamlık ve kolektif şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedeceği ve hemen herkesin ictimaî bir varlık olduğunu yeniden duyup yaşayacağı dönem için birleştirici ve yumuşatıcı bir harç olarak çalışmayı amaçlar. Bu amaçla sendika;
a) Başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı olmak üzere, evrensel hukukun öngördüğü kamu çalışanlarının haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ait kriterlerin düzenlenmesinde, ifade edilen ölçülerin esas alınması için çalışır.
b) Tüm eğitim sisteminin ve materyallerinin kültür dünyamızın zenginliklerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi için çalışır.
c) Devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek için çalışır.
d) Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek üzere yasal düzenlemelerin yapılması için çalışır.
e) Eğitimin her aşamasında, uluslararası kriterlere uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesine imkân sağlanabilmesi amacıyla mevcut yasa ve yönetmeliklerin geliştirilmesini sağlamaya çalışır.
2
 
f) Üyelerinin ve eğitim çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerde bulunur. (kurs, seminer, konferans, tiyatro, yarışma, konser, kitap, dergi, bülten vb.)
g) Veli ve öğrencilere yönelik, sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerde bulunur. (kurs, seminer, konferans, tiyatro, yarışma, konser, kitap, dergi, bülten vb.)
h) Yüksek öğretim kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin; çalışma hayatıyla ilgili tüm haklarının (özlük, sosyal ve mali) geliştirilmesi ve artırılmasını, iş güvencelerinin sağlanmasını, akademik unvan ve kadroların, objektif kriterlere uygun olarak kazanılabilmesine imkân sağlayacak bir sistemin oluşturulmasını amaçlar.
i) Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma hayatıyla ilgili tüm haklarının (özlük, sosyal ve mali) geliştirilmesini, amaçlar.
Sendikanın Faaliyet Alanı
Madde 4 – Sendika; Türkiye genelinde Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri alanında faaliyet gösterir.
Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri
Madde 5 – Sendika, kanun ve diğer mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;
a) Hizmet koluna giren işyerlerindeki kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır.
b) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, çalışmanın toplum hayatındaki rolü ve değeri ile bu konudaki hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek amacıyla çaba gösterir.
c) Üyelerine ve faaliyet alanındaki tüm çalışanlara, iş ve insanlık haysiyeti ile uyumlu özlük hakları, daha iyi çalışma şartları, iş güvenliği ve meslekî saygınlık kazandırmaya çalışır. Bunun için; toplu sözleşme görüşmelerine katılır, görüş ve öneriler sunar, üyelerinin haklarını korumak maksadıyla her türlü yönetim ve yargı organları önünde üyelerini temsil eder veya ettirir, dava açar veya açılan davalarda taraf olur.
d) Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemlerin, objektif ve adil olarak yürütülmesini sağlar.
e) Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların meslekî yeterliliklerini artıracak ve bu yolla kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltecek çalışmalar yapar. Bu amaçla; kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum gibi eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.
f) Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını ilgilendiren konularda mevzuat çalışmaları yapar ve yetkili kurumlara öneriler sunar.
g) Üyelerine ve faaliyet alanındaki tüm çalışanlara hizmet sunmak amacıyla;
1) Eğitim, sağlık, kültür, dinlenme, spor tesisleri vb. iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
3
 
2) Eğitim hizmetlerine yönelik yazılı ve görsel yayınlar üretir. Bu amaçla web sayfası, basımevi, kütüphane vb. iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
3) Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda; kooperatif, yardımlaşma sandığı, gündüz bakımevi, yuva, huzurevi, yurt ve okul gibi ekonomik, sosyal kuruluşlar vb. iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
4) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak
h) Sendika, kendi adına taşınır ve taşınmaz mal edinir.
i) Tüm kurullarda sendikayı temsilen katılacak temsilciyi belirler ve toplantılara katılımını sağlar.
j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi bulunduğu tüm kuruluşların toplantılarına delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Uluslararası kuruluşların temsilci ve üyelerini Türkiye’ye davet eder.
k) Sendika, tüzel kişilik olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.
İKİNCİ KISIM
Üyelik
Sendikaya Üye Olabilecekler
Madde 6 – Sendikaya, ilgili mevzuatındaki hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika üyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.
Sendika Üyeliğinin Kazanılması
Madde 7 – Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üyelik formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Geçerli bir gerekçe gösterilmeden üyeliği reddedilen kamu görevlisinin ret kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere on beş gün içinde çalıştığı kuruma gönderir.
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 8 – Sendika üyeliği aşağıdaki şekillerde sona erer;
a) Üyelikten çekilme,
b) Üyelikten çıkarılma,
c) Kamu görevinden emeklilik, istifa vb. nedenlerle ayrılma,
d) Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolundan başka bir hizmet koluna geçme,
e) Ölüm
4
Üyelikten Çekilme
Madde 9 – Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.
Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.
Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 10 – Üyelikten geçici veya temelli çıkarılma kararı, sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılan üyeye ve çalıştığı kuruma yazı ile bildirilir. Üye, çıkarma kararına karşı, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde, görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.
Üye, aşağıda belirtilen hallerde üyelikten çıkarılır.
a) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak ve yönetim kurullarının kararlarına uymamak.
b) Sendikayı şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmak,
c) Sendikayı borçlandırmak, maddî-manevi zarara uğratmak,
d) Sendika yönetim kurulunda görev alan yönetici ve üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir edici ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,
e) Sendikaya ait sırları ifşa etmek,
f) Sendikanın itibarını zedeleyecek yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak,
Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması
Madde 11 – Üyeliğin devamı ve askıya alınması
a) Sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı iş yerlerinden ayrılan üyelerin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları devam eder.
b) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların üyelikleri silâh altında bulundukları süre içinde, yurtdışı göreve gidenler ve herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanların üyelikleri bu süre içinde askıda kalır.
c) Sendika üyesinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartı ile başka bir yere geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.
Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği
Madde 12 – Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara merkez genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla serbestçe üye olabilir ya da yürürlükteki üyeliklerinden çekilebilir. 5
Sendikanın herhangi bir konfederasyona üye olması ya da üyelikten ayrılması; merkez genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.
Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olduğunu veya yürürlükteki bir üyeliğinden ayrıldığını, üye olma veya üyelikten ayrılma tarihini izleyen on beş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.
Sendika önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerde kendi amaçlarına uyan ulusal ve uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye'ye davet edebilir veya bu kuruluşların yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya temsilcilerini gönderebilirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Genel Merkez Organları
Genel Merkez Organları
Madde 13 – Genel merkez zorunlu ve istişare organları şunlardır:
a) Zorunlu Organlar:
1) Merkez Genel Kurulu
2) Merkez Yönetim Kurulu
3) Merkez Denetleme Kurulu
4) Merkez Disiplin Kurulu
b) İstişare Organları
1) Yüksek İstişare Kurulu
2) Başkanlar Kurulu
Merkez Genel Kurulunun Oluşması
Madde 14 – Merkez genel kurulu, sendikanın en yetkili organıdır. Merkez genel kurulu, tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek üç yüz(300) delege ile merkez yönetim kurulu ve merkez denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.
Merkez yönetim kurulu ve merkez denetleme kurulu asil üyeleri haricindeki genel kurul delegelerinin şubelere dağılımı, merkez yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir.
Her şube için bir delege ayrılır. Geriye kalan delegelerin tespiti için, toplam üye sayısının (merkez yönetim kurulu ve merkez denetleme kurulu üye sayısı hariç olmak üzere) delege sayısına bölümüyle “bir delegeliğe düşen üye sayısı” belirlenir. Şubelerin üye sayısı bu sayıya bölünerek şubelere düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlanarak şubelere dağıtılır. Toplam üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazete’de yayımlanmış sayı, şubelerin üye sayısının belirlenmesinde mutabakat metninde yer verilen sayı esas alınır.
Genel kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar merkez yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 6
Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 15 – Merkez genel kurulu 3 yılda bir toplanır. İlk merkez genel kurulu sendikanın tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.
Merkez genel kuruluna çağrı, merkez yönetim kurulu tarafından yapılır. Merkez yönetim kurulu tarafından; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati, yeri ilk toplantıdan 15 gün önce bir gazete ilanıyla veya sendikanın internet sitesi aracılığıyla ilan edilir.
Genel kurul toplantı nisabı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
Karar nisabı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
İki genel kurul arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.
Olağanüstü Genel Kurul
Madde 16 – Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içerisinde toplanır.
Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17 – Merkez genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organların seçimi,
b) Tüzük değişikliği,
c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
e) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücretin ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi,
h) Sendika şubesi açılması veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi, şubelerin birleştirilmesi ya da kapatılması,
i) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşilmesi veya söz konusu sendikaya katılma kararı alınması,
j) Konfederasyonlara üye olunması veya üyelikten çekilme kararı alınması,
k) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olunması veya üyelikten çekilme kararı alınması,
7
 
l) Fesih kararı verilmesi,
m) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması,
n) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan, bankalar ve finans kurumlarından; borç ve kredi alma ve sair alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç ve kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini tanzim ve imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname vs. evrakı tanzim ve imzalama, ilgili makamlara ibraz, yanlışlıkları düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel finans kurumları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunma, kredi açma, kredi kapatma, teminat mektubu alma, ilgili banka tarafından talep edilen kredi sözleşmelerini ve taahhütnameleri ile eklerini imzalama, talep, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evrak ve belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her türlü varlıklar ile hesapları ilgili bankaya rehin verme, rehin sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde kefil olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınmazlarını dilediği sıra ve dereceden bankalar lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde tecil, yapılandırma ve taksitlendirme, bu kredi ve kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ve neticelendirme, imzalama hususlarında gerekli bütün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama sözleşmeleri tanzim ve imzalama, bu suretle taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme, satın alma ve gerektiğinde bunları adi yada finansal kiralama yoluyla kiralama, sendikayı temsil ve ilzam etme ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili genel yönetim kurulu üyelerinden bir yada birkaçını yetkilendirmek üzere merkez yönetim kuruluna yetki vermek.
Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (m) bentlerinde belirtilen görevlerini yerine getirirler.
Merkez Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 18 – Merkez yönetim kurulu; genel başkan, genel sekreter, genel mali sekreter, genel teşkilatlanma sekreteri, genel dış ilişkiler ve basın yayın sekreteri, genel eğitim ve sosyal işler sekreteri, genel mevzuat ve toplu sözleşme sekreteri olmak üzere yedi kişiden oluşur ve genel kurul tarafından aday olan sendika üyeleri arasından seçilir. Merkez yönetim kurulu seçimi, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak gerçekleştirilir. Genel yönetim kurulu seçimlerinde yönetim kurulundaki üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Genel başkan ve genel sekreterliklerin seçimlerinde en çok oyu alan aday seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday kurayla belirlenir. Yönetim kurulu sekreterliklerinden herhangi birinin boşalması halinde yedek üyelerden en yüksek oyu alan, ayrılan sekreterin yerine göreve çağrılır. Yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk merkez yönetim kurulu toplantısında; genel başkan tarafından önerilmek ve genel başkanlık ile genel sekreterlik hariç olmak kaydıyla, merkez yönetim kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılabilir. Ancak, görev dağılımının yeniden yapılması yönünde herhangi bir teklifte bulunulmaması halinde çağrı yapılan yedek üye, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görevini üstlenir. 8
Genel başkanının görevinden ayrılması halinde, genel başkanlık görevini genel sekreter üstlenir. Çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk merkez yönetim kurulu toplantısında diğer üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılır.
Merkez yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde seçimleri yapmak üzere mevcut merkez yönetim kurulu ve/veya merkez denetleme kurulu tarafından bir ay içinde merkez genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.
Merkez yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar ve aylıksız izinli sayıldıkları dönemdeki emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır.
Çekilme, göreve son verilmesi vb. nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri ile sendika veya konfederasyon organlarındaki görev ve sorumlulukları sona erer.
Açığa alınma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya benzeri hallerde mahkemeye başvuran görevlinin, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki üyeliği ve görevi devam eder.
Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendikadaki üyelik ve görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
Genel başkan ile yönetim kurulu üyelerinin göreve seçildikten sonra takip eden üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini notere verme zorunluluğu vardır.
Merkez Yönetim Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 19 – Merkez yönetim kurulu, en az ayda bir defa genel başkanın, genel başkanın yokluğunda genel sekreterin başkanlığında.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER