HUKUKTA KEYFİLİĞE YER YOKTUR

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Devlet kurumlarında ve yargıda cemaatler arası g&uuml;&ccedil; yetki savaşı devlet organlarını fel&ccedil; etmiştir. Muhalif siyasi gruplar ve cemaat tasfiye edilirken diğer siyasi grup ve cemaatler etkin hale geliyor.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Oysa&nbsp;<b>temel kural;&nbsp;</b></font><font color="#000000">Hi&ccedil;bir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargı&ccedil;lara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz..</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kişiler, kurumlar ve idarenin her t&uuml;rl&uuml; yargı kararına uymak zorunda olduğu bilinmelidir</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Anayasa&rsquo;nın 2. maddesinde T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin demokratik, sosyal ve laik bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Temel unsur hukuk devletidir. Demokratik, laik, sosyal nitelikleri ise bunun &uuml;zerine inşa edilmiştir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Anayasa&rsquo;da devlet organları</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;yasama, y&uuml;r&uuml;tme, yargı olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; temel erk şeklinde d&uuml;zenlenmiştir. Anayasa&rsquo;nın başlangıcında da kuvvetler ayrımının devlet organları arasında &uuml;st&uuml;nl&uuml;k sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve g&ouml;revlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni iş b&ouml;l&uuml;m&uuml; ve işbirliği olduğu ve &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu a&ccedil;ık&ccedil;a ifade edilmiştir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hukuk ve demokrasi</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hukukun bulunmadığı yerde, demokrasiden s&ouml;z edilemez. Yasalar hukuk i&ccedil;in vardır ve gereklidir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; ilkesinin yer almadığı devlet modelinde keyfilik bulunduğu bilinen bir ger&ccedil;ektir. Hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;; kişilerin can, mal g&uuml;venliği ile temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerini g&uuml;vence altına alır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Devletin t&uuml;m &ccedil;alışmalarında bu ilkeye uygun davranışta bulunması gerekir.&nbsp;<b>Her devlet kurumu</b></font><font color="#000000">&nbsp;Anayasa&rsquo;nın ve yasaların tespit ettiği g&ouml;rev ve yetkilere sahiptir. Hukuk her şeyin &uuml;st&uuml;ndedir ve keyfiliğe yer yoktur. Bu a&ccedil;ıdan Anayasa&rsquo;nın 2. maddesindeki tanımlamanın ne denli &ouml;nemli olduğu tartışmasızdır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yargı bu &uuml;lkede yaşayan herkese lazım. Yargının bağımsızlığını yitirdiği bir &uuml;lkede temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerin varlığından s&ouml;z edilemez. Bu konuda kurum ve kişiler kendilerine d&uuml;şen &ouml;zeni g&ouml;stermeli, sağduyulu davranmalıdır. Siyasilerin hukuka siyaseti sokmak yerine, hukuku siyasete egemen kılmak erdemini g&ouml;stermeleri gerekir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sosyal hayatı hukuk kuralları d&uuml;zenler</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Anayasa&rsquo;nın 5. maddesinde devletin temel ama&ccedil; ve g&ouml;revleri belirlenmiştir. Ayrıca yaşama, eğitim hakkı, sağlık ve iş g&uuml;vencesi, sosyal g&uuml;venlik hakkı gibi temel nitelikleri de&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">sıralanmıştır. Hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; sağlayan devlet, sosyal devlettir. Sosyal devlet ilkesi, geleneksel hukuk devleti ilkesini tamamlar. Devletin temel niteliklerinden biri, sosyal hukuk devleti ilkesidir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Sosyal hukuk devleti,</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kleri en geniş &ouml;l&ccedil;&uuml;de sağlayan ve g&uuml;vence altına alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararını g&ouml;zeten, kişi ve toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı &uuml;st d&uuml;zeyde ger&ccedil;ekleştiren, g&uuml;&ccedil;s&uuml;zleri g&uuml;&ccedil;l&uuml;ler karşısında koruyarak kollayan, milli gelirin adil bir bi&ccedil;imde dağıtılmasını sağlayan devlettir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sosyal hayatı hukuk kuralları d&uuml;zenler. Hukuk da gelişen sosyal hayata g&ouml;re şekillenir. Yasaların ilk ve temel amacı, bireylerin mutlak haklarını korumak ve d&uuml;zenlemektir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; insanların refah ve huzurunun temeli hukuktur.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hukuku hayata ge&ccedil;iren yargı&ccedil;lara bakıldığında, bağımsızlık ve g&uuml;vencenin yargı ve yargı&ccedil; i&ccedil;in ayrıcalık olmadığının, hakkın eksiksiz, &ouml;d&uuml;ns&uuml;z ger&ccedil;ekleşmesi i&ccedil;in zorunluluk anlamına geldiğinin g&ouml;r&uuml;leceği a&ccedil;ıktır. Siyasilerin hukuka siyaseti sokmak yerine, hukuku siyasete egemen kılmak erdemini g&ouml;stermeleri gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bağımsız yargı, yeri ve zamanı geldiğinde yasama ve y&uuml;r&uuml;tme i&ccedil;in de son derece &ouml;nemlidir. Ge&ccedil;miş tarihimizde bu konuda pek &ccedil;ok &ouml;rnek vardır ve olacaktır da.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yargı erki tam bağımsız değil ise vatandaşın temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerinin kargaşaya, h&uuml;kmetmeye tabi olacağı ve kuralsızlıkların kural haline gelmesi doğaldır. Yargı bağımsızlığına tutuculukla yaklaşan siyasiler, bunun yoksunluğunun ve eksikliğinin aslında kendilerine zarar verdiğini zaman i&ccedil;inde g&ouml;rm&uuml;ş, yaşamış, sonu&ccedil;ta acılarını hep &ccedil;ekmiş, &uuml;lkeleri ve ulusları da bundan olumsuz etkilenmiştir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yalnızca T&uuml;rkiye i&ccedil;in değil, uluslararası d&uuml;zeyde de yargı ve adalet t&uuml;m insanlığa gereklidir.&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">Temelde her platformda kabul g&ouml;ren g&ouml;r&uuml;ş, devletin hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; esas alması durumunda, yurttaşlarının haklarını g&uuml;venceye aldığı, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; sağladığı hususudur. Demokratik olduğunu &ouml;ng&ouml;ren her rejimin, hukuku temel almasında zorunluluk vardır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Toplumda ve devlette sorumluluk taşıyan herkes, s&ouml;ylemlerinin ne gibi etki yaratacağını ve getireceği sonu&ccedil;ları &ouml;nceden d&uuml;ş&uuml;nmek zorundadır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hukukun, hukuk kurallarının &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n hayata ge&ccedil;irilmesinde zorunluluk vardır. Bu konuda g&ouml;rev ise hepimize d&uuml;şmektedir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span><b style="font-size: 12.8px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;.</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Haksızlık yaptınsa telafi etmeye bak, yoksa haksızlığa maruz kaldığında sızlanma<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></p></div>
YORUM EKLE