Anadolu Üniversitesine Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına Dair Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik“ in 8. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Anadolu Üniversitesine Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilir.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)

Toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

(Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

A - GENEL ŞARTLAR

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: Bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüsündeki hizmetler ile özel kesimde bilişim sektöründe hizmet üreten, sunan kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi ahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B - ÖZEL ŞARTLAR

II - İSTENEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

1) Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3) Lisans diploması aslı veya mezuniyet belgesinin ve ya eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için denklik belgesinin fotokopisi,

4) Genel şartlar başlığının 1-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır)

5) Mesleki tecrübeyi belgeleyen için (15 yıl) aynı süreler ile eşleşen Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.

6) Genel şartlar başlığının 1-(e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

7) 2 adet fotoğraf.

8) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır)

9) Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge. (Belge ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)

10) Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge. Başvuruların, Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın Üniversitemiz Web sayfamızda yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) itibaren 15 gün (15. günün mesai bitimine kadar) içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunus Emre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

III - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2018 KPSS-P3 puanın yüzde yetmişi ile yabancı dil puanın yüzde otuzu toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV – SINAV KONULARI VE ŞEKLİ

Özel şartlar bölümündeki konular.

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

V – DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VI - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1) Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde (www.anadolu.edu.tr) sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içerisinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (f) bendi uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

(2) Gerekli güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Asil adaylardan hakkında feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII - ÜCRET

Aylık bürüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları’nın (eski Bakanlar Kurulu Kararı) 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (6.372,49 TL)’nin Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır (4 katı ücret). Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü

Telefon : 0 (222) 335 05 80 / 1348

İlan Tarihi : 14/03/2019

Son Başvuru Tarihi : 28/03/2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER