Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine 5 Öğretim Görevlisi Alınacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine 5 Öğretim Görevlisi Alınacak

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Dair  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak.

B - SINAV TAKVİM

İlanımız Resmi Gazete’de 08.04.2019 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.04.2019

Son Başvuru Tarihi : 22.04.2019 ( Pazartesi günü mesai bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.04.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 29.04.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 02.05.2019 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.)

C - BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ç - GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının senatoları karar verir.

4 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

D - ÖZEL ŞARTLAR

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

E - MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

F - İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.)

2 - Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3 - Özgeçmiş.

4 - Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5 -Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.

6 - Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

7 - İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

8 - ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9 - Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

10 - Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

Önemli Notlar:

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

4 - Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7 - Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmekte.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER