Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirecek

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü sözleşmeli pilot alım ilanı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirecek

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet Sözleşmeli Pilot alınacak.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli bulunmamak

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,

2) Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

3) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

4) Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmemek,

5) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak,

6) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi Lisansı" na sahip olmak,

7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak,

8) Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek,

9) Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1. Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,

10) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1’ deki ve SHT-MED' deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.

Sağlık kurulu raporunun süresinin başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.)

C) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 25/03/2019 - 29/03/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler,

e) Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday atanmaya hak kazanacaktır.

Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

F) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. İtirazlar, 5 (beş) gün içinde incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

G) SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazanan adayların yerleştirmesi kesin başarı listesine göre yapılacaktır.

b) Yerleştirmesi yapılan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu neticelenmesini müteakip ataması yapılacaktır.

c) Adayların, atama şartlarını taşımadığının sonradan tespit edilmesi, vazgeçme veya geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamama durumunda ataması iptal edilecektir.

H) TEBLİGAT

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır.
Yayımlanacak bu duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru şartları ve sınava ilişkin (0312) 551 2457 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 11:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER