1 SAYILI PERSONELİN ZAM KARARI YAYINLANDI...

399 sayılı KHK'ye Ekli (1) sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihMaliye Bakanlığı, 399 Sayılı KHK’nin 1 sayılı personelin zam kararını yayınladı…

1 SAYILI PERSONELİN ZAM KARARI YAYINLANDI...
1 sayılı personel için Maliye Bakanlığı'ndan beklenen karar nihayet çıktı....

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (1) Sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Tazminata İlişkin Usul ve Esaslar" yayınlandı.Bilindiği gibi 2010 Temmuz ayında yayınlanan YPK kararından sonra Müdür ve benzeri unvanlarda görev yapan 1 sayılı personelin kendi emrinde çalışan personelden az ücret almasını önlemeye yönelik düzenleme yapılması konusunda toplu görüşmelerde Memur-Sen ile Hükümet arasında uzlaşmaya varılmıştı.
 
Söz konusu düzenlemeye Torba Yasa'da yer verilmiş olmasına rağmen Alt Komisyon'da Torba Yasa'dan çıkarılmıştı. Düzenlemenin yeniden Torba Yasa'ya eklenmesi için hem Konfederasyonumuz hem de Sendikamızca çok yönlü girişimler yapılmıştı.
 
Basın açıklamaları, Meclis'e faks ve mail gönderme eylemlerimiz, bakanlar ve nihayetinde yılbaşında Başbakan'la Rize'de yapılan görüşmeden sonra ek tazminat zamları yeniden Torba Yasa'da yerini alıyordu.
 
Torba Yasa'nın çıkmasıyla birlikte de Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde devam eden sendikamızın girişimlerinden sonra beklenen karar bugün yayınlandı.
 
Sendikamız Yönetimi ve Sendikamıza güvenen çalışanlarımızın birlikte verdikleri mücadeleyle elde edilen bu kazanımımız, sendikacılık tarihine geçecek güzel bir örnek olacaktır.
 
VE İŞTE BEKLENEN KARAR!!!
 
Söz konusu karara göre, belirlenen tazminat oranları dahilinde ek tazminat zamlarını belirlemeye teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkili kılındı.
 
Sendikamız ve Konfederasyonumuzun ısrarlı mücadelesi sonucu KİT'lerde 399 'a tabi 1 sayılı cetvelde görev yapan personelin mağduriyetini önleyen ve bugün(5 Nisan 2011) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayınlanan karar şöyle;
 

 

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.015.1 15462-547

Konu : Ek tazminat                                                  

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendinde;

"Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200'iinü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. " hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca ödenecek ek tazminata ilişkin oran ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının 21/3/2011 tarihli ve 6252 sayılı yazısı üzerine, ekli "Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Bağlı Ortaklıklarında 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (1) Sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Tazminata İlişkin Usul ve Esaslar" ile belirlenmiştir.


Bilgilerini arz/rica ederim.

 

 

Mehmet Şimşek

Maliye Bakanı

EK:

Usul ve Esaslar (2 sayfa)

 

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (1) Sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek

Tazminata İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç

Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda istihdam edilenlere yapılacak ek tazminatın usul, esas ve tutarlarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda istihdam edilenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödeme tutarı

Madde 4- (1) Bu usul ve esaslar kapsamına giren personele en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) ekli ek tazminat cetvelinde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutara kadar ek tazminat ödenir.

Usul ve esaslar

Madde 5- (1) Ek tazminat, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

  1. İlgili teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları üretim, satış, karlılık, verimlilik ve ihracat gibi iş ve hizmetlerin özelliklerini dikkate almak suretiyle ekli cetvellerde yer alan oranları geçmemek üzere ek tazminat oranlarını tespit etmeye yetkilidir.
  2. Ek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
  3. Ek tazminatın hak edilmesinde ve ödenmesinde bu esaslarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Kanunun aylığa ilişkin hükümleri uygulanır. Ek tazminat, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ikramiye, ücret ve her ııe ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

ç) Başka bir göreve vekalet edenlere, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek tazminatın, asli kadroları için öngörülen ek tazminattan fazla olması halinde, vekalet ettikleri kadro için öngörülen oranlar, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin sınav şartı hariç asaleten atanmada aranan şartlan taşıması zorunludur.

Diğer taraftan mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet ettikleri göreve ait ek tazminat ödenmez.

Yürürlük

Madde 6- (1) Bu usul ve esaslar 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe

girer.

 


 

EK TAZMİNAT CETVELİ

Sıra No

Kadro Unvanı

Oran

(%)

1

Genel Müdür

130

2

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri

130

3

Daire Başkanı

130

4

Bölge Müdürü

185

5

Başmüdür, Fabrika Müdürü, Müessese Müdürü ve İşletme Müdürü

185

6

3, 4 ve 5 inci sıralarda sayılanların yardımcıları

185

7

Diğer müdürler

185

8

Diğer müdür yardımcıları

185

9

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

140

10

Hukuk Müşaviri

140

11

Müşavir

140

12

Başuzman

140

13

Savunma Sekreteri

130

14

Savunma Uzmanı

120

15

Sivil Savunma Uzmanı

120

 

Kadro Unvanı

Oran

(%)

 

Başmüfettiş ve Müfettişlerden;

 

1

- 1 ve 2 nci derecelerden aylık alanlar

150

- 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar

150

 

- Diğer derecelerden aylık alanlar

150

2

Müfettiş Yardımcısı

145

 

 

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Güven
Ali Güven - 10 yıl Önce

Maliye Bakanlığı yasada öngörülmeyen bir şey yapmş. Yetkisini yönetim kurullarına bırakmış. Bu durum çok karışılığa ve keyfi uygulamalara neden olur. Yönetim kurulları belirlenen oranların altında oran belirlerse ortalık karışır.Haydi hayırlısı bakalım.

mustafa
mustafa - 10 yıl Önce

Kamu iktisadi teşekkülleri Özal zamanında kuruldu.Özellik arz eden kuruluşlar olarak.Takip ederim yıllardır memurlarının ve işçilerinin almış olduğu maaşları.Ne diyeyim ben şimdi bizler MEB de şefler olarak özeniyoruz onların almış olduğu maaşları görünce verenlere helal olsun vermişler diyoruz bizim bakanlığımız ise maalesef bizim durumlarımızın düzeltilmesi için kılını kıbırdatmıyor. Yapılacak bir şey yok. Keşkem orada şef olabilseydim diye içimden geçirmiyorum değil.

cemil yiğit
cemil yiğit - 10 yıl Önce

sivil savunma uzmanları ve başuzmanlar neden Şube müdürü kadar alamıyor, bu kadrolarda en az şube müdürlüğüne denk.. herhalde bu kadrolarda bulunanlar, oranları belirleyenlere hayır dualarını okuyorlar..

SIRADAKİ HABER