4/B Lİ GİYİM YARDIMINDAN FAYDALANACAKMI...

4/B'li personele giyim yardımı varmı...

4/B Lİ GİYİM YARDIMINDAN FAYDALANACAKMI...

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğüne verdiği görüşte, mevzuatında resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunmayan personele, Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre giyecek verilemeyeceğine karar verdi. Ancak BÜMKO görüşünde, kurumun isterse giyecekleri demirbaş olarak personele verebileceği de ifade edildi.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115457-127

 

Konu : Giyecek Yardımı

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: 16/3/2011 tarih ve B.18 1 OGM 0 06 04.903.99/161 sayılı yazı.

 

İlgi yazınızda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen pilot ve helikopter makinisti olarak istihdam edilen personele, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğikapsamında giyecek yardımı yapılıp yapılmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli I ve II sayılı cetvellerde giyecek yardımı yapılacak personel kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle sayılmış ve verilecek giyim eşyasının cinsi, miktarı, kullanmasüresi ve niteliği ayrı ayrı gösterilmiştir.

 

Buna göre, Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 19 uncu sırasında ise resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan kadro ve görev unvanları belirtilmiş olup, bu kadrolar arasında Pilot ve helikopter makinisti olarakistihdam edilen personele yer verilmemiştir.

 

Ayrıca, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 3 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasında;

 

“İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.”

 

hükmüne yer verilmek suretiyle resmi kıyafet giymek zorunluluğu bulunan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen personele de giyecek yardımı yapılması öngörülmüştür.

 

Diğer taraftan Askeri personel ile Emniyet Personeli gibi personellerin resmi kıyafet giyme zorunlu bulundukları ilgili mevzuatlarında belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen Pilot ve helikopter makinisti olarak istihdam edilen personelin ilgili mevzuatında resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunduğuna dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, giyecek yardımı yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

 

“Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, Pilot ve helikopter makinisti olarak istihdam edilen personelin, görevlerini yerine getirmeleri sırasında hizmetin gereği olarak giymek zorunda oldukları giyim eşyalarının Bakanlığımız tarafından çıkarılan Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge’de belirlenen fiyatları aşmayacak şekilde demirbaş olarak verilebileceği değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

 

Bakan a.

 

www.memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER