BİR ÖĞRETMENİN MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?

Öğretmenlerin maaşlarında halen uygulanmakta olan ödeme kalemleri ve maaş hesaplaması...

BİR ÖĞRETMENİN MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?

Öğretmenin Maaş Hesaplaması


 
Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışan Öğretmenlerimizin maaşlarının hesap yöntemini.
 
Öğretmenler de dahil olmak üzere, memurların maaşlarının hesaplanmasında kullanılan ve halen yürürlükte olan katsayılar ve göstergeler şunlardır:
 
 
 
1- KATSAYILAR
 
 Memur maaşlarına 2012 yılının ilk yarısında uygulanacak katsayılara ilişkin Karar’a göre, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak;
 
- Aylık katsayısı (0,066187),
 
- Memuriyet Taban Aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,88562),
 
- İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987)
 
olarak belirlenmiştir.
 
Bu katsayılar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29 Mayıs 2012 tarihinde aldığı yüzde 4 + 4 zam kararı gereğince yeniden belirlenecektir.
 
 
 
2- GÖSTERGE ve EK GÖSTERGELER
 
 
657 sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:
 
I Numaralı Cetvel
AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
 
Kademeler
 
Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1320 1380 1440 1500 - - - - -  
2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -  
3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -  
4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265  
5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110  
6 760 785 810 835 865 895 915 950 985  
7 705 720 740 760 785 810 835 865 895  
8 660 675 690 705 720 740 760 758 810  
9 620 630 645 660 675 690 705 720 740  
10 590 600 610 620 630 645 660 675 690  
11 560 570 580 590 600 610 620 630 645  
12 545 550 555 560 570 580 590 600 610  
13 530 535 540 545 550 555 560 570 580  
14 515 520 525 530 535 540 545 550 555  
                     
15 500 505 510 515 520 525 530 535 540  
                       
                       
 
 
  I SAYILI CETVEL
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER  
     
IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (EÖH)      
  UNVANI DERECE/KADEME GÖSTERGE EK GÖSTERGE
b) Öğretmen,
 
1/4
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
1500
1155
1020
915
835
760
705
660
3000
2200
1600
1100
900
800
500
450
 
Gösterge ve Ek Gösterge brüt tutarları, memurun derece ve kademesinin karşılığı olan yukarıdaki tablolarda yer alan gösterge ve ek gösterge rakamlarının maaş katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunur.
 
Örneğin; 1 nci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan bir Öğretmenin gösterge ve ek gösterge brüt tutarı (1.500 + 3.000) x 0,066187 = 297,84 liradır.
 
Gösterge ve Ek Gösterge tutarlarından; emekli keseneği, gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.
 
 
 
 
 
3- TABAN AYLIĞI ve KIDEM AYLIĞI
 
 375 sayılı KHK’ye göre, Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı şu şekilde belirlenir;
 
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.
 
Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır.
 
Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 
Mevcut katsayı ve göstergelere göre;
 
Taban Aylığı 1.000 x 0,88562 = brüt 885,62 lira,
 
Kıdem Aylığı ise örneğin 25 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için brüt 33,09 liradır.
 
Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı Brüt tutarlarından emekli keseneği, gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.
 
 
 
4- ZAM (Yan Ödeme) ve TAZMİNATLAR
 
 
 
Öğretmenlerin Zam ve Tazminatları yürürlükte bulunan Yan Ödeme Kararnamesine göre şu şekildedir.
 
 
 
(D)
 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 
 
 
                                                                                                              İş                 İş           Tem.        Mali
 
                                                                                                        Güçlüğü         Riski        Güçlük     Sorum.
 
S. No      KADRO (GÖREV)  UNVANI.                                                  Zammı        Zammı        Zammı     Zammı
 
 
 
5             Öğretmen.....................................................................:         500              250               -               -
 
 
 
 
Öğretmenlerin İş Güçlüğü Zammı ve İş Riski Zammı brüt tutarları; yukarıdaki yer alan rakamların yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır.
 
Öğretmenlerin Yan Ödeme brüt tutarı (500 + 750) x 0,020987 = 15,74 liradır.
 
Yan Ödeme tutarından; gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.
 
 
 
 
 
Tazminat
 
                                                                                                                              Oranı (%)
 
A. Eğitim Öğretim Tazminatı:
 
 
 
I-      a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda
 
         fiilen öğretmenlik yapanlardan;
 
                -1-2 derecelerden aylık alanlar......................................................................:100
 
                -3-4 derecelerden aylık alanlar.......................................................................: 95
 
                -Diğer derecelerden aylık alanlar....................................................................: 85
 
 
 
Bu tazminatın brüt tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), Öğretmenlerin yukarıdaki tabloda derecelerine karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.
 
Buna göre, Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Tazminatları şu şekildedir;
 
- 1 veya 2 nci derecelerden aylık alan Öğretmenler için brüt 628,78 lira,
 
- 3 veya 4 ncü derecelerden aylık alan Öğretmenler için brüt 597,34 lira,
 
- 5, 6, 7, 8, ve 9 uncu derecelerden aylık alan Öğretmenler için brüt 534,46 lira.
 
Eğitim Öğretim Tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir.
 
 
 
5- EK ÖDEME
 
 
 
375 sayılı KHK’ye göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.
 
Öğretmenlerin ek ödeme oranları şu şekildedir;
 
(I) SAYILI CETVEL
EK ÖDEME ORANLARI
 
Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı (%)    
   
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:      
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;    
 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65  
 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65  
 3) Diğer derecelerden aylık alanlar
 
 
Ek ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.
 
Yukarıdaki rakamlara göre Öğretmenlerin aylık ek ödeme tutarı net 406 liradır.
 
 
 
6- EK DERS ÜCRETİ
 
 
 
Milli Eğitim Bakanlığında halen uygulanan Ek Ders Ücreti Göstergesi 140 olup, bu rakam maaş katsayısı ile çarpılır.
 
1 saatlik Ek Ders Ücreti brüt 9,27 liradır.
 
Bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilir.
 
Hesaplarımıza dahil edilmeyecektir.
 
 7- AİLE YARDIMI
 
 657 sayılı Kanuna göre, Aile Yardımı Ödeneğine esas mevcut göstergeler eş için 2.134 ve her bir çocuk için de 250 olup, bu rakamlar maaş katsayısı ile çarpılır ve aylık tutarlar şu şekildedir;
 
Eş için: 141,24 lira,
 
Çocuk için: 16,55 lira,
 
0-6 yaş çocuk için: 33,09 lira.
 
Aile Yardımı Ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.
 
Hesaplarımıza dahil edilmeyecektir.
 
8- YABANCI DİL TAZMİNATI
 
 375 sayılı KHK’ye göre, Yabancı Dil Tazminatına esas mevcut gösterge rakamları (A) düzeyi için 1.500, (B) düzeyi için 600 ve (C) düzeyi için de 300 olup, bu rakamlar maaş katsayısı ile çarpılır ve tutarlar şu şekildedir;
 
(A) düzeyi için 99,28 lira,
 
(B) düzeyi için 39,71 lira,
 
(C) düzeyi için 19,86 lira.
 
Bu tutarlardan sadece damga vergisi kesilmektedir.
 
Hesaplarımıza dahil edilmeyecektir.
 
9- KESİNTİLER
 
 A. Emekli Keseneği Kişi Payı
 
Emekli Keseneği Kişi Payına tabi tutarlar şunlardır:
 
- Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,
 
- Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,
 
Bu tutarların toplamına ayrıca aşağıdaki yer verilen Emekli Keseneğine Esas Eğitim Öğretim Tazminatı tutarları ilave edilir.
 
Emekli Keseneğine Esas Eğitim Öğretim Tazminatı oranları ve tutarları En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (628,78 lira) :
 
Ek Göstergesi 2.200 – 3.600 arası olanlar için %70 olup, 440,14 lira,
 
Ek G:östergesi 0 – 2.200'e kadar olanlar için %40 olup, 251,51 liradır.  
 
Emekli Keseneği Kişi Payı oranı yüzde 16 (%16) olup, yukarıda belirtilen tutarların toplamından %16 oranında emekli keseneği kişi payı kesilir.
 
 B. Gelir Vergisi
 
Gelir Vergisine tabi tutarlar şunlardır:
 
- Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,
 
- Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,
 
- Yan Ödeme tutarları.
 
Bu tutarların toplamından, Emekli Keseneği Kişi Payı düşülerek hesaplanan gelir vergisi matrahı üzerinden aşağıdaki oranlarda Gelir Vergisi kesilir.
 
Kamu çalışanlarına uygulanan Gelir Vergisi oranları şu şekildedir;
 
10.000 liraya kadar %15,
 
25.000 liraya kadar %20,
 
88.000 liraya kadar %27,
 
88.000 liradan fazlası için %35.
 
 C. Damga Vergisi
 
Damga Vergisine tabi tutarlar şunlardır:
 
- Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,
 
- Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,
 
- Yan Ödeme tutarları,
 
- Eğitim Öğretim Tazminatı tutarı,
 
- Ek Ödeme tutarı,
 
Damga Vergisi oranı binde 66 (0,0066) dır.
 
10- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
 
 2012 Yılının ilk yarısı için tespit edilen brüt asgari ücret 886,50 lira olup, mevcut Asgari Geçim İndirimi Tutarları şu şekildedir;
 
Memurun kendisi için 66,69 lira,
 
Eşi için 13,30 lira,
 
İlk iki çocuğun her biri için yaklaşık 10 lira,
 
Diğer çocuklar içinse 6,65 lira.
 
Bu tutarlar yıl içinde değişmeyip, sabit kalırlar ve memurdan kesilmek üzere hesaplanan gelir vergisi tutarından düşülür.
 
11- SONUÇ
 
 A. Gelirler Toplamı
 
a) Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,
 
b) Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,
 
c) Zam (Yan Ödeme) tutarları,
 
d) Tazminat tutarı,
 
e) Ek Ödeme tutarı.
 
 B. Kesintiler Toplamı
 
1- Emekli Keseneği Kişi Payı,
 
(a + b + Emekli Keseneğine Esas Eğitim Öğretim Tazminatı tutarı) x %16
 
 2- Gelir Vergisi,
 
((a + b + c ) - Emekli Keseneği Kişi Payı) x %15) – Asgari Geçim İndirimi tutarı
 
 3- Damga Vergisi
 
(a + b + c + d + e ) x 0,0066
 
 C. Net Maaş
 
NET MAAŞ = Gelirler Toplamı (A) – Kesintiler Toplamı (B)
 
 
 
ÖNEMLİ NOT: Bu şekilde hesaplanan Öğretmen maaşına, Öğretmenin durumuna göre ayrıca yukarıda 6, 7, ve 8 numaralı başlıklar altında açıklanan; Ek Ders Ücreti, Aile Yardımı Ödeneği ve Yabancı Dil Tazminatı ilave edilir.(MEMURLAR.BİZ)
Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Adnan ÇELİK
Adnan ÇELİK - 8 yıl Önce

dereceden kaynaklanan farkımı nasıl alırım?

SIRADAKİ HABER