HANGİ MEMUR NE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK?

2016 yılında hangi memur ne kadar fazla çalışma ücreti alacak?

HANGİ MEMUR NE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK?
2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın K Cetveli'nde fazla çalışma ücreti verilecek personel ile bunlara yapılacak ödeme tutarları ile süreleri belirlenmiştir. Bu yazımızda 2016 yılında fazla çalışma ücreti ödenecek personel ile bunlara yapılan ödeme tutarlarını açıklayacağız.
 
Saat başı fazla çalışma ücreti kimlere ödenir, tutarı ne kadardır?
 
657 sayılı Kanun'un 178'inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,74 Türk Lirası'dır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30'uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)
 
Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışanlara ödenecek tutar
 
Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde 657 sayılı Kanun'a tabi fiilen çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirasıdır. 90*1,83 = 164,7 TL'yi geçemeyecektir. Özel kalem müdürlüklerinde sayı sınırı yoktur.
Genel Müdür ve üstü birim yöneticilerinin yanında çalışanlar ne kadar alacak?
 
Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 90*1,83= 164,7 TL'dir. Birim yöneticisi olmayan Bakan Yardımcıları ile Müsteşar Yardımcılarının yanında çalışanlar fazla çalışma ücreti alamazlar.
 
Genel Müdürlük şoförleri ne kadar alacak?
 
Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 60*1,83 = 109,8 TL'dir.
 
Öğrenci yurtlarında çalışan personele ne kadar ödenecek?
 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,74 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 90*1,74 = 156,6 TL'dir.
 
Yükseköğretim kurumlarında çalışanlar ne kadar alacak?
 
Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu Üniversitesi'nin talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak ve Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,99 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 60*2,99 = 179,4 TL'dir.
 
Kandilli Rasathanesi'nde çalışanlara ne kadar ödenecek?
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,74 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 60*1,74 = 104,4 TL'dir.
 
MEB idari personeline ne kadar ödenecek?
 
2547 sayılı Kanun'un 45'inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 2,99 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 100*2,99 = 299 TL'dir.
 
Derneklerin denetimi amacıyla görevlendirilenler ne kadar alacak?
 
5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanun'a tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine yıllık olarak Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,74 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 90*1,74 = 156,6 TL'dir.
 
Her dereceli okulların atölye ve birimlerinde çalışanlar ne kadar alacak?
 
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 7,18 Türk Lirası'nı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.
 
Hangi personel aylık maktu fazla çalışma ücreti alır?
 
Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Yani bunların mesai saatleri dışında çalışmasına gerek yoktur. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin azami tutarı en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belirlenmektedir. Buna göre, belediye nüfusu;
 
10.000'e kadar olanlar için 231,76 Türk Lirası'nı, 10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 248,84 Türk Lirası'nı, 50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 275,54 Türk Lirası'nı, 100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 310,79 Türk Lirası'nı, 250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 370,60 Türk Lirası'nı, 1.000.001'den fazla olanlar için 430,40 Türk Lirası'nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 430,40 Türk Lirası'nı,Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 572,45 Türk Lirası'nı, geçemez. 
KAYNAK: Ahmet ÜNLÜ/YENİŞAFAK
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER