Key Dilekçeleri

KEY'de ödeme yapılmayan veya eksik ödeme yapılan çalışan ve emekli üyelerimizin kurumlara başvuru dilekçe örnekleri

Key Dilekçeleri
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinin 4 fıkrasında; “İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir.” şeklinde bu yasa hükmü ile ilan ve hak sahipliğinin sona ermesi usulü de gösterilmiştir.

KEY Ödeme Süreci 31/03/2011 Tarihinde Sona Ermiştir.

Buna göre; eksik ve hatalı bildirimlere ilişkin olarak düzeltme süresi 31/03/2011 tarihinde sona ermiştir.

22.5.2007 tarih ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereğince en son yayınlanan Key listesi ise 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listedir.

Durumunuza Göre Ya Milli Eğitim Bakanlıgına Yada Valiliğe Dilekçe Vermek Zorundasınız
Bu ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listelerde ismi hiç yer almayan veya bu liste yada daha önceki resmi gazetelerde yayınlanan KEY listeleri uyarınca tarafına emsallerine göre eksik ödeme yapılan çalışan ve emekli üyelerimizin aşağıdaki dilekçe örnekleri ile dilekçelerde belirtilen kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Çünkü; Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca tarafım adına konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bankanın muhatabı KEY hak sahipleri adına bildirim yapan kurumdur. Listelerde ismimin yer almamasının nedenleri; Kurumun bildirim yapmamış olması ya da yapılan bildirimlerin istenilen formatta olmamalarıdır.
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinde “(1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.” şeklinde bu yasa hükmü ile hak sahiplerinin belirlenmesi usulü gösterilmiş ve kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

Ödeme Yapılmamasının Sorumlulugu Çalıştıgınız Kurumlardır.

Buna göre Yasa; kurumları, söz konusu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlü tutmuş ve hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer, eksik ve hatalı bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum veya kuruluşlara ait olduğunu açık biçimde belirlemiştir.

Yasanın 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek tarafınızın KEY ödemeleri kesintilerini liste ve CD olarak ilgili kuruluşa (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) bildirmekle yükümlü kurumlardır.

En son yayınlanan Key listesi 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listedir. Yeni bir liste yayınlanıncaya kadar 28/02/2011 tarihinden başlayan dava açma süresi olan 60 günlük süre dolmuştur. (Yeni bir liste yayınlanması için kanuni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.)

Fakat 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 34. maddesinin 3. Fıkrasında; “İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer” denilmekte ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. maddesinde ise “1.İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren  veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu Hükümler Gereğince İlgili Kurumlara Dilekçe Yazılarak Gelen Cevaba Dava Açılması Gerekmektedir.

Halen Çalışanlar İçin Dilekçe Örnekleri;
 
A- 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında farklı illerde çalışan ve halen çalışıyor olan üyelerimizin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmek üzere şu an çalıştıkları kurumlara verecekleri dilekçe örneği için tıklayınız.
 
B- 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında aynı ilde de çalışan ve halen aynı ilde çalışmaya devam eden üyelerimizin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere şu an çalıştıkları kurumlara verecekleri dilekçe örneği için tıklayınız.
 
C- 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında aynı ilde de çalışan ve şu an farklı ilde çalışmaya devam eden üyelerimizin 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında çalıştıkları Valiliğe iadeli taahhütlü gönderecekleri dilekçe örneği için tıklayınız.
 
Emekli Olanlar İçin Dilekçe Örnekleri;
 
A- 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında farklı illerde çalışan ve emekli olan üyelerimizin Milli Eğitim Bakanlığına iadeli taahhütlü gönderecekleri dilekçe örneği için tıklayınız. (Aynı Valilikte çalışıp emekli olanlar bu dilekçeyi MEB’e göndermeyeceklerdir. Bu durumda olanlar için Valiliğe gönderilmek üzere aşağıdaki dilekçe hazırlanmıştır.)

B- 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında aynı ilde de çalışan ve emekli olan üyelerimizin 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında çalıştıkları Valiliğe iadeli taahhütlü gönderecekleri dilekçe örneği için tıklayınız. (Farklı Valilikte çalışıp emekli olanlar bu dilekçeyi çalıştıkları Valiliklere göndermeyeceklerdir. Bu durumda olanlar için MEB’e gönderilmek üzere yukarıdaki dilekçe hazırlanmıştır.)

Not: 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında farklı Valiliklerde çalışanlar tek bir dilekçe ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunacaklardır. 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında tek bir Valilikte çalışanlar ise o Valiliğe başvuracaklardır. Bu nedenle yukarıdaki dilekçe örneklerinden size uygun olanı kullanınız.

Bu süreç içerisinde yeni bir KEY listesi yayınlanır ise o KEY listesinin yayınlandığı Resmi Gazetenin tarihinden itibaren 60 gün içerisinde hiç bir yere dilekçe vermeden direkt olarak da dava açılabilecektir. 60 gün sonra dava açılamaz.

Dikkat Edilecek Hususlar;
 
1- Kuruma verdiğiniz dilekçenizin bir örneğinin alınması gerekmektedir. (Mümkünse kuruma kayıtlı tarih ve sayılı olan örneğinin)

2- İadeli taahhütlü gönderilen dilekçelerde, dilekçenin bir örneği ile iadeli taahhütlü gönderme evraklarını da saklamanız gerekmektedir.

3- İdarenin size cevap vermesi halinde (dilekçe tarihinden itibaren 60 gün içinde) hiç vakit kaybetmeden dilekçeniz, hizmet cetveliniz ve idarenin cevabı ile birlikte sendikamız ile irtibata geçerek dava açma sürecini başlatmanız gerekmektedir.

4- Dilekçe tarihinden itibaren idarenin size herhangi bir cevap vermemesi halinde 60 gün sonra dava açma işlemleri başlayacaktır. 60 günden sonra idarenin size cevap vermesini beklemeden dilekçeniz ve hizmet cetveliniz ile birlikte sendikamız ile irtibata geçerek dava açma sürecini başlatmanız gerekmektedir.

5- Dava dosyasında kullanılması için Key ödemeleri konusunda daha önce yapmış olduğunuz yazışmaların ve cevaplarında varsa getirilmesi faydalı olacaktır.

6- Dilekçe tarihinden itibaren idarenin size herhangi bir cevap vermemesi halinde 60 günde sonraki ikinci 60 gün içinde dava açılması, Dilekçe tarihinden itibaren 60 gün içinde İdarenin size cevap vermesi halinde cevabın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde davanın açılması gerekmektedir. Bu sürelerin aşılması halinde dava açılsa bile zaman aşımından davalar kaybedilecektir.

7- Dava açma sürecinde emekli üyelerimizin de haklarının aranması gerektiğinin bilinci içerisinde hareket etmekteyiz. Hukuki olarak emekli üyelerimize sendika vekâletnamesi kullanmayacağımızdan, emekli üyelerimizin sendika avukatımıza noterden vekâlet vermesi gerekmektedir. Bu nedenle notere gidilmeden önce noter vekâlet bilgilerinin sendikamızdan temin edilmesi gerekmektedir. Emekli üyelerimiz noter ve mahkeme masrafı haricinde avukat ücreti ödemeyeceklerdir.

8-Ödeme yapılmamasının sorumlulugu 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında çalıştıgınız kurumlardır. Çünkü kurumlar Konut Edindirme Yardımını Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun kendilerine verdiği sorumluluğu yerine getirerek tarafınızn KEY ödemeleri kesintilerini liste ve CD olarak ilgili kuruluşa bildirseler bile tarafınıza emsallerine göre herhangi bir ödeme yapılmadığından KEY ödemeleri kesintilerinin istenilen formatta olmadan eksik ve hatalı bildirildiği ortaya çıkmaktadır.
 
Ahmet KANDEMİR
Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube SekreteriGüncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER