MEB BAKANLIK DENETİM BİRİMİNİ TASFİYE EDİYOR

MEB, Bakanlık denetim birimini tasfiye ediyor

MEB BAKANLIK DENETİM BİRİMİNİ TASFİYE EDİYOR
 
Mail yoluyla gönderilen içerik, uygun bulunarak yayıma alınmıştır.
 
MEB TEŞKİLAT YASASI TASARIDAKİ DENETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN MADDELER VE GEREKÇELERİ İNCELENDİĞİNDE;
 
MADDE 17- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"MADDE 17- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:
 
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek.
 
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.
 
c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarım mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçlan rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek.
 
ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımım ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yapmak.
 
ç) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yürütmek.
 
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Eğitim
Denetmenleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluştan ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
 
(3) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.
 
(4) Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Denetmenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usül ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."
 
BU MADDENİN GEREKÇESİ: "Madde ile, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yapısı yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, il müdürlükleri bünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları taşra birimi olarak yeniden tanımlanmış, Başkanlığın denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yapması öngörülmüştür.
 
Bilindiği üzere, Milli Eğitim 14 üncü, 15 inci ve 17 nci Şura Kararlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun 1993 tarihli raporunda ve eğitim bilimi alanındaki araştırmalarda denetimde bütüncül yaklaşım önerilmektedir. Ayrıca denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmeleri kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır."
 
MADDE 27- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcılan ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılan" ibaresi "Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.
 
(2) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VH-Okul diplomadan" bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldınlmıştır.
 
(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmen Yardımcıları" ibaresi "Eğitim Denetmen Yardımcıları" şeklinde ve "İl Eğitim Denetmenliğine" ibaresi "Eğitim Denetmenliğine" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları" ve "ve Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.
 
c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.
 
(4) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunun teklifi üzerine" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
(5) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Baş Denetçi", "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı" unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve anılan bölümden çıkarılmıştır.
 
(6) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
 
BU MADDENİN GEREKÇESİ: Madde ile, ildeki denetim faaliyetlerinin tarafsız ve hakkaniyetle yürütülmesinin temini ve teftiş sisteminin bir bütün olarak eşgüdüm halinde çalışması amacıyla mevcut Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılığı kadrolan iptal edilmiştir. Böylece, inceleme, soruşturma, rehberlik, iş başında yetiştirme ve araştırma işlemlerinin eşgüdümü sağlanabilecek, istatistiki veriler tek merkezde düzenli tutulabilecek, eğitimin sorunlan bir bütün olarak ele alınıp çözüm önerileri geliştirilebilecektir.
 
MADDE 25- .... "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Eğitim Denetmeni; Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulunduklan kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolanna bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutanımı, atanmış sayıldıklan kadro unvanlan için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Eğitim Denetmenliği kadrolara atananlar dahil), atanmış sayıldıklan kadroda bulunduklan sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."
 
BU MADDENİN GEREKÇESİ: Madde ile aynca, İ1 Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadro unvanlan sırasıyla Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiş ve buna ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
 
DENETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN MADDELER VE GEREKÇELERİ İNCELENDİĞİNDE:
 
Bir birleşmeden söz etmek mümkün görülmemektedir. Birleşmeden amaç denetim sistemini etkinliğini ve verimliliğini güçlendirerek eğitim sistemimizin ve Bakanlığımızın çalışmalarının kalitesini artırmaya yönelik olmalıydı.
 
Bu tasarı, diğer Bakanlıkların tamamında olan- istisnai olarak bulunmayan Gençlik ve spor Bakanlığı'nda da yeni tasarıyla kurulan- merkez denetim birimini fiili olarak ortadan kaldırmaktadır.
 
Sadece Bakanlık müfettişlerini (Milli Eğitim Denetçilerini) eğitim denetmeni haline getirmektedir. Başka bir ifadeyle aslında yapılan -çalışma barışının da bozulması pahasına- il eğitim denetmenlerinin sayısı 300 civarında artırmaktan başka bir şey değildir. Bu mukabil denetim elamanlarının il müdürlüğüne bağlı olması ve diğer maddelerle yerele (il müdürlüğüne ve valiliğe) devredilen yetkiler bir arada düşünüldüğünde, merkez teşkilatının ve il milli eğitim müdürlüklerinin (veya valiliklerin) iş ve işlemlerinin de denetim dışında tutulmasının amaçlandığı hissi vermektedir. Kısaca birleşmeden güçlü bir denetim sistemi değil, öncesine göre çok zayıflamış hatta yok olmuş bir denetim sistemi ortaya çıkacaktır. Bu tasarıyla amaçlanan denetimin zayıflatılması veya kaldırılması ise tasarı amaca hizmet edecek niteliktedir. www.memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER