MECLİSTE DANIŞMAN VE BÜRO GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR

Haziran ayında yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi sonrasında, TBMM’de istihdam edilen bazı personelin görevleri sona erecek ve yerlerine yeniden personel istihdam edilecek.

MECLİSTE DANIŞMAN VE BÜRO GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR
Haziran ayında yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi sonrasında, TBMM’de istihdam edilen bazı personelin görevleri sona erecek ve yerlerine yeniden personel istihdam edilecek.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, sözleşmeli olarak ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin görevlendirme veya aylıksız izinli olarak çeşitli unvanlarda personel istihdam edilmektedir. Bu personelin Mecliste işe alınmaları ve ücretleri, görev alınacak unvana ve istihdam kaynağına göre değişiklik göstermektedir. Bu yıl içerisinde sıklıkla gündeme gelecek bir konu olması nedeniyle, memurunyeri.com olarak söz konusu personelin istihdam ve özlük haklarına ilişkin bilgilere özet şekilde aşağıda yer verilmiştir.
 
TBMM Başkan Danışmanı ve ücreti
 
TBMM’nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM Başkanına danışmanlık yapmak üzere, sözleşmeli olarak beş TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabiliyor.
 
Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti ödenebilmekte ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmamaktadır.
 
Sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları, TBMM Başkan danışmanının tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak TBMM Başkanlığınca belirlenmektedir.
 
2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına ve %15 Gelir Vergisi kesintisine göre, TBMM Başkan Danışmanının (bekar) brüt ücreti en az 4.758 TL (Net:3.532 TL), en çok 7.931 TL (Net:5.827 TL).
 
Sosyal güvenlik kesintilerine ve gelir vergisi dilimine göre net ücretler farklılık gösterebilecektir.
 
Siyasi parti gruplarında görevlendirilen personel ve ücretleri
 
Yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor.
 
Bu kapsamda her siyasi parti grubunda 10 grup danışmanı, 25 büro görevlisi ve TBMM’de grubu bulunan her bir siyasi parti için, milletvekili sayısının yüzde onu oranında ilave büro görevlisi çalıştırılabiliyor.
 
Bu şekilde çalıştırılacak personelden, grup danışmanına (85.000), büro görevlisine (73.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan personele sözleşme ücreti ödenebilmekte ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmamaktadır.
 
2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına ve %15 Gelir Vergisi kesintisine göre, Mecliste siyasi parti gruplarında görev yapan Danışmanların (bekar) brüt ücreti 6.741 TL (Net:4.967 TL), büro görevlilerinin (bekar) brüt ücreti ise 5.789 TL.(Net:4.278 TL)
 
Sosyal güvenlik kesintilerine ve gelir vergisi dilimine göre net ücretler farklılık gösterebilecektir.
 
Milletvekiline yardımcı personel ve ücretleri
 
Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere, her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve ilave bir personel sözleşmeli olarak çalıştırılabiliyor.
 
-Danışmanın en az iki yıllık yükseköğretim ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması zorunludur. Danışman için (83.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti ödenir.
 
2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına ve %15 Gelir Vergisi kesintisine göre, Mecliste Milletvekili Danışmanı (bekar) olarak görev yapanların brüt ücreti 6.622 TL. (Net:4881 TL)
 
-İkinci danışmanın en az lise mezunu olması ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli olması zorunludur. İkinci danışman için (73.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir.
 
2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına ve %15 Gelir Vergisi kesintisine göre, Mecliste Milletvekili İkinci Danışmanı (bekar) olarak görev yapanların (bekar) aylık brüt ücreti 5.789 TL.(Net:4.278 TL)
 
-Diğer personelin en az ilkokul mezunu olması zorunludur. Bu personel için (63.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir.
 
2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına ve %15 Gelir Vergisi kesintisine göre, Mecliste Milletvekili yanında çalışan (bekar) danışman dışındaki diğer personelin aylık brüt ücreti 4.996 TL. (Net:3705 TL)
 
Sosyal güvenlik kesintilerine ve gelir vergisi dilimine göre net ücretler farklılık gösterebilecektir.
 
Diğer kurumlarda çalışan personelin görevlendirilmesi
 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliklerinin personeli; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile TBMM’de danışman veya büro görevlisi olarak görevlendirilebilirler.
 
Bu kapsamdaki personel, 657 sayılı Kanundaki aylıksız izin süre sınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da Mecliste danışman veya büro görevlisi olarak görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görev unvanları dikkate alınarak, yukarıda belirtilen gösterge rakamları esas alınarak ödeme yapılır.
 
TBMM Başkanlığının, personel talebi ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle sonuçlandırılır. Bu personelin TBMM’de çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır ve bunlara TBMM’de çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların TBMM Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.
 
Meclis İdari Teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarında görevli personel de, siyasi parti gruplarında ve milletvekiline yardımcı olmak üzere danışman veya büro görevlisi unvanlarında aylıksız izinli olarak çalıştırılabilirler.
 
Personelin görev süresi ve sosyal güvenliği
 
-TBMM Başkan danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri TBMM Başkanının görev süresinin sona erdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.
 
-Mecliste siyasi parti gruplarında görev yapan grup danışmanı ve büro görevlilerinin sözleşme veya görevlendirmeleri, siyasi parti gruplarının ilgili yasama dönemi içinde grup kurma hakkını kaybettiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.
 
-Milletvekili ile birlikte görev yapan danışman, ikinci danışman ve ilave personelin sözleşme veya görevlendirmeleri, milletvekilinin ilgili yasama dönemi içinde milletvekilliği sıfatını kaybettiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.
 
-Yukarıda belirtilen haller dışında, milletvekili genel seçimlerinden sonra TBMM Başkanının seçildiği tarihte, söz konusu personelin sözleşme veya görevlendirmeleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.
 
-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli ise yukarıda sayılan durumlarda, hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.
 
-Aylıksız izinli olarak görevlendirilenler hariç olmak üzere, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Aylıksız izinli çalışanların sosyal güvenlik kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.
Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER