MEMURİYETTEN ATILMA HANGİ HALLERDE OLUYOR?

MEMURİYETTEN ATILMA HANGİ HALLERDE OLUYOR?
Devlet memurları, 657 sayılı Kanunda belirtilen bazı hallerde veya özel yasal düzenlemelerle memuriyetten çıkarılabilmektedirler.
 
Memurluktan çıkarılanların, bazen belli süreler sonunda yeniden memurluğa dönmesine imkan tanınırken, bazen ise Devlet memuriyetine atanmalarının yolu kapatılmakta ve bazen de kamuda bir daha görev almaları yasaklanabilmektedir.
 
 
 
Memuriyetten atılma hallerinin bazıları şöyle.
 
1-Atama yapılan göreve süresinde başlamama
 
Bir göreve ilk defa veya yeniden atanan memurlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen sürelerde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlar, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
2-Adaylık süresinde başarısız olma
 
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, adaylık süresi içindeki hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenler ile adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar memuriyetten çıkarılırlar. Bunlar, 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
3-Naklen atanılan göreve süresinde başlamamama
 
Başka yerdeki bir göreve atanan ve 657 sayılı Kanunda belirtilen sürelerde yeni görevine başlamayan memura, eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevine başlamayanlar memuriyetten çıkarılırlar. Bunlar, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
4-Memur olma şartlarını taşımama veya kaybetme
 
Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ya da görevi sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybedenler memuriyetten çıkarılırlar. Bunlar, gerekli niteliklere sahip olmaları şartıyla, 6 ay geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
5-Gönderildikleri yabancı ülkelerden süresinde dönmeyenler
 
Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilen memurlar, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde görevlerine başlamazlarsa memuriyetten çıkarılırlar.  Bunlar, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
6-Aylıksız izinden süresinde dönmeme
 
Aylıksız izin alan memurun, izin süresi bitiminde ya da aylıksız izin kullanmasını gerektiren mazereti ortadan kalktığında izin bitimini beklemeden on gün içinde görevine dönmesi gerekir. Bu sürelerde görevlerine dönmeyenler memurlar memuriyetten çıkarılırlar. Bunlar, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
7-Kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmeme
 
İzin almadan veya kurumlarınca kabul edilecek bir mazereti olmadan kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen memurlar memuriyetten çıkarılırlar. Bunlar, 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
8-Bazı disiplin cezalarını alma
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesinde sayılan fiil veya halleri işledikleri için haklarında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanan memurlar memuriyetten çıkarılırlar.
 
657 sayılı Kanunun 125/D maddesinde sayılan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya hallerin aynısından dolayı 10 yıl içinde iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan ya da aynı süre içinde farklı fiil veya hallerden dolayı üç defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar memuriyetten çıkarılırlar.
 
Ayrıca, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri kadroların son kademesindeyken kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların aylığından kesinti yapılarak ceza uygulanır ve bu memurlar yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıklarında memuriyetten çıkarılırlar.
 
Devlet memuriyetinden çıkarma cezası verilenler, bir daha Devlet memuriyetine alınmazlar.
 
9-Özel yasal düzenlemelerle
 
Bazı hallerde çıkarılan özel yasal düzenlemelerle de memuriyetten çıkarılma durumları olabilmektedir.
 
Örneğin, 15/7/2016 tarihinde Ülkemizde yaşanan darbe kalkışması sonrasında ilan edilen OHAL kapsamda çıkarılan KHK'lar kapsamında; terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Devlet memurları kamu görevinden (OHAL süresi içinde) çıkarılabilmekte ve bu şekilde memuriyetten çıkarılanlar bir daha kamu hizmetine alınmamaktadır.
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2017, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER