MEMURLAR YILDA KAÇ GÜN RAPOR ALABİLİR?

Memurun 1 yılda ne kadar rapor alma hakkı vardır?

MEMURLAR YILDA KAÇ GÜN RAPOR ALABİLİR?
657'li memurların 1 yılda ne kadar rapor alma hakları vardır, 1 yıllık rapor alma hakkını aşan memurlar için nasıl bir yaptırım uygulanır, rapor alan memura caza verilir mi, memurların raporu paraya çevrilir mi? İşte tüm bu soruların cevapları...

 
Rahatsızlanan memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hastalık ve refakat izni başlıklı 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu madde şu şekildedir:
 
"Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
 
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
 
Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
 
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
 
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
 
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
 
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükümleri yer almaktadır.
 
657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca, Devlet memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
Kamu personelinin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin duyurunun "İSTİRAHAT RAPORLARI" bölümünde "İstirahat raporlarının Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri veya Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri hariç Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
 
İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.
 
Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir.
 
İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.
 
Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.
 
Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için, müdavi hekimlerce SUT eki "Çalışabilir Kağıdı" (EK-11/A) düzenlenecektir.
 
Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilecektir.
 
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarının ülkemiz dış temsilciliklerince onanması halinde Kurumca ayrıca tasdik aranmaz.
 
İstirahat raporlarına ilişkin bu duyuru ve SUT'ta yer verilmeyen hususlarda, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır." ifadeleri yer almaktadır.
 
GENEL DEĞERLENDİRME
 
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
 
1-Devlet memurlarına verilecek sağlık kurulu raporlarında gösterilecek lüzum üzerine;
- Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz,
-Diğer hastalık hallerinde ise oniki,
aya kadar izin verilmektedir.
 
2- Kamu idarelerinin, hastalık raporlarını, 657 sayılı Kanun ve anılan "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde hastalık iznine çevirmeleri gerekir.
 
- Tek hekimlerin memurlara verecekleri raporlarda adet sınırlaması yoktur. Ayrı ayrı hekimlerden olmak şartıyla, toplam 40 güne kadar tek hekim raporu alınabilir. Ancak her bir raporun süresi 10 günü geçemez. Tek hekimden alınan raporların toplamı 40 günü aşması halinde, aşan rapordan başlayarak onaylatılması halinde hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
- Tek hekim raporunda kontrol muayenesi belirtilmiş ise, kontrol muayenesinde aynı hekim 20 günü geçmemek kaydıyla istirahat süresini uzatabilir.
 
3- Doktorlar memurlara ilgilinin rahatsızlığını göz önüne alarak Sağlık Uygulama Tebliğleri ve sosyal güvenlik kurumunun ikincil mevzuatlarına uymak suretiyle rapor düzenlemeleri gerekmektedir.
 
Doktorların, mevzuatlar çerçevesinde kurallara uyarak, hastaya bir şey sormadan hastalığından ne zaman sonra iyi olacaksa o kadar süre rapor vermelidirler.
 
Mevcut uygulamada tek hekimler ilk seferde 10 gün devamında ikinci bir defa daha 10 gün rapor verebilmektedirler
 
Doktorlar mazeret izni veremezler. Doktorlar ancak mazereti tespit eden belge verebilirler.
 
4-Sağlık kurullarının devlet memurlarına bir yılda verebilecekleri rapor sayısı hususunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Memur hasta olduğu sürece mer'i mevzuatımızda belirlenen usule uymak suretiyle rapor alabilir ve bu raporlar hastalık iznine çevrilir.
 
5-Devlet memurunun hastalığı 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca belirlenen 12 ay veya 18 ay olması halinde, bir kat uzatılabilir, memurun iyileşmemesi halinde emeklilik mevzuatı hükümleri uygulanır.
 
6-Doğum izni 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca verilmekte olup, hastalık izni değildir ve 105 inci maddede yer alan hastalık izin sürelerine dahil edilmeyeceği değerlendirilmektedir.
 
kaynak: memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER