MEMURLARIN KADEME İLERLEMESİNDEKİ BELİRSİZLİK GİDERİLDİ

657 sayılı Kanunda yer alan sicil notu düzenlemesinin kaldırılması neticesinde kademe ilerlemesinin nasıl uygulanacağı konusu Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüşle açıklığa kavuşturuldu.

MEMURLARIN KADEME İLERLEMESİNDEKİ BELİRSİZLİK GİDERİLDİ
657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde düzenlenen son sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almama koşuluna bağlı olarak bir kademe ilerlemesi verilmesinin geçiş sürecinde nasıl uygulanacağı hakkında kamu kurumlarının yaşamış olduğu tereddütlerle ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu 05/11/2013 tarihli ve 20587 sayılı görüş kamu kurumlarını ve binlerce memuru rahatlattı.
 
 
DPB görüşünde neler yer alıyor?
 
 
Bu görüşte şu hususlara yer verilmiştir; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinde;'....Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.....' hükmüne yer verilmiştir.
 
 
Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 'Geçiş hükümleri' başlıklı Geçici 36 ncı maddesinin (B) fıkrasında; ' Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
 
 
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
 
 
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
 
 
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
 
 
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
 
 
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır.' hükmüne yer verilmiştir.
 
 
Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere; maddenin yayımından önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olmaları durumunda; 657 sayılı Kanunun 6111 Kanun ile değiştirilen 37 nci maddesinin değişiklikten önceki halinin uygulanacağı amir hüküm olarak belirlenmiştir. 657 sayılı Kanunun değişiklikten önceki 37 nci maddesinde;' Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.' hükmüne yer verilmiş olup; son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarıda olanların son sicil notunun olumlu bulunması halinde ve yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmaları şartının da birlikte gerçekleşmesi koşulu ile bir üst dereceye yükseltileceği belirtilmiştir.
 
 
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 'Geçiş hükümleri' başlıklı Geçici 36 ncı maddesinin (C) fıkrasında; 'Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
 
 
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
 
 
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
 
 
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
 
 
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
 
 
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır.' hükmü yer almaktadır.
 
 
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra (25.02.2011) göreve başlayan Devlet memurları hakkında;
 
 
1- 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.
 
2- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi alması söz konusu olmayacaktır.
 
3- 657 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde adaylık süresi sonunda asil memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından, sekiz yıllık sürenin hesabında adaylıkta geçen sürelerinde dahil edilmesi gerekmektedir.
 
4- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 nci bendinde memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm altına alındığından, sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerekmektedir.
 
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre Devlet memuru olarak istihdam edilmekteyken herhangi bir sebeple görevinden ayrılan personelin tekrar Devlet memurluğuna dönmesi halinde, sekiz yılın hesaplanmasında daha önceki görev sürelerinin de dahil edilmesi gerekmektedir.
 
6- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce (25.02.2013) görevde olan Devlet memurları için;
 
a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci ve 64 üncü maddelerinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden önce son altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan personele, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının eski halinin uygulanması gerekmektedir.
 
b- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olan personelin yedi, altı, beş, dört, üç yıllık sürelerinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlatılması gerekmektedir.
 
c- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların sekiz yıllık sürelerinin başlangıcı, bu Kanunun yürürlük tarihi olacaktır.
Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER