MEMURLARIN TORBA KADRO VE NORMAL MAAŞ ARTIŞLARI

Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına verdiği 24/01/2014 tarihli görüşünde 657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 37 ve 64 üncü maddelerinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra uygulamanın nasıl yapılacağı hususuna ilişkin görüş verilmiştir.

MEMURLARIN TORBA KADRO VE NORMAL MAAŞ ARTIŞLARI

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme" başlıklı 37 nci maddesinde; "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıflan ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmüne yer verilmiş olup; bir üst dereceye yükselebilmek için iki koşulun varlığına ihtiyaç duyulduğu sarih bir şekilde belirtilmiştir.

 

Mezkur Kanunun 64 üncü maddesinde ise; "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

 

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartlan aranır.

 

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

 

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

 

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

 

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 36 nci maddesinin (B) fıkrasında; "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

 

Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,   olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir. Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere; maddenin yayımından önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olmaları durumunda; 657 sayılı Kanunun 6111 Kanun ile değiştirilen 37 nci maddesinin değişiklikten önceki halinin uygulanacağı amir hüküm olarak belirlenmiştir. 657 sayılı Kanunun değişiklikten önceki 37 nci maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine gore öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmüne yer verilmiş olup; son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarıda olanların son sicil notunun olumlu bulunması halinde ve yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmaları şartının da birlikte gerçekleşmesi koşulu ile bir üst dereceye yükseltileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 36 nci maddesinin (C) fıkrasında; Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi 0) bendinde yer alan "Bu Kanunun;... j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 6111 sayılı Kanunun 100 ve 116 nci maddeleri yani 657 sayılı Kanunun 37, 64 ve geçici 36 nci maddelerindeki değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlük (25/02/2011) tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları hakkında, 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacağı, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacağı, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmadığı,

657 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde adaylık süresi sonunda asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından, sekiz yıllık sürenin hesabında adaylıkta geçen sürelerinde dahil edilmesi

Gerektiği 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 nci bendinde memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm akına alındığından sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık sureye ilave yapılması gerektiği, Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre Devlet memuru olarak istihdam edilmekteyken herhangi bir sebeple görevinden ayrılan personelin tekrar Devlet memurluğuna dönmesi halinde, sekiz yılın hesaplanmasında daha önceki görev sürelerinin de dahil edilmesi gerektiği

- Çalışmakta iken disiplin cezası alan Devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 64 ve 37 ıncı maddelerin yer alan hizmet süresi sıfırlanır, bu hükümlerden faydalanabilmek için yeniden 8 yıl geçmesi gerektiği,

  25/02/2011 tarihinden önce görevde olan Devlet memurları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci ve 64 üncü maddelerinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden önce son altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan personele, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının eski halinin uygulanması gerektiği,

6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olan personelin yedi, altı beş dört, üç yıllık sürelerinin bu Maddelerin yürürlük tarihi olan 25/02/2011 'de başlatılması gerektiği,

 

6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların sekiz yıllık sürelerinin başlangıcının bu maddelerin yürürlük tarihi olduğu,

6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonra memurun disiplin cezası alması halinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresi sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren sekiz yıllık süre yeniden başlayacağı,

2010 yılı sicil notu 59 ve önceki dört yılın not ortalaması 90 olan personelin beş yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve üzeri olmaması sebebiyle Geçici 36 ncı madde hükmünden faydalanamayacağı,

mütalaa edilmektedir.    Bilindiği üzere 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uBu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte mezkur Kanunun "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici 36 ncı maddesi ile beraber düşünüldüğünde aşağıda belirtilen konular hakkında görüşlerinize ihtiyaç duyulmuştur;

25/02/2013 tarihinde 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan personele 37 nci madde uygulamasının hangi tarihten geçerli yapılacağı,

Son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve üzeri olan ve 01/01/2011 tarihinde 64 üncü madde gereğince bir kademe ilerlemesinden faydalanan ve o yıl içerisinde 3 üncü derecenin 4 üncü kademesine yükselen personele 2011 yılı içerisinde 37 nci maddenin uygulanıp uygulanamayacağı,

Askere gitmek üzere görevinden ayrılan ya da ücretsiz izin kullanan personelin bu sürelerinin 8 yıllık süre hesaplamasında dikkate alınıp alınmayacağı,

2010 yılı sicil notu 59 olan ancak önceki dört yılın not ortalaması 90 olan personele geçiş hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı,

7 yıllık çalışma süresi içerisinde disiplin cezası almayan ancak 8 inci yılın içerisinde disiplin cezası alan personele 37 nci ve 64 üncü maddelerin nasıl uygulanacağı konularında Başkanlığınız görüşlerinin bildirilmesini arz ederim.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER