Sicil Yerine 'Performans Değerlendirme Geliyor

30 Ekim 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012 programının konuyla ilgili bölümü şu şekildedir:

Sicil Yerine 'Performans Değerlendirme Geliyor
30 Ekim 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012 programının konuyla ilgili bölümü şu şekildedir:

C. KAMU KESİMİNDE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

1. Mevcut Durum

Kamu kesiminde etkili bir insan kaynağı geliştirme politikası uygulanması ve kamu personel sisteminde şeffaf, anlaşılır ve yeknesak kurallara dayanan mesleki yeterliliği, performansı ve hizmetin gereklerini esas alan bir düzenlemeye gidilmesi, kamuda etkinlik ve verimliliği önemli ölçüde artıracaktır. Bu çerçevede, kamu hizmetleri ile personel sayı ve yapısının analiz edilmesi, mevcut insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve niteliğinin artırılması ile hizmet-personel-ücret ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması ihtiyacı önemini korumaktadır.

Kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulamaması, işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmalarını engellemektedir. Sayısı ve içeriği yetersiz olan hizmet içi eğitim programları, belirli bir insan kaynağı geliştirme politikası çerçevesinde yürütülememektedir. Kamuda verimlilik kültürünü geliştirmek için hizmet içi eğitim programlarının yeni bir anlayış doğrultusunda ele alınma ihtiyacı bulunmaktadır.

Personel değerlendirme sisteminin gözden geçirilerek, personelin performansının ölçülmesinde nesnel ve açık standartların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Sicil sistemini kaldırarak yerine personel bilgi sistemini getiren 6111 sayılı Kanun, kurumlara personelin başarı ve verimliliğini ölçebilmeleri için değerlendirme ölçütleri belirleme imkanı getirmiştir. Devlet Personel Başkanlığı bu amaçla kurumlara rehberlik etmek üzere Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanması çalışmalarını yürütmektedir.

Görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli bir şekilde tanımlanmamış olması, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı, personel ve ücret düzeyinin hizmet gerekleri ile uyumsuzluğu kamu personel sisteminde göze çarpan diğer sorunlardır.

Devletin genel kurumsal yapısının gözden geçirilmesi ve kamu yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılandırılması çalışmaları ile uyumlu personel rejimi reformu hazırlıkları Devlet Personel Başkanlığınca sürdürülmektedir.

6111 sayılı Kanun ile kamu sektöründe esnek çalışmaya imkan tanıyan bazı düzenlemeler yapılmış, söz konusu düzenlemelerin uygulamaya aktarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Kamu personeli kayıt sisteminin tek bir veri tabanında toplanması amacına yönelik PER-NET projesinin altyapı çalışmaları Devlet Personel Başkanlığınca tamamlanmış olup, uygulamanın veri girişi için kamu kuruluşlarına açılması beklenmektedir.

2. Temel Amaç ve Hedefler

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasının yapılması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, kamu görevlilerinin yönetsel karar alma süreçlerine katılım düzeylerinin artırılması ve kamu personel sisteminin iyileştirilmesi temel amaçtır.


 

3. Politika Öncelikleri ve Tedbirler

Öncelik / Tedbir Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Öncelik 132. Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.
Tedbir 278. Kamu personeli bilgi sistemi tamamlanacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ÇSGB, TODAİE, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Aralık Sonu Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek ve kamu personeline ilişkin ihtiyaç duyulan izlemeleri, değerlendirmeleri ve görevlendirmeleri sağlıklı bir şeklide yürütebilmek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde oluşturulmakta olan kamu personeli bilgi sistemi tamamlanacaktır.
Öncelik 133. Kamu personel sisteminin iyileştirilmesi amacıyla hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.
Tedbir 279. Kamu personel sisteminin kurumsal yönetim yapısı gözden geçirilecektir. Devlet Personel Başkanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Aralık Sonu Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında personel sistemi, işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimi anlayışıyla ele alınarak düzenlenecektir.
Tedbir 280. Kamu personelinin, sürekli ve etkin bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulması sağlanacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S), TODAİE Aralık Sonu Kamu çalışanlarının verimliliğini artırmak ve insan kaynaklarında verimlilik kültürü oluşturmak amacıyla personel, yönetici ve hizmet açısından verimliliğe etki eden faktörlerin tespitine ilişkin araştırmalar yapılacak ve yapılan çalışma sonucunda gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır. TODAİE’nin de katkısıyla yönetici ve diğer personelin hizmet içi eğitim programları aracılığıyla niteliklerinin artırılmasına katkıda bulunulacaktır.
Tedbir 281. Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların performansını objektif ve saydam biçimde ölçen standartlar geliştirilecek, başarılı çalışanlar desteklenecek, ücretlendirmede performans da esas alınacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S) Aralık Sonu Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak, kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacaktır
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER