SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Sınavsız ünvan değişikliği yapılacak

SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsayan, (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24.maddesinin hükümleri uyarınca sınavsız unvan değişikliği yapılması planlanmaktadır.
 
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
 
ACELE ve GÜNLÜDÜR
 
Sayı: 59706887-902.03-130825 12/12/2013
Konu: Sınavsız Unvan Değişikliği
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsayan, (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin24.maddesinin (a) bendinde yer alan "Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.", (b) bendinde yeralan "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükümleri uyarınca sınavsız unvan değişikliği yapılacaktır. Bu çerçevede 16/12/2013 - 27/12/2013 tarihleri arasında istekli personelin başvuruları aşağıda belirtilen usule uygun olarak alınacaktır.
 
Yönetmeliğin İdari Hizmetler Grubu başlıklı 5. maddesinin (e) bendinde sayılan;
 
1) Yurt Yönetim Memuru, Ayniyat Saymanı, Döner Sermaye Saymanı,
 
2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satmalma Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Şoför ve Daktilograf unvanlarında çalışan personelden,
 
Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanmak isteyenlerYönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8.maddesinin (i) ve (j) bendine göre,
 
1- Bilgisayar işletmenliği alanında eğitim veren orta öğrenim kurumlarından mezun olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak (Yükseköğrenim sırasında bilgisayar dersi alanlar bu dersi aldığını gösterir Transkriptler belge yerine sayılacaktır.),
 
2- En az orta öğrenim mezunu olmak,
 
Şartlarına haiz olmak kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.
 
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesi "Kurumlar,
 
görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." nedeniyle kurumda iki yıl çalışma şartı aranmayacaktır.
 
Bu işlem yalnızca yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapmakta olan personelin anılan yönetmeliğin 24.maddesinin (a) ve (b) bentleri doğrultusunda kendi aralarındaki sınavsız unvan değişikliğine yönelik olup, diğer görev grupları ve unvanlar için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı müracaatı değildir. Tahsis edilen boş kadro sayıları aşağıya çıkartılmıştır.
 
SINIFUNVANMERKEZTAŞRA
GIHBilgisayar işletmeni20170
GIHVHKI515
Müracaat ve değerlendirme işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
 
A-MÜRACAAT İŞLEMLERİ
 
1- Başvuru yapacak personel müracaatlarını Merkezde yönetim birimlerince, Taşrada il Müdürlüklerince Personel Yönetim Sisteminde (PYS) "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülü üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
 
2- Personelin müracaatı esnasında istenilen belgeler (bilgisayar sertifikası, transkript veya bilgisayar işletmenliği alanında eğitim gördüğü mezuniyet belgesi) birim amirleri tarafından kontrol edilerek PYS üzerinden sisteme yüklemesi yapıldıktan sonra onaylama işlemi yapılacaktır.
 
3- Başvuru çıktısı, başvuru yapan personel ve birim amiri tarafından imzalanıp birimlerinde istenildiğinde ibraz edilmek üzeremuhafaza edilecek, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmeyecektir.
 
Birim amirlerince onaylanmamış ve PYS üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
B- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Merkez kadrolarında görev yapanlar Merkez kadroları için, Taşra kadrolarında görev yapanlar Taşra kadroları için sıralamaya tabi tutulacaktır. Başvuruda bulunacak personel sınavsız unvan değişikliği kadrolarından (Bilgisayar İşletmeni ve V.H.K.İ.) yalnız bir tercih yapabilecektir. Unvan değişikliği yapılan personelin il dışına tayini gibi bir işlem söz konusu
 
olmayacak ve bulundukları görev yerlerinde görevlerine devam edeceklerdir.
 
Başvurusu geçerli olanlar en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre listelendikten sonra merkez ve taşra ayrı ayrı olmak üzere münhal kadrolara unvan değişiklikleri yapılacaktır.
 
Adayların başvuru formunda yer alan ve puanlamaya tabi tutulan bilgileri için son başvuru tarihi itibari ile PYS'nde mevcut veriler kullanılacaktır. Mevcut verilere itiraz PYS üzerinden yapılacak olup, adayların itiraz sonrası yapılacak düzenlemeye uygun verileri esas alınacaktır. İtiraz süresi son başvuru tarihi olan 27/12/2013 mesai bitiminde sona erecektir. Unvanlara ait boş bulunan kadrolarayerleştirme işlemi müracaat formunda yer alan veriler kullanılarak oluşturulacak puan sıralamasına göre yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde Bakanlığımızdaki hizmet süresi fazla olan, hizmet süresinin eşitliği halinde eğitim düzeyi yüksek olan, eğitim düzeyinin eşitliği halinde ise kurum sicil numarası küçük olan personele öncelik verilecektir.
 
Sınavsız unvan değişikliğine ilişkin hususların düzenlendiği duyuru, ekte gönderilmiş olup Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı internet sayfasında ayrıca ('http://pdb.aile.gov.tr/tr/) yayımlanacaktır.
 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve söz konusu unvanların birinde görev yapmakta olan tüm personele (kanuni izin/rapor kullanmakta olan personel de dahil) herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden konunun tebliğ edilmesi hususunu rica ederim.
 
Ahmet ZAHTEROĞULLARI Bakan a.
Müsteşar
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN DUYURU
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsayan, (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24.maddesinin hükümleri uyarınca sınavsız unvan değişikliği yapılması planlanmaktadır. Adı geçen yönetmeliğin İdari Hizmetler Grubu" başlıklı 5. maddesinin (e) bendinde bulunan "Yurt Yönetim Memuru, Ayniyat Saymanı, Döner Sermaye Saymanı, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Şoför ve Daktilograf" unvanlarında çalışan personelden, unvan şartlarını taşımaları kaydıyla "Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" unvanına geçmek isteyen ve gerekli şartları taşıyanlar arasında sınavsız unvan değişikliği müracaatı esnasında uyulacak hususlara ilişkin bilgilendirme duyurusudur.
 
SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK PERSONEL
 
1) Adaylar başvurularını Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan "Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri" modülüne yapacaktır.
 
2) Bakanlık Personel Yönetim Sistemine ilgili bölüme girilerek sol panelde başvuru yapacak personel bilgisi girildikten sonra sorgula butonuna tıklanır. Personel seçildikten sonra yeni başvuru butonu ile giriş işlemi yapılır.Kaynak: Gazetekamu
Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER