ŞİZOFRENİ HASTALARININ DEVLET MEMURU OLMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Şizofrenik bozukluk tanısı konularak rapor verilen kişilerin Devlet memuriyetine atanmasının mümkün olup olmadığı konusunda sitemize gelen başvurular, bu konudaki tereddütleri ortaya koymaktadır.

ŞİZOFRENİ HASTALARININ DEVLET MEMURU OLMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Şizofrenik bozukluk tanısı konularak rapor verilen kişilerin Devlet memuriyetine atanmasının mümkün olup olmadığı konusunda sitemize gelen başvurular, bu konudaki tereddütleri ortaya koymaktadır.
 
Engelli memur adayların istihdamı konusunda geçmişe göre hayli mesafe kat etmiş olan ülkemizde, şizofreni tanısı konulan vatandaşlarımızın da memuriyete girme hakkı var mıdır?
 
Öncelikle konuyla ilgili hükümleri sizlerle paylaştıktan sonra konu hakkındaki değerlendirmemize yer vereceğiz.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi Devlet memuriyetine girmenin genel ve özel şartlarını sıralamıştır. Buna göre, “ 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı bulunmamak” Devlet memuru olabilmenin genel şartlarından birisi olarak sayılmıştır.
 
Öte yandan engelli vatandaşlarımıza iş imkanı sağlayabilmeyi teminen aynı kanunun 53 üncü maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet memuru statüsünde çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu getirmiştir.
 
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik, engelli kontenjanından yararlanabilecekleri ise “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” olarak tanımlamıştır.
 
Bu düzenlemeler göstermektedir ki, “şizofrenik bozukluk” taşıyan bir kişinin Devlet memuru olması, almış olduğu sağlık kurulu raporuna göre şekillenecektir. Şizofreni tanısı konulan bir vatandaşın  sağlık kurulu raporunda "çalışamaz" ibaresine yer verilmesi istihdam edilmesine engel olurken, çalışamayacağına dair bir ibarenin bulunmaması durumunda, engeline uygun işlerde istihdam edilmesinde bir engel olmadığını düşünmekteyiz.
 
Buna benzer bir konuda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir görüş.
 
Özet: Yerleştirilen engellinin engellilik raporunda belirtilen hususlara uygun işlerde istihdamı hk. (18/10/2012-16140)
 
Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre Kurumunuzun “avukat” unvanlı kadrosuna yerleştirilen Cihan OZKAN ile “laborant” unvanlı kadrosuna yerleştirilen ... ‘in atama işlemleri için ibraz ettikleri özürlü sağlık kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde ... “Atipik Psikoz”, ... ‘a “Şizofren” tanısının konulduğunun tespit edildiği, 657 sayılı Kanunun 48 inci ve 53 üncü maddesi hükümlerine göre atamasının yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilen ve mezkur konu hakkında Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) başlıklı fıkranın 7 nci bendinde “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” hükmü, bahsi geçen Kanunun 53 üncü maddesinde ise; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3 ‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.
 
657 sayılı Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde ise “d) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ... ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen hükümler ve ilgi yazı ekinin tetkiki sonucunda, özürlülerin mezkur Kanunun 53 üncü maddesi çerçevesinde istihdam edilebilmesine icazet verilmesi sebebiyle, % 45 oranında ruhsal ve duygusal özürlü olduklarına dair sağlık kurulu raporu bulunan ... ve ... ‘in sağlık kurulu raporlarında “Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği” bölümünde ifade edilen hususlar dikkate alınarak özür durumlarına uygun ortam ve işlerde istihdam edilmesi kaydıyla, yerleştirildiği kadrolara atanabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.
 
Memurunyeri
Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER