SORUŞTURMASIZ GÖREVDEN ALMA GELİYOR

Meclis, torba yasası mesaisine yarın devam edecek. Gözler, hükümetin daire başkanı ve üstü yöneticiler ile polisleri görevden alınmasına imkan tanıyan maddede.

SORUŞTURMASIZ GÖREVDEN ALMA GELİYOR

TBMM ya­rın­dan iti­ba­ren tor­ba ya­sa me­sa­isi­ne de­vam ede­cek. 82 mad­de­si ka­bul edi­len ya­sa­nın 318 bin ka­mu gö­rev­li­si­nin iş gü­ven­ce­si­ni elin­den alan 100. mad­de­si de Ge­nel Ku­rul­'da gö­rü­şü­le­cek. Mad­de­ye gö­re hü­kü­met ka­mu­da dai­re baş­ka­nı ve üs­tü yö­ne­ti­ci­ler ile em­ni­yet teş­ki­la­tın­da­ki yö­ne­ti­ci ve po­lis me­mur­la­rı­nı gö­rev­den ala­bi­le­cek.

Mah­ke­me­ler gö­re­ve ia­de ka­ra­rı ver­se bi­le ka­rar 2 yıl bo­yun­ca uy­gu­lan­ma­ya­cak. 2 yıl son­ra uy­gu­la­nır­ken de ka­mu gö­rev­li­le­ri es­ki gö­re­vi­ne de­ğil baş­ka bir gö­re­ve ve­ri­le­bi­le­cek. Gö­re­ve ia­de ile il­gi­li mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­cak. Ya­ni gö­re­ve ia­de ile il­gi­li mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­mak suç oluş­tur­ma­ya­cak.

MANTIK KURALLARINA AYKIRI

CHP mad­de­ye yap­tı­ğı iti­raz­da, bu hük­mün ida­re­ye ke­sin­leş­miş yar­gı ka­rar­la­rı­nı ata­ma iş­lem­le­rin­de iki yıl uy­gu­la­ma­ma öz­gür­lü­ğü­nü ka­zan­dır­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. “Ör­ne­ğin bir kı­sım po­lis mü­dür­le­ri gö­rev­le­rin­den alı­nıp bir baş­ka ile atan­dık­la­rın­da, yar­gı­ya baş­vu­rup yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı alır­lar­sa, bu ka­ra­rı ida­re iki yıl bek­le­tip iki yıl son­ra üs­te­lik bir baş­ka ye­re ata­ya­rak uy­gu­la­ya­bi­le­cek. Bu­nu yar­gı ka­ra­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ola­rak ka­bul et­mek man­tık ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı­” denildi.

HUKUK DEVLETİ ASKIDA

Bu mad­de ile Tür­ki­ye­'de ka­mu gö­rev­li­le­ri ara­sın­da fark­lı hu­kuk uy­gu­la­ma­la­rı­na ze­min ha­zır­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Dü­zen­le­me ile hü­kü­me­tin is­ter­se yar­gı ka­rar­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek, is­te­mez­se ye­ri­ne ge­tir­me­ye­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Ge­ti­ri­len dü­zen­le­me ile ör­tü­lü bir sı­kı­yö­ne­tim ilan edil­di­ği­ne vur­gu ya­pıl­dı. “Dü­zen­le­me ile hu­kuk dev­le­ti as­kı­ya alın­mak­ta­dır. Yar­gı ka­rar­la­rı­nın bağ­la­yı­cı­lı­ğı il­ke­si de­for­me edi­le­rek Ana­ya­sa­'nın 2. Mad­de­si­'n­de ta­nım­la­nan hu­kuk dev­le­ti il­ke­si yok sa­yıl­mış­tı­r” açık­la­ma­sı ya­pıl­dı.

MHP: MEMURLUK GÜVENCESİ YOK EDİLİYOR

MHP, mad­de­ye yap­tı­ğı iti­raz­da yar­gı ka­rar­la­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­nin ida­re­nin key­fi­ne bı­ra­kıl­dı­ğı­nı sa­vun­du. Me­mur­luk gü­ven­ce­si­nin yok edil­di­ği, ka­mu hiz­me­ti­nin ik­ti­dar hiz­me­ti­ne dö­nüş­tü­rül­dü­ğü, dev­let me­mu­ru­nun hü­kü­met me­mu­ru ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği di­le ge­ti­ril­di.

So­ma fa­ci­ası­na yö­ne­lik ha­zır­la­nan ya­sa 150 mad­de­ye çık­tı. 82 mad­de­nin ka­bul edi­ldiği gö­rüş­me­lere CHP'li En­sar Ögü­t'­ün getirdiği kö­mür tor­ba­sı dam­ga­sı­nı vur­muş­tu.

Kaynak: Bugün

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER