TEKLİF İLE MÜDÜRLÜKTEN ALMA HAKEMEYE TAKILDI

Okul-Aile Birliği işlemlerini okul müdürü olarak denetlemediği gerekçesiyle okul müdürlüğünden alınıp öğretmenliğe atanma işlemi mahkeme tarafından iptal edildi.

TEKLİF İLE MÜDÜRLÜKTEN ALMA HAKEMEYE TAKILDI
 
T.C.
ESKİŞEHİR
2.İDARE MAHKEMESİ
 
ESAS NO : 2012/1108
 
KARAR NO : 2013/974
 
DAVACI : MUSTAFA KIYAK
 
VEKİLİ : AV.MUSTAFA ALGAM
 
DAVALILAR : 1-BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI
 
2-BİLECİK VALİLİĞİ
 
DAVANIN ÖZETİ : Bilecik İli,Bozüyük İlçesi,Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapmakta olan davacının Bilecik İli,Bozüyük İlçesi,Zehra Ulusay İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak atanmasına ilişkin 05/11/2012 günlü ,12151 sayılı Bilecik Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ile davacının bu işleme yapmış olduğu itirazın reddedilmesine ilişkin 09/11/2012 günlü 5393 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin,davacı hakkında başlatılan idari soruşturma sonucunda düzenlenen inceleme raporunda davacı hakkında disiplin yönünden herhangi bir teklif ortaya konulmadığı ve davacıya disiplin cezası verilmediği,hakkında bir disiplin müeyyidesi öngörülmeksizin davacının yöneticilik görevinden alınmasının usule ve hukuka aykırı olduğu,davacının yöneticilik görevini ifa etmesinde hangi olumsuz hallerinin ne ölçüde sakınca oluşturduğu hususunun belirsiz olduğu,davacının müdürlük yaptığı okuldaki okul aile birliğince gerçekleştirilen iş ve eylemler nedeniyle sorumlu tutularak görevinden alındığı,halbuki okul aile birliklerinin sadece okul müdürlerince değil yönetim kurulu üyelerince yönetildiği,kaldı ki okul aile birliği ile ilgili görevlerinin okul müdürünün asli değil tali görevleri arasında olduğu,davacı hakkında yürütülen soruşturmada soruşturmacıların tarafsızlıklarını yitirdikleri ve yanlı davrandıkları,okul aile birliğince zahiren usulsüz olarak görülen dolaylı bağış kabul yöntemi ile kabul edilen bağışların kamu yararına uygun şekilde sarf edilerek bağışların okula hizmet olarak dönmesinin sağlandığı,davacının kamu yararını gözeterek yaptığı iş ve işlemlerin disiplin ihlali olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,davacının son derece başarılı bir yönetici olduğu,tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
BİLECİK VALİLİĞİ SAVUNMA ÖZETİ: Eğitim Denetmenleri Başkanlığı'nın 31.10.2012 günlü,1129 sayılı yazıları gereğince 5442 sayılı Kanunun 8/c maddesi ve 657 sayılı Kanunun 10. maddeleri birlikte değerlendirilerek davacının yöneticilik görevinin üzerinden alınmasının teklif edildiği, söz konusu teklifin idarelerince değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucunda atama işleminin tesis edildiği,usül ve esasa uygun şekilde yürütülen soruşturma sonucunda tesis edilen bir atama işleminin söz konusu olduğu, soruşturma raporunda davacının eylemlerinin 657 sayılı Kanunun 125/D-c maddesine aykırı görüldüğünün belirtildiği, dolayısıyla davacının disiplin cezası verilmeden yöneticilik görevinden alınamayacağı yönündeki iddialarının mesnetsiz kaldığı, davacının okul aile birliği yönetim kurulunun iş ve işlemlerini kontrol etmesi gerekirken bizzat kendisinin usulsüz işlemler yaparak dava konusu işlemin tesisine sebebiyet verdiği, soruşturmacıların tarafsızlıklarını yitirdikleri ve yanlı davrandıkları yolundaki davacı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır.
 
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ : Süresinde savunma verilmemiştir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Eskişehir 2. İdare Mahkemesince duruşma için önceden belirlenen 13.11.2013 günü davacı vekili Av.Mustafa ALGAM'ın ve Bilecik Valiliği vekili Av.Elif İzem KAVAK'ın geldiği görülmekle gelen taraflara usulüne uygun söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği düşünüldü.
 
Dava ,Bilecik İli,Bozüyük İlçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapmakta olan davacının Bilecik İli,Bozüyük İlçesi,Zehra Ulusay İlkokulu'na sınıf öretmeni olarak atanmasına ilişkin 05/11/2012 günlü, 12151 sayılı Bilecik Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ile davacının bu işleme yapmış olduğu itirazın reddedilmesine ilişkin 09.11.2012 günlü, 5393 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
 
5442 İl İdaresi Kanununun 8/C maddesinde; " (A) ve (b) fıkralarında yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvillerinin,mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıkları veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirileceği" kuralı yer almıştır.
 
657 Sayılı Devlet memurları Kanununun " Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları " başlıklı 10. maddesinde Devlet memurlarının amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun,tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan,maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten,hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumlu oldukları,amirin maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranacağı, amirlik yetkisini kanun,tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen esaslar içinde kullanacağı, amirin maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremeyeceği ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamayacağı,hediyesini kabul edemeyeceği ve borç alamayacağı kuralına yer verilmiş, 71.maddesinde kurumların memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri, 76. maddesinin 1. fıkrasında ise Kurumlar görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmak hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler hükmü yer almaktadır.
 
13.08.2009 tarih ve 24318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 29. maddesinde Eğitim Kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurulca değerlendirilmesi sonucuna göre; (a) Görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine, (b) Yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öretmen olarak atanacakları hükümlerine yer verilmiştir.
 
Anılan kanun ve yönetmelik hükümleri ile; idarelere,personelin görev ve yerlerini değiştirme konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de söz konusu takdir yetkisinin de mutlak ve sınırsız olmayıp,kamu yararı ve hizmet gereği ilkeleri ile sınırlı olduğu,idarelerin personelin nakli konusunda tesis ettikleri işlemleri hukuken geçerli,ciddi ve somut nedenlere dayandırmak zorunda oldukları,bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereği göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı mercisince saptanması halinde söz edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği bilinen bir idare hukuku ilkesidir.
 
Dosyanın incelenmesinden;Bilecik İli,Bozüyük İlçesi,Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapmakta olan davacı hakkında okullarda mekan kullanımı ile ilgili 2012/14 sayılı genelgeye uymadığı,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gönderilen vakit çizelgesinde onay almadan değişiklik yaptığı,okulda normal öğretim yapılacağına dair 08/06/2012 tarihli Valilik onayı bulunmasına rağmen,ikili öğretime geçilmesi konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığa resmi yazı,valiliğe hitaben kişisel mektup yazarak sözlü ve yazılı ısrarcı olduğu, Okul Aile Birliğince çalıştırılan İrfan ŞAHİN'in Haziran 2011'de 300 TL, Şubat 2012'de 300 TL ve Haziran 2012'de 600 TL olmak üzere toplam 1200 TL alacağını ödemediği,sınıfların şubelerinin oluşturulması ile ara sınıflardaki öğrencilerin şubelerinin değiştirildiği,Ramazan Bilal AKYEL'in 3/A şubesinden 3/E şubesine gönderildiği, 8. sınıf öğrencisi Samet ERSEN'in sınıfının değiştirildiği, velilerden 1. sınıflarda 250 TL, diğer sınıflarda100 TL ödemesinin istendiği,okul aile birliğinin bu yönde bir karar aldığı,okulun adres kayıt bölgesi dışında bir çok öğrencinin okula naklinin yapıldığı. bu nakiller sonucunda Zehra Ulusay öğrenci ve velilerinin kendi okullarına yönelik olarak kafalarında olumsuz bir imaj ve önyargı oluşmasına neden olduğu,okulun kırtasiye,sağlık,güvenlik v.b giderleri için 2012 Haziran ayından itibaren özellikle 1. sınıfa yeni kayıt yaptıranlar ile ara sınıflara nakil yaptıran velileri Bozüyük Can Kitabevine yönlendirerek 250 TL para yatırmalarını istediği, Can Kitabevine yatırılan paraların Okul-Aile Birliği hesabında bulunmadığı, velilerin Haziran 2012 tarihinden itibaren Can Kitabevine doğrudan ödedikleri paralarla Can Kitabevinden yapılan malzeme alımlarını yalnız başına yaptığı, Can Kitabevi de olmak üzere Okul Aile Birliği tarafından alınan malzemenin okula teslim ve tüketiminin kayıtlarının tutulmadığı iddiaları ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda iddiaların sübuta erdiğinden bahisle disiplin yönünden; her bir fiiline karşılık sırasıyla " 1 günlük maaş kesilmesi cezası " , " ihtar " , " kınama " , " aylıktan kesme" , " uyarma " , " ihtar " , " uyarma " , " 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması " cezaları ile tecziyesi gerekmekte ise de Milli Eğitim Bakanlığının 2012/28 sayılı genelgesi gereğince tevhiden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-c maddesi gereğince " 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ", " 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 22/3 maddesi gereğince " 1 günlük maaş kesilmesi cezası" ile cezalandırılması, mali yönden; Mehmet Akif Ersoy İlkokul-Ortaokul örenci velileri tarafından Can Kitabevine yatırıldığı tesbit edilen ve Okul-Aile Birliği hesaplarına girmeyen 10.300 TL'nin davacıdan tahsil edilmesi, idari yönden; Bozüyük Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Kurumu müdürü olan davcının yukarıda belirtilen fiilleri nedeniyle ilçe ve il yöneticilerinde kendisine karşı bir güvensizlik oluştuğu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile olan ilişkilerinde bir çok kez ast-üst ilişkilerine yakışmayan davranışlar içerisine girdiği, verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesinde düzensiz davrandığı, Okul Aile Birliği iş ve işlemlerinde mevzuatına uygun hareket etmeyip velileri kırtasiyeye yönlendirerek para toplanmasına neden olmak ve toplanan paraları okul aile birliği kayıtlarında göstermeyerek yöneticiye olan güven duygusunu sarstığı,açıklanan bu nedenlerle birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10. maddesi hükümlerinin de değerlendirilmesi sonucu davacının yönetici olarak görev yapmasının,kurumun işleyişi,amaçları ve kamu yararı bakımından sakıncalar oluşturduğu anlaşıldığından yöneticilik görevinin üzerinden alınarak il içinde branşına uyun olarak bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmasının uygun olacağı yönündeki soruşturmacı teklifi doğrultusunda dava konusu işlemle okul müdürlüğü görevinden alınarak Bilecik İli,Bozüyük İlçesi, Zehra Ulusay İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak atandığı, anılan atama işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
 
Yönetici olarak görev yapan personelin yöneticilik süresi içindeki tüm çalışmaları değerlendirilerek başarısı veya başarısızlığı hakkında bir sonuca varmak ve isnat edilen fiillerin yöneticilik görevinden alınmasını gerektiren nitelik ve ağırlıkta olup olmadığını tayin ve tespit etmek personel hukukunun gereğidir.
 
Uyuşmazlıkta,her ne kadar soruşturma raporuna göre davacının eylemlerinin sübuta erdiği belirtilerek getirilen teklif doğrultusunda davacının müdürlük görevinin üzerinden alınarak öğretmen olarak atandığı ileri sürülmüş ise de anılan iddialara ilişkin olarak Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevi kötüye kullanma,zimmet ve irtikap suçlamaları ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişiler tarafından hazırlanan 21.06.2013 tarihli raporda okul aile birliği defterlerinin tasdik ettirilmediği,yönetim kurulu karar defterinin bulunmadığı, Okul aile birliği yönetmeliğinin 15/2 maddesine aykırı olarak kayıt döneminde bağış alındığı,bu kapsamda suç tarihinde 95 öğrenci velisinden toplanan toplam 19.075,00 TL nin Can Kitabevi aracılığıyla toplandığı, fatura muhteviyatı emtialarının okul ihtiyaçları için alınıp bedellerinin ödenmiş olduğu ve zimmet oluşacak veya mal edinip uhdesinde tutulan herhangi bir meblağın tutulmadığı tesbitlerine yer verildiği,Cumhuriyet Savcılığı tarafından 22.07.2013 tarihli karar ile öğrenci velilerinin herhangi bir zorlama olmadan kendi rızaları ile bağış yaptıkları,yatırılan paralar ile yapılan harçamalar arasında herhangi bir uyumsuzluk olmadığı,zimmete geçirilen herhangi bir miktarın bulunmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği,davacı hakkında göreviyle ilgili her ne surette olursa olsun menfaat temin ettiğinden bahisle verilen disiplin cezasının da Mahkememizin E:2013/ K:2013 sayılı dosyasında iptaline karar verildiği, davacının okul aile birliğine ilişkin işlemlerden birinci derecede sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı,davacının son 10 yıllık sicillerinin Pekiyi olduğu, 16-20 Nisan 2012 tarihinde yapılan teftiş sonucunda davacının başarı derecesinin (95) çok iyi olarak tesbit edildiği, soruşturmacı tarafından tesbit edilen diğer hususların da yöneticilik görevinden alınmasını gerektirir nitelik ve ağırlıkta olmadığı dikkate alındığında davacının yöneticilik görevinden alınarak öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle,dava konusu işlemlerin iptaline, dökümü yapılan 295,50 TL yargılama giderinin ve karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 1.320,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Eskişehir Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 27/11/2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 
Başkan Üye Üye
AYŞE BAŞARAN ALİ ÇELEN ADEM ÇOBAN
32645 101640 107162
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER