TORBA YASADAN BİNLERCE MEMURA KADRO ÇIKTI

Binlerce memura Torba'dan yeni kadro çıktı!

TORBA YASADAN BİNLERCE MEMURA KADRO ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün onayladığı torba yasayla AFAD için 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı için ise 1.967 yeni kadro açıldı.

 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün onayladığı torba yasayla AFAD için 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı için ise 1.967 yeni kadro açıldı.
 
Onaylanan yasayla, engelli çocuğu bulunan memur ve askerlere yılda 10 gün mazeret izni verilmesi, sahipleri tarafından alınmayan KEY alacaklarının 5 yıl sonra Hazine'ye kalması yönündeki düzenlemeler getirildi. Yasa, kamuya 11 bin 712 personel alımının da yolunu açıyor. En büyük alım ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na AFAD) yapılacak. AFAD için 6 bin 511 kadro ihdas edildi.
 
Köşk'ün onayladığı yasayla şu düzenlemeler geliyor:
 
YENİ KADROLAR AÇILDI
 
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı'na 1.967, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 160, Gençlik Ve Spor Bakanlığı'na 53, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 11, Spor Genel Müdürlüğü'ne de 10 kadro ihdas edildi.
 
MEMURA 10 GÜN MAZERET İZNİ
 
Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, en az yüzde 70 oranında engelli veya hasta çocuğu olanlara, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.
 
HİLECİYE CEZA
 
Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulacak. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu'na göre il valileri tarafından 250 lira idari para cezası verilecek. Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak uygulanacak.
 
3 BİN UZMAN ERBAŞ ALINACAK
 
Yeni torba yasa ile silahlı kuvvetler için de kadro açıldı. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı'na ayrılan uzman erbaş kadrosu 3 bin kişi daha artırılacak.
 
YAŞLILARA HER AY HARÇLIK
 
Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, yaşlılara her ay harçlık ödenecek. Harçlık ödenenler muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine, '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre aylık
bağlanmayacak.
 
KEY ALACAĞINA 5 YIL SÜRE
 
Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete'de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, Hazine'ye irad olarak kaydedilecek. Alacaklılar için böylece 5 yıllık süre verilecek.


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un maruz kaldığı deprem riski nedeniyle olası hasarların önlenmesi ve depreme karşı önlem ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik İstanbul İl Özel İdaresi'ne tahsis edilen krediler, İstanbul Valiliği tarafından kullanılacak.
Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak.
Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardından aynı hak ve imtiyazlardan yararlanabilecek.
Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.
Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, bu madde uyarınca yapılan ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete'de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, Hazine'ye irad olarak kaydedilecek.
-İl afet ve acil durum müdürlükleri kuruluyor-
Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler, tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak AFAD aktaracak. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece başkanlık tarafından duyurulacak.
İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, AFAD'ın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak.
İl afet ve acil durum müdürleri, başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanacak. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanacak.
"İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak" il afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri arasında sayılacak.
Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilecek. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapacak. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı 20'yi geçemeyecek.
Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.
Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek. Bu düzenleme, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarının sayısı 2'den 4'e, müşavir kadro sayısı 20'den 30'a çıkarılıyor. Bakanlık bünyesinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kuruluyor.
Spor müşaviri olarak atanamayan olimpiyat madalyalı sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar yüzde 100 oranında artırılıyor.
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün masrafları, Türk Standartları bütçesinden 31 Aralık 2018'e kadar karşılanabilecek.
Kanunla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı'na bin 967, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 160, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 11, Spor Genel Müdürlüğü'ne de 10 kadro ihdas edildi.
-Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş kadrosu 3 bin artırılacak-
Kanuna göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu 3 bin artırılacak.
"Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a, yönetmelikle düzenlenecek usul ve esasları belirleyen bir madde eklenecek.
17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda iş yerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunan veya bulunmayan hak sahiplerinden üst üste üç taksitini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülecek ve bu iş yerleri tapu sicilinde Hazine adına tescil edilecek.
Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.
Kariyer meslek olarak planlanan Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları ve Denetçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine ilave edilecek.
Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.
Üniversiteler, ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilecek.
Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a göre aylık bağlanmayacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine aynı kanun hükümlerine göre aylık bağlanmayacak.
-"Biruni Üniversitesi" kuruluyor-
İstanbul'da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, "Biruni Üniversitesi" adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, eğitim, mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokulu, eğitim bilimleri enstitüsü, fen bilimler enstitüsü ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasına, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar da ekleniyor.
Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulacak.
Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilecek.
Yeterli personel bulunmaması halinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilecek.
112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu'na göre il valileri tarafından 250 lira idari para cezası verilecek. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanacak.
-Olimpiyatlar için 4 bin sporcu yetiştirilecek-
Spor Genel Müdürlüğünce 2020 sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek.
Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri genel müdürlük tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere her ay harçlık ödenecek. Yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenecek ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemeyecek.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, hayırsever vatandaşlar arasından seçilecek iki üye, il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenecek.
İl veya ilçede kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması halinde, il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenecek. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunamaması halinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapacak. İlde vali bir vali yardımcısını başkan vekili olarak, büyükşehir veya il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını toplantılarda kendini temsil etmek üzere görevlendirebilecek.
Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
danyal
danyal - 9 yıl Önce

memur disiplin affı nı göremedik memurların beklediği bu konu hangi torba yasada. memur disiplin affı olmayan torba yasanın memurlar için anlamı yok.

rıdvan köse
rıdvan köse - 8 yıl Önce

112 ÇAĞRI MERKEZI HİZMETLERI mezunları alınsiñ lütfen. Kadro istiyoruz .

abdurrahman geyik
abdurrahman geyik - 8 yıl Önce

ben zonguldak karaelmas üniverstesi çağrı merkezi hizmetleri mezunuyum 112 acil çağrı merkezlerine çağrı merkezi mezunlarına kadro açılsın lütfen

abdurrahman geyik
abdurrahman geyik - 8 yıl Önce

ben zonguldak karaelmas üniverstesi çağrı merkezi hizmetleri mezunuyum 112 acil çağrı merkezlerine çağrı merkezi mezunlarına kadro açılsın lütfen

SIRADAKİ HABER