AİLE BAKANLIĞI 2015 YILI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

2015 yılı genel atama dönemindeki yer değişikliği 31.03.2015-17.04.2015 tarihleri arasında yapılacak olup ilan duyurusu, ilan edilen bölgeler ve unvanlar ile başvuru formu aşağıda belirtilmiştir.

AİLE BAKANLIĞI 2015 YILI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede, Yönetmelikte yapılan değişikliklerde 09/07/2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde "Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişiklisi talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir. Atama sonuçları, Bakanlık internet sayfasında duyurulur. " Hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin 7, 10, 11, 22 ve 25 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin bu maddeler başta olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

A- 2015 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen kurallara göre hareket edeceklerdir.

1) Başvurular 31/03/2015-17/04/2015 tarihleri arasında alınacak olup Bakanlığa en geç

30/04/2015 tarihine kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenmiş, Merkez Teşkilatı da 1 inci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır.

3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2015 yılının 15 Eylül tarihi baz alınarak hesaplama yapılacak, bu tarihe kadar bulunduğu yerin süresini tamamlayacak olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir.

4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel aynı hizmet bölgesi veya alt bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

6) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğe tabi personelden, bulundukları bölge için belirlenmiş zorunlu çalışma süresini veya yarısını 15 Eylül 2015 tarihine kadar tamamlamış olanlar yukarıda belirtilen şartları taşıyor sayılacaktır. Bu kapsamda zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar yeni yönetmelikle o bölge için öngörülen yeni zorunlu çalışma sürelerine tabi olacaktır.

7) İllerin hizmet bölgelerine dağılımı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri, coğrafi konumları gibi hususlar dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre personelin bölge hizmet süresinin hesaplamasında yeni Yönetmeliğin yayınlanmış olduğu 17/05/2013 tarihine kadar ki süre için (mülga) SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamındaki personel için belirtilen hizmet bölgesinden geçirilmiş sayılacaktır. (Örneğin Malatya ilinin bulunduğu bölge yeni yönetmelikte değiştirilmiş olup; bu ilde görev yapan bir personelin 17/05/2013 tarihine kadar olan hizmetleri 4 üncü bölge hizmetinden, bu tarihten sonraki hizmeti ise 2 nci bölge hizmetinden sayılacaktır.)

8) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin farklı talepleri kesinlikle işleme alınmayacaktır.

9) Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü itibarıyla personelin Personel Bilgi Sisteminde mevcut özlük bilgileri esas alınacaktır.

Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi veya açıktan ve naklen atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atama talebinde bulunamayacak olduğundan bu şekilde tercih yapacak personelin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

10) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeye dikkat edeceklerdir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananların olması halinde; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyen eşlerin talepleri, birbirlerine tabiiyetleri sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre belirlenerek, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla değerlendirilecektir. Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamayacaklardır.

11) Genel atama döneminde isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihte bulunarak atamaları yapılan personelin atama onayları çıktıktan sonra personelin sadece eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla değerlendirmeye alınacak; atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmayacak olup yapılan atamalar iptal edilmeyecektir.

B- Atama Tercihlerinin Yapılması Esnasında izlenecek Prosedür

1) Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını 31.03.2015-17.04.2015 tarihleri arasında İl Müdürlüklerine teslim edecektir. İl Müdürlüklerince de en geç 30.04.2015 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına ulaştıracaktır. Başvurular Personel Dairesi Başkanlığı internet sayfasında yayınlanan (http://pdb.aile.gov.tr/) başvuru formu ile yapılacaktır. (İller arası geçici görevli olarak çalışan personel fiilen görev yaptığı yerden başvuru yapabilir.)

Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. İlan edilen kadro ve il haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Yer değiştirme talepleri sadece iller arasında yapılacak olup il içi yer değişikliği talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan Edilen 1. Bölge

İlan Edilen 2. Bölge

İlan Edilen 3. Bölge

İlan Edilen 4. Bölge

Başvuru Formu

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER