ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE ÖNEMLİ MAHKEME KARARI

2012 Ağustos döneminde iller arası alan değişikliğiyle teknoloji ve tasarım öğretmenliğine geçen ve norm açığı (ihtiyaç) olmadığı için 2013 aralık alan değişikliği döneminde sınıf öğretmenliğine döndürülmeyen öğretmenin davasında Balıkesir İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE ÖNEMLİ MAHKEME KARARI
MEB eş durumu özrü sebebiyle “iller arası eş özründen atanamayan öğretmenleri” 2012 Ağustos döneminde alan değişikliği yaparak teknoloji ve tasarım öğretmenliğine zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine geçirerek eşinin bulunduğu ile atamıştı.
Zihinsel Engelliler Ve Teknoloji Ve Tasarım Alanına yapılan atamalara ilişkin İl içi atamalara ilişkin açılan davada Danıştay 2. Dairesi “Yürütmesinin Durdurulması” yönünde karar vermişti.
Bu karar üzerine MEB il içi atananları eski alanlarına döndürmüş; iller arası alan değişikliği yaparak “Zihinsel Engelliler Ve Teknoloji Ve Tasarım Alanına” atananlar için ise Aralık 2013 döneminde bulundukları ilde norm açığına bağlı olarak alan değişikliği hakkı tanınmıştı.
2012 ağustos döneminde iller arasında eş durumu özründen ataması yapılmadığı için alan değiştirerek “teknoloji ve tasarım öğretmenliğine” geçen ve 2013 Aralık dönemindeki başvurusu ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile kabul edilemeyen öğretmenin davasında Balıkesir İdare Mahkemesi Yürütmenin Durdurulmasına karar verdi.
Balıkesir İdare Mahkemesinin kararı; Danıştay 2. Dairesinin il içi atama kılavuzunun yürütmesinin durdurulmasına atıfla verdiği kararla benzer durumda olan ve iller arası alan değişikliği yapılarak Zihinsel Engelliler Ve Teknoloji ve Tasarım Alanına geçirildikten sonra tekrar alan değişikliği yaparak eski alanına dönmek isteyen ancak norm açığı (ihtiyaç) olmadığı için eski alanına atanamayan öğretmenler için umut oldu.

T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
 
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI): Aslı BOZKURT
VEKILI: Av. Tevfik AKKILIÇ
Doktorlar Cd. Çimen Is Mrk. Kat:6 No:32/DENIZLI
 
KARSI TARAFLAR (DAVALI): 1- Milli Egitim Bakanlıgı
2- Balıkesir Valiligi
 
VEKILLERI: 1- Av. Gülsah USTAOGLU
Milli Egitim Bakanlıgı Hukuk Müsavirligi Ek Bina Milli Müdafaa Cad. 6/8 Kızılay /ANKARA
2- Av. Melike Gökçen ÖZCAN
Il Milli Egitim Müdürlügü Merkez/BALIKESIR
 
ISTEMIN ÖZETI: Sınıf ögretmenligi alanında görev yapmakta iken, es durumu özrü sebebiyle alan
degisikligi yaparak, halen görev yaptıgı Balıkesir Ili, Havran Ilçesi, Halil Ibrahim Yıldırım Fazlıca
Ortaokulu'na teknoloji ve tasarım ögretmeni olarak atanmıs olan davacı tarafından, 2013 yılı Alan
Degisikligi islemleri sürecinde, önceki alanına döndürülerek, Balıkesir Ili, Bandırma ve Gönen Ilçelerinde
yer alan 3 egitim kurumunda birine tekrar sınıf ögretmeni olarak atanması istemiyle yapılan 18/12/2013
tarihli basvurunun, "puan yetersizligi" nedeniyle reddine iliskin, 24/12/2013 tarihinde elektornik ortamda
duyrulan islemin; hukuka aykırı oldugu, 2012 yılında alanını degistirmesine neden olan kılavuz
hükümlerinin hukuka aykırı oldugunun Danıstay 2. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararı ile ortaya
çıktıgı, söz konusu kararın gereginin yerine getirilmeyerek yine hizmet puanı esas alınmak suretiyle atama
talebinin degerlendirildigi, esinin zorunlu yer degistirmeye tabi astsubay oldugu ileri sürülerek
yürütülmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.
 
Milli Egitim Bakanlıgı Savunmasının Özeti: Davanın süresinde açılmadıgı, davacının alanını kendi istegi
ile degistirdigi ve bu nedenle de Yönetmeligin 44/6. maddesi uyarınca "alan degisikliginin iptali" isteminin
dikkate alınamayacagı, dava konusu islemin mevzuata uygun oldugu, davanın reddi gerektigi
savunulmaktadır.
 
Balıkesir Valiligi Savunmasının Özeti: Husumetin kendilerine yöneltilemeyecegi, hizmet puanı esasına
göre tesis edilen islemde mevzuata aykırılık bulunmadıgı, davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Balıkesir Idare Mahkemesi'nce davalı idarelerin usule yönelik süre asımı ve husumet
itirazları yerinde görülmeyerek isin geregi görüsüldü:
Uyusmazlık, sınıf ögretmeni olarak görev yapmakta iken, 2012 yılında es özrü nedeniyle
T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
atanabilmek için alan degisikligini kabul ederek teknoloji ve tasarım ögretmenligi alanına geçmis olan
davacının, bahse konu alan degisikligine dayanak kılavuz hükümlerinin yürütülmesinin durduruldugundan
bahisle, tekrar eski alanına döndürülerek, zorunlu yer degistirmeye tabi olan esinin görev yaptıgı Bandırma
Ilçesi'ne sınıf ögretmeni olarak atanması istemiyle yapmıs oldugu basvurunun, hizmet puanı ölçütüne göre
yapılan degerlendirme sonucunda, puanının yetersiz oldugu gerekçesiyle reddinden kaynaklanmaktadır.
2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde, Danıstay veya idari mahkemelerin,
idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar dogması ve idari islemin açıkça hukuka
aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına
karar verebilecekleri hükme baglanmıstır.
1982 Anayasasının "Ailenin korunması ve çocuk hakları" baslıklı 41. maddesinde; "Aile, Türk
toplumunun temelidir ve esler arasında esitlige dayanır.Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve
çocukların korunması ve aile planlamasının ögretimi ile uygulanmasını saglamak için gerekli tedbirleri alır,
teskilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana
ve babasıyla kisisel ve dogrudan iliski kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." hükmü yer almıstır.
Ülkemiz tarafından 1948 yılında kabul edilerek iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Insan
Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 16/3. maddesinde; "Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve
Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir." hükmüne yer verilmistir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yer Degistirme Suretiyle Atanma" baslıklı 72.
maddesinde; "Kurumlarda yer degistirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,
Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulasım sartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller
gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer
degistirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar
arasında gerekli koordinasyon saglanarak memur olan diger esin de istegi halinde ataması, atamaya
tabi tutulan memurun atandıgı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yer degistirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandıgı yerde esinin atanacagı teskilatın bulunmaması ya
da teskilatı olmakla birlikte niteligine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu
personele esinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere asagıdaki sartlarda izin verilebilir....Memurların
atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri
için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektigi ve yer degistirme ile ilgili atama esasları Devlet
Personel Baskanlıgı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli
için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Baskanlıgı’nın görüsünü almak suretiyle bir personel ve
atama planı hazırlar." hükmü yer almıstır.
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" baslıklı 37. maddesinin 3. fıkrasında;
"Ögretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç egitim ögretim yılı görev
yapması esastır. Bunların yer degistirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları
çerçevesinde egitim ögretim faaliyetlerini etkilemeyecek sekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür
gruplarına baglı yer degistirmeler ise yaz tatillerinde yapılır." düzenlemesine, 5. fıkrasında; "Özre dayalı yer
degistirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 72. maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri
hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sekilde
aylıksız izin verilen ögretmenler, baglı bulundukları il millî egitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmis
bulunan bos ögretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak sartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar
T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan ögretmenler, üçüncü yıl sonuna
kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun bos ögretmen kadrolarına
öncelikle atanırlar." düzenlemesine yer verilmistir.
Öte yandan, Devlet Memurlarının Yer Degistirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in
"Amaç" baslıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile degisik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla degisik 72 nci
maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer degistirme suretiyle atanmalarını
saglamak amacıyla düzenlenmistir." hükmüne, "Yer Degistirme Suretiyle Atanmalarda Göz Önünde
Bulundurulacak Hususlar" baslıklı 9. maddesinde; "Yer degistirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının
dengeli bir sekilde dagılımını saglamak için ögrenimi, uzmanlıgı, is tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri
ile bos kadro durumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.
Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, es ve saglık durumları ilgili kurumlar
arasında gerekli koordinasyon saglanarak dikkate alınır... Farklı kurumlarda çalısıp da her ikisi de yer
degistirmeye tabi olan eslerden unvan, kadro ve görev bakımından daha asagıda bulunanın görev yeri
yukarıda bulunana baglı olarak degistirilir. Aynı veya farklı kurumlarda çalısıp da eslerden birinin yer
degistirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer degistirmeye tabi olmaması hallerinde, yer
degistirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer degistirmeye tabi olan esin görev ve unvanı
ile hizmetin özelligi dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer degistirmeye tabi
tutulan memurun, memur olan esinin yer degistirme talebi öncelikle yerine getirilir. Ilgili mevzuatı
uyarınca zorunlu yer degistirmeye tabi tutulan egitim ve ögretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirligi
hizmetleri sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına giren Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay
ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeligin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev
süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan esinin atanmasında mevzuatı uyarınca
yürürlüge konulan norm kadro sayılarına iliskin hükümler uygulanmaz." düzenlemesine, "Özel
Yönetmelikler" baslıklı 28. maddesinde ise; "Kurumlar bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 6
ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmis hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl
degerlendirilecegini ve bu Yönetmeligin çesitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diger hususları
kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüs alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel
Yönetmeliklerde bu Yönetmelige aykırı hükümler yer alamaz…." düzenlemesine yer verilmistir.
6.5.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Milli Egitim Bakanlıgı
Ögretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeligi'nin "Temel Ilkeler" baslıklı 5. maddesinde; "(1) Bu
Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Ülke genelinde alanlar itibarıyla ögretmen dagılımında denge saglanması, alanlar itibarıyla
ögretmen norm kadro sayıları esas alınarak ögretmen ihtiyacının karsılanabilirligi oranının esit düzeyde
tutulması,
b) Atama ve yer degistirmelerde egitim kurumlarında alanlar itibarıyla bos norm kadro bulunması,
c) Yer degistirmelerde ögretmenin hizmet puanına göre islem yapılması,
ç) Ögretmenlige ilk defa atanacaklarda, ögretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan
ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlügü,
d) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla ögretmenlige atanacaklarda ögretmenlikteki
hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi,
e) (Mülga bent: 31/08/2012-28397 S.R.G. Yön./1.md.)
T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
esas alınır." hükmüne, "Alan degisikligine baglı yer degistirmeler" baslıklı 44. maddesinde; "(1)
Ögrenimine uygun alanı dısında bir baska alana atanan ögretmenler, ögrenimleri birden fazla alana atamaya
kaynak olan ögretmenler ile baska bir alanda yüksek ögrenimi bitiren ögretmenler, adaylıklarının kaldırılmıs
olması ve yüksek ögrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun ögretmenlige atanacakların mezun oldukları
yüksek ögretim programlarına iliskin kararında atanacagı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri
itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının degistirilmesini isteyebilirler.
(2) Bu kapsamda yapılacak alan degisikligi islemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim
çerçevesinde yapılır.
(3) Alan degisikligi isteyen ögretmenlerin alan degisiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak
suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan egitim kurumları olacak sekilde hizmet puanı üstünlügüne göre yapılır.
Hizmet puanlarının esit olması durumunda ögretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(4) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan ögretmenler, mezuniyetleri
itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karsılıgı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin
ögretmenligine isteklerine bakılmaksızın alan degisikligi yoluyla atanırlar.
(5) Istihdam alanı daralan ögretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüsleri çerçevesinde
mezuniyeti itibarıyla atanabilecegi alana ya da aylık karsılıgı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin
ögretmenligine istekleri de dikkate alınarak alan degisikligi yoluyla atanırlar.
(6) Alan degisikligi gerçeklestirilen ögretmenlerin, alan degisikliginin iptali istekleri dikkate
alınmaz." hükmüne yer verilmistir.
7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile kabul edilen (13.7.2012 tarihi itibariyle
degisik) Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumlarına Ögretmen Olarak Atanacakların Atamalarına
Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksekögretim Programları ve Aylık Karsılıgı Okutacakları Derslere
Iliskin Esasların "Tanımlar" baslıklı 4. maddesinde; "...g) Çizelge: Ögretmen adayları ve ögretmenlerin,
atanabilecekleri ögretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yüksekögretim
programlarını ve bu alanlara baglı olarak aylık karsılıgı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi, h) Alan:
Ögretmen adayları ve ögretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki Yüksekögretim programına baglı
olarak atanabilecekleri alanları, ı) Yan Alan: Ögretmen adayları ve ögretmenlerin; yüksekögrenimlerinde
alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan ögrenim programını veya farklı bir alanda yüksek
lisans üzerine yapılan doktora egitimi programını, i) Aylık Karsılıgı Ders: Ögretmenlerin atandıkları alanlar
ve yan alanları ile ekli çizelgede "Aylık Karsılıgı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen dersler ve
yeterliligi Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dısı hizmet içi egitim yoluyla yetistirildikleri alanlardaki
dersleri,..." olarak tanımlanmıs olup, "Ögretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yüksekögretim Programları
ve Aylık Karsılıgı Okutulacak Dersler" baslıklı 5. maddesinde; "Ögretmen olarak atanmaya esas alanlar, her
bir alan ögretmenligi için mezun olunacak yüksekögretim programı ile ögretmenlige atananların alan ve yan
alanlarına göre aylıkları karsılıgında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmistir." düzenlemesine,
"Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar" baslıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında; "(Degisik :05/07/2012 tarih ve
97 sayılı TTKK) Ögretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan egitimi ve
pedagojik formasyon almaları esastır. Bu egitim süreçlerinden birini tamamlamamıs ya da yeterli kredi
almamıs olanların ögretmen olarak ataması yapılmaz." düzenlemesine yer verilmistir.
Öte yandan 2012 Ögretmenlerin Il Içi Alan Degisikligi Kılavuzunun 2.2.. maddesinde"1.Sınıf
Ögretmenlerinin asagıdaki öncelik sırasına göre:
a) Yüksek ögrenimleri diger alanlara atamaya kaynak teskil edenler ögrenimlerine göre
T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
atanabilecekleri yan alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da ögretmen yetistiren iki yıllık
yüksekögretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,
b) Zihin Engelliler Sınıf Ögretmenligi alanına bu alanda bos norm kadro bulunmaması halinde
Teknoloji ve Tasarım alanına alan degisikligi basvurusunda buluna bileceklerdir.
2. Diger alan ögretmenleri asagıdaki öncelik sırasına göre;
a) Yüksek ögrenimleri diger alanlara atamaya kaynak teskil edenler ögrenimlerine göre
atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya
da aylık karsılıgı okutabilecekleri dersin alanına,
b) Teknoloji ve Tasarım alanına alan degisikliggi basvurusunda bulunabileceklerdir.'' hükmüne yer
verilmistir.''
Dava dosyasının incelenmesinden; sınıf ögretmenligi alanında görev yapmakta iken, es durumu özrü
sebebiyle alan degisikligi yaparak, halen görev yaptıgı Balıkesir Ili, Havran Ilçesi, Halil Ibrahim Yıldırım
Fazlıca Ortaokulu'na teknoloji ve tasarım ögretmeni olarak atanmıs olan ve esi de Balıkesir Ili, Bandırma
Ilçesi 6. Ana Jet Üs Komutanlıgı Destek Grup Komutanlıgı MEBS Tabur Komutanlıgı emrinde astsubay
olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 2013 yılı Alan Degisikligi islemleri sürecinde, önceki alanına
döndürülerek, Balıkesir Ili, Bandırma ve Gönen Ilçelerinde yer alan 3 egitim kurumunda birine tekrar sınıf
ögretmeni olarak atanması istemiyle yapılan 18/12/2013 tarihli basvurunun, "puan yetersizligi" nedeniyle
reddine iliskin, 24/12/2013 tarihinde elektronik ortamda duyrulan islemin iptali istemiyle bakılmakta olan
davanın açıldıgı anlasılmaktadır.
Aile, toplumun en temel birimidir. Bu nedenle yasal mevzuatımızda basta Anayasamız olmak üzere
ayrıntılı bir sekilde düzenlenerek yasal güvence altına alınmıstır. Anayasamızın 10/2, 12/2,20/1, 26/2, 41/1,
41/2 ve 62. maddelerinde aileve aile birliginin korunmasıyla ilgili ayrıntılı hükümlere yer verilmis olup, aile
birliginin saglanması ve özellikle ananın ve çocukların korunması noktasında gerekli tedbirleri almanın
devletin görevi oldugu vurgulanarak, toplumun temelini olusturan aile koruma altına alınmıstır. Ülkemiz
tarafından kabul edilen ve iç hukuk kuralı haline gelen Insan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa Insan
Hakları Sözlesmesinde de Anayasamızdakine benzer bir düzenlemeye yer verilerekaile hayatıgüvence altına
alınmıstır.
Yukarıda anılan mevzuat hükümleriyle güdülen amaç, aile bireylerini bir arada tutmak suretiyle
ailenin huzur ve mutlulugunu devam ettirmek, ayrıca bu yolla da kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak
bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve saglıklı bir sekilde yürütmelerini saglamak oldugu
kuskusuzdur.
Bunların yanında, 652 sayılı KHK'de de özre dayalı yer degistirme istegi yerine getirilemeyenlerden
657 sayılı Kanun’un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutuldugu, 72. maddeye göre
kurumların yeniden veya yer degistirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek
bakımından gerekli tedbirleri alacagı ve yer degistirme ile ilgili atama esaslarının Yönetmelikle belirlenecegi,
72. madde dayanak alınarak çıkarılan ve yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Degistirme Suretiyle
Atanmalarına Dair Yönetmeligin 9. maddesine göre de zorunlu yer degistirmeye tabi olan memurun, memur
olan esinin yer degistirme talebinin öncelikle yerine getirilecegi, mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet
hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer degistirmeye tabi kamu görevlilerinin
atandıkları yere, memur olan eslerinin atamalarında esin görev yaptıgı kurumla ilgili olarak norm kadro
sayılarına iliskin hükümlerin uygulanmayacagı, kurumların hizmet puanı veya kadro yetersizligi gibi
mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan esini atamama veya ücretsiz izin almaya
T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
dolaylı olarak zorlama gibi bir yola basvuramayacakları anlasılmaktadır.
Diger yandan, Devlet Memurlarının Yer Degistirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeligin 9.
maddesinin 6. fıkrasında yer verilen, "atandıkları yer" ibaresinin, zorunlu hizmete tabi kamu görevlisinin
görev yaptıgı belediye sınırları olarak anlasılmasının gerektigi, aksi bir yorumun, esin günlük ulasımı
mümkün olmayan köy ve sehirlere atanması sonucuna dayalı olarak zorunlu hizmete tabi olan kisinin gittigi
yerlerde aile birliginin temin edilememesi sonucunu doguracagı, bu durumun da maddenin getirilis amacına
aykırı olacagı açıktır.
Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olan esinin
astsubay olarak görev yaptıgı Bandırma Ilçesine es durumu mazereti gerekçesiyle davacı tarafından yapılan
atama talebinin, mer'i mevzuat uyarınca kadro durumu ve hizmet puanına bakılmaksızın öncelikli olarak
yerine getirilmesi gerekirken, davacının atanmak istedigi ilçede tercih etmis oldugu okullara kendisinden
daha fazla hizmet puanı bulunan kisilerin atandıgından bahislereddine yönelik tesis edilen dava konusu
islemde yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.
Ayrıca, davacı her ne kadar sınıf ögretmeni olarak görev yapmakta iken 2012 Ögretmenlerin Il Içi
Alan Degisikligi Kılavuzu hükümleri uyarınca alan degisikligi yapılarak teknoloji ve tasarım dersi bransı
ögretmenligine atanmıs ise de; 2012 Ögretmenlerin Il Içi Alan Degisikligi Kılavuzunun "Basvuruda
Bulanabilecekler" baslıklı Bölümünün 2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "b) Zihin Engelliler
Sınıfı Ögretmenligi alanına, bu alanda bos norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım
Alanına" ve 2. fıkrasında yer alan "b) Teknoloji ve Tasarım alanına" ibarelerinin iptali ve yürütmenin
durdurulması istemi ile Danıstay 2. Dairesi nezdinde açılan davada '' 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve
Terbiye Kurulu kararının eki (10.10.2012 tarihi itibariyle degisik) Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim
Kurumlarına Ögretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları
Yüksekögretim Programları ve Aylık Karsılıgı Okutacakları Derslere Iliskin Çizelge incelendiginde, (sıra
no:73) Sınıf Ögretmenligi ve Üstün Zekalılar Ögretmenligi bölümü mezunlarının Sınıf Ögretmeni olarak
atanabilecegi ve sadece ilkokulların 1-4 üncü sınıf derslerini okutabileceginin,(sıra no:85) Zihin Engelliler
Sınıfı Ögretmenligine atanabilmek için Zihin Engelliler Ögretmenligi, Özel Egitim Ögretmenligi ve Özel
Egitim Bölümü programlarından birinden ve (sıra no:77) Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmek için ise
Endüstriyel Teknoloji Ögretmenligi, Is ve Teknik Egitimi Ögretmenligi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
ve Endüstriyel Tasarım Bölümü programlarından birinden mezun olmak gerektiginin karara baglandıgı
görüldügü, bu durumda, Zihin Engelliler Sınıfı Ögretmenligine atanabilmek için özel bir egitime ihtiyaç
bulundugu ve söz konusu egitim-ögretim faaliyetinin sunuldugu ögrencilerin niteligi dikkate alındıgında,
7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına aykırı biçimde dava konusu edilen 2012
Ögretmenlerin Il Içi Alan Degisikligi Kılavuzunun 2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "b) Zihin Engelliler
Sınıfı Ögretmenligi alanına, bu alanda bos norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım Alanına"
yolundaki düzenleme ile Sınıf Ögretmenlerinin alan degisikligi yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı
Ögretmenligine ve Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmesine olanak saglanmasında ve 2.2. maddesinin 2.
fıkrasında yer alan "b) Teknoloji ve Tasarım alanına" yolundaki düzenleme ile diger alan ögretmenlerine alan
degisikligi yoluyla Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmesine olanak saglanmasında hukuka uyarlık
bulunmadıgı'' gerekçesiyle 19.04.2013 tarih veE:2012/11775 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurmasına
karar verildigi görülmektedir.
Bu nedenle; 2012 Ögretmenlerin Il Içi Alan Degisikligi Kılavuzunun davacının teknoloji ve tasarım
alanına alan degisikligi yoluyla atanmasına dayanak teskil eden hükümlerinin Danıstay 2. Daire'nin
T.C.
BALIKESIR
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2014/265
 
 
 
19.04.2013 tarih ve E:2012/11775 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulması karsısında, davacının alanının
degistirilmesine iliskin islemin dayanagının da ortadan kalkmıs oldugu ve zorunlu yer degistirmeye tabi
esinin görev yaptıgı Bandırma Ilçesine atanma talebi degerlendirilirken, bahse konu yargı (yürütmeyi
durdurma) kararının sonuçlarından davacının da yararlandırılması gerektigi dikkate alınarak, yargı kararının
gereginin layık-ı veçhile yerine getirilmesi ve bu dogrultuda, hizmet puanına göre bir degerlendirme
yapılmaksızın ve norm kadro esasları gözetilmeden davacının tekrar eski alanı olan sınıf ögretmenligi alanına
atanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen islemin bu kısmında (alan degisikligi talebinin hizmet puanına
göre degerlendirme yapılmak suretiyle reddi) da hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.
Bununla birlikte, Mahkememiz kararının davacının illaki tercihte bulundugu okullara atanması
gerektigi anlamına gelmeyecegi, davacının durumunun yukarıda anılan mevzuat hükümleri dogrultusunda,
hizmet puanı ve norm kadro esasları gözetilmeden, degerlendirilerek Bandırma Belediye sınırları içerisinde
uygun bir okula atanması sonucunu doguracagı da izahtan varestedir.
Hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin, Anayasa ile güvence altına alınan aile birliginin
bozulmasına sebep olması ve atama islemine iliskin bulunması nedeniyle (iptal kararı verilinceye kadar
geçecek süre için) uygulanmakla etkisi tükeneceginden telafisi güç zararların olusabilecegi de açıktır.
Diger taraftan; her ne kadar davalı Bakanlıkça "davacının alanını kendi istegi ile degistirdigi ve bu
nedenle de Yönetmeligin 44/6. maddesi uyarınca alan degisikliginin iptali isteminin dikkate alınamayacagı"
ileri sürülmekteyse de, davacının alan degisikligi talebini salt es özrü nedeniyle Balıkesir Il sınırları içerisine
atanabilmek amacıyla yaptıgı, dolayısıyla da davacı hakkında 2012 yılında gerçeklestirilmis olan alan
degisikligi isleminin, davacının "alan degisikligi" iradesi nedeniyle gerçeklestirilmis mutad bir alan
degisikligi islemi olmayıp, davacının "es özrü" nedeniyle Balıkesir Iline atanabilmek için razı olmak
durumunda kaldıgı istisnai bir düzenlemeye istinaden gerçeklestirildigi, söz konusu istisnai düzenlemeleri
getiren kılavuz hükümlerinin ise yukarıda aktarılan Danıstay kararıyla hukuka aykırı olduklarına
hükmedildigi dikkate alındıgında, davacının durumunun Yönetmeligin 44/6. maddesi kapsamında
degerlendirilmesinin hakkaniyete uygun düsmeyecegi sonucuna varılmakla, davalı idarenin bu savunması
yerinde görülmemistir.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi
güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın
yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Bursa Bölge Idare
Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 17/04/2014 tarihinde oy birligiyle karar verildi.
 
Baskan
CAVIT ERDEM
37840
Üye
MURAT KELES
99086
Üye
GÜNEY AKÇER
107177
 
Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sinem Özler Kılıç
Sinem Özler Kılıç - 8 yıl Önce

Peki sonuç olarak ne oldu

SIRADAKİ HABER