AMİR, ARALARINDA HUSUMET OLAN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VEREBİLİR Mİ?

Devlet memurları hakkında işledikleri iddia edilen fiillerden dolayı disiplin cezası verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve karar aşamalarında, soruşturmayı yapan veya disiplin amiri olan ya da disiplin kurullarına katılanlar ile memur arasında husumet bulunduğunun ileri sürüldüğü durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

AMİR, ARALARINDA HUSUMET OLAN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VEREBİLİR Mİ?
Devlet memurları hakkında işledikleri iddia edilen fiillerden dolayı disiplin cezası verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve karar aşamalarında, soruşturmayı yapan veya disiplin amiri olan ya da disiplin kurullarına katılanlar ile memur arasında husumet bulunduğunun ileri sürüldüğü durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
 
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre hangi disiplin cezalarının hangi amirler tarafından verilebileceği 657 sayılı Kanunda belirtilmiştir.
 
Öte yandan, kurumların kuruluş ve görev özellikleri çerçevesinde çıkarılan özel yönetmeliklerle memurların disiplin amirleri belirlenirken, kurumlarda oluşturulacak disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarına ilişkin hususlar ise Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
 
Devlet memurları hakkında yürütülen disiplin işlemleriyle ilgili olarak disiplin ve yüksek disiplin kurullarına katılamayacak olanlardan Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelikte söz edilmiş olmakla birlikte, aralarında husumet bulunan memurlarla ilgili disiplin işlemlerine katılmayacak olanlar konusunda açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
 
Disiplin ve yüksek disiplin kurullarının toplantılarına katılamayacak olanlar
 
Amir durumunda olanların görev ve sorumluluklarının 657 sayılı Kanunda belirtilmiş olmasının yanı sıra, kurumlarda oluşturulacak disiplin ve yüksek disiplin kurullarının toplantıların katılamayacak olanlardan ise Yönetmelikte söz edilmiştir.
 
Yönetmelikteki düzenlemeye göre, kurulların başkan ve üyeleri;
 
-Atamaya yetkili oldukları Devlet memurlarıyla ilgili işlerin,
 
-İlgili disiplin soruşturmasını yaptıkları Devlet memurlarıyla ilgili işlere,
 
-İlgili disiplin cezasının verilmesini teklif ettikleri Devlet memurlarıyla ilgili işlerin,
 
-Kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına ait işlerin.
 
görüşüldüğü kurul toplantılarında görev alamazlar.
 
Aralarında husumet bulan memur ile ilgili disiplin işlemlerine katılma
 
Devlet memurları hakkında disiplin soruşturmasının yapılması ve ceza verilmesinde izlenecek yol ve yöntemler ile disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren fiiller, ceza vermeye yetkili amirler ve kurullar mevzuatla belirlenmekte, konuya ilişkin diğer hususlar da ise doktrin ve içtihatlar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.
 
Öte yandan, disiplin işlemlerinin ve verilecek cezaların sağlıklı ve objektif olması, ancak bu işlemleri yürütenlerin olayı tarafsız şekilde değerlendirmesi halinde mümkün olabilecektir.
 
Bu çerçevede, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve konuyla ilgili açılmış davalarda verilmiş kararları birlikte göz önünde bulundurduğumuzda;
 
*Hakkında soruşturma yapılan memurla arasında husumet bulunan,
 
*Memurun disiplin soruşturmasına konu eyleminden zarar gören,
 
*Soruşturma konusu olaydan mağdur olan,
 
*Soruşturmada taraf olan,
 
*Soruşturmayı yürüten
 
kişilerin, memur hakkında yürütülecek disiplin işlemlerine disiplin amiri ya da disiplin kurulu üyesi olarak katılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz.
 
Disiplin işlemlerine katılmaması gerekenlerin katıldığı işlemler
 
Disiplin soruşturması yapılması veya disiplin cezası verilmesi ya da verilen disiplin cezalarına yapılan itirazların karara bağlanması işlemlerine katılanların, bu işlemlere konu memurla husumetlerinin olması durumunda, yapılmış olan işlemler dava konusu edildiğinde mahkemelerin yapılan işlemleri hukuka uygun değerlendirmeyeceklerini memurunyeri.com
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER