ANAYASA MAHKEMESİ MEB YASA TASARISINI GÖRÜŞTÜ

Anayasa Mahkemesi Meb Yasa Tasarısını Görüştü

ANAYASA MAHKEMESİ MEB YASA TASARISINI GÖRÜŞTÜ
nayasa Mahkemsesi 14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Meb yasa tasarı olarak bildigimiz 6528 sayılı kanun hakkında ki bazı maddelerin iptali için Chp tarafında açılan dava hakkında vermiş olduğu kararı açıkladı.


Anayasa mahkemesi tarafından yapılan açıklamada Dava dilekçesinde tespit edilen noksanların tamamlanması için dosyayı Chp'ye geri gönderdi.


İşte O Açıklama

 

- Dava dilekçesinde tespit edilen noksanların tamamlanması için ilgilerin tebliğine ilgililerin tebliğine;


DAVA KONUSU


14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 01.03.2014 tarihli ve 6528 sayılı "Mili Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un;

 

1) 8. maddesi ile 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 16 ncı maddesinin;

 

a) Birinci fıkrasında yer alan "...Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi halinde..." ibaresinin ve ikinci fıkrasının,

 

b) Yedinci fıkrasının,

 

2) 9. maddesi ile değiştirilen 8.2.2007 tarihli 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasının;

 

a) (b) bendinde yer alan "dershaneleri" ibaresi ile (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

 

b) (c) bendinde yer alan "... ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim ..." ibaresinin,

 

c) (g) bendinde yer alan "Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla ..." ibaresinin ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "On iki yaş ve altındaki ..." ibaresinin,

 

3) 12. maddesi ile 5580 sayılı Kanuna eklenen ek 1. maddesinin;

 

a) Birinci fıkrasının,

 

b) Yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,

 

4) 13. maddesi ile 5580 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. Maddesinin,

 

5) 21. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkrasındaki "... ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve ..." ifadesinin,

 

6-a) 25. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10. maddesinin (3) ve (8) numaralı fıkralarının,

 

b) 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

 

7) 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesindeki "... Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve ..." ve "... Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve ..." ibareleri ile ikinci cümlesindeki "... Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, ..." ibaresi ile "... Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve ..." ibaresinin; üçüncü cümlesindeki "... (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)..." ifadesinin; 26. maddesinin (d) bendinin; 27. maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile ..." ibaresinin; (5) numaralı fıkrasının (a) bendindeki "... aynı bentte yer alan 've Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları' ve 'Milli Eğitim Denetçiliğine' ibareleri madde metninden çıkarılmıştır." ifadesinin ve (b) bendindeki "... (g) bendinde yer alan 'Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ..." ifadesi ile (7) numaralı fıkrasının, iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER