ANAYASA MAHKEMESİNİN ADAY ÖĞRETMEN KARARI ...

Aday Öğretmenler için Anayasa Mahkemesi ilk Kararını Verdi . Chp tarafından Anayasa mahkemesine 1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına DairKanun'un 5. maddesiyle, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesineeklenen altıncı fıkransının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi ile açılan davada Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili esasa geçilmesine ve esas inceleme esnasında karar verilmesine karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN ADAY ÖĞRETMEN KARARI ...
İşte O Madde

 MADDE 5 - 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.


 Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;


 a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,


 b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,


 c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,


 yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.


Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.


 Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.


 Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıktakazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.


Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performansdeğerlendirmesinde dikkate alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.


 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır.”
Kaynak: Anayasa.gov.tr
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
adalet bu mu?
adalet bu mu? - 6 yıl Önce

yeterince sınavdan geçilmiyor mu daha neyin sınavından bahsediyorsunuz çok yazık emeğe, hakka, hukuka bu kadar aykırılık olur mu daha ne kadar torpil olacak ülkemde yazık değil mi onca eziyetten sonra atanmışsın bir de kaşını gözünü beğenmediler diye atılacaksın. Allah'ım sen bizi kurtar Ya Rabbim!

can canan
can canan - 5 yıl Önce

rezillik, böyle bir sınavın olması kanunlara aykırıdır.inşallah adalet gereğini yapacaktır.

SIRADAKİ HABER