Aylıkla Ödüllendirmenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

Aylıkla Ödüllendirmenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.08.0.PGM.0.06.03-010-04-1008/17281                                     14/03/2011

Konu  : Aylıkla Ödül Yönergesi

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

06/12/1989 tarihli ve 201.32.MEV.D.BŞK.YM.ŞB.89/3317/199395 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan, 26/12/1989 tarihli ve 2302 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmış bulunan “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge”nin dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 123 üncü maddesi 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile  yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, uygulama olanağı kalmayan söz konusu Yönerge’nin yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge”nin ekli şekliyle yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.

 

Necmettin YALÇIN

Genel Müdür

 

Uygun görüşle arz ederim.

08/03/2011

 

Esengül CİVELEK

Müsteşar

O L U R

08/03/2011

 

Nimet ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

 

Amaç

MADDE 1- (1) 06/12/1989 tarihli ve 201.32.MEV.D.BŞK.YM.ŞB.89/3317/199395 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE(YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

Tebliğler Dergisi : ARALIK 1989/2302

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığını,

"Yönerge", Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergeyi,

"Ödül", personele olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Ödüllendirilecek Personelin Sayısı

Madde 5- Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmi'yi, diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde on'u geçemez.

Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında personeli bulunan birimlerin iller ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirecekleri personelin sayısı, Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili birimlerce; diğer hizmet sınıflarından aylıkla ödüllendirilecek personelin sayısı ise Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan, her yıl Nisan ayı içerisinde tespit edilip illere bildirilir.

Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri

Madde 6- İlçe, il ve Bakanlık merkez teşkilâtı değerlendirme komisyonlarınca, bu Yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelin de zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri re'sen yapılabilir.

Madde 7- Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,

b) Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,

Madde 8- Aylıkla ödüllendirme teklifleri

a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri; 1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2, 51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4, 101-150 öğret­menli okul ve kurumlarda 6, 151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8, 201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10, ...gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK-1 formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde İlçe Değerlendirme Komisyonuna; il merkezinde doğrudan İl Değerlendirme Komisyonuna,

b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri, birinci sicil amirlerince EK- 1 formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il millî eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına; valilik ma­kamınca da uygun görülmesi halinde, bu personel için il'e ayrılan kontenjanın % 50 fazlası oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,

c) Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli unvanlı kadrolarda görev ya­panların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri; birinci sicil amirleri tarafından EK-II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına, valilik makamınca uygun görül­mesi halinde, bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,

d) Diğer hizmet sınıflarından (1-4) dereceli unvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK-II formun ilgili bölümü doldurulmak su­retiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına,

e) Bakanlık merkez teşkilâtı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amir­lerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne;

yapılır.

Madde 9- İlçe Değerlendirme Komisyonu; ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü, valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bi­rer temsilci, ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Madde 10- İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli unvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formdaki ilgili bölümleri doldur­mak suretiyle değerlendirmeye tâbi tutmak.

İlçe Değerlendirme Komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfın­dan aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu, diğer hizmet sınıfların­daki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgili­nin hanesine işler.

Birinci sicil amirinin toplam puanı ile İlçe Değerlendirme Komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tâbi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlen­dirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 15'ine kadar İl Değerlendirme Komisyonla­rına göndermek.

c) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

İl Değerlendirme Komisyonu

Madde 11- İl Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürünün başkanlığında ve il millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü, il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İl Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Madde 12- İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İl merkezinde aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle, diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli unvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formlardaki İlçe Değerlendirme Komisyonu için ayrılan bölümü, İlçe Değerlendirme Komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tâbi tutmak.

İl Değerlendirme Komisyonu başkanı ve üyeleri, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu; diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanı ile İl Değerlendirme Komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tâbi tutmak. İlleri ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın % 5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar ilgili birimin (dairenin) Merkez Değerlendirme Komisyonuna tekliflerini yapmak.

c) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

Merkez Değerlendirme Komisyonları

Madde 13- Merkez Değerlendirme Komisyonları, İl Değerlendirme Komisyonları tarafın­dan aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilâtında bağlı bulun­duğu birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

Merkez Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri

Madde 14- Merkez Değerlendirme Komisyonlarının görevleri şunlardır.

a) İl Değerlendirme Komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen perso­nel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.

b) İl Değerlendirme Komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen perso­nelin görev yaptıkları hezmet sınıfları itibariyle aylıkla ödüllendirilmek üzere okulların açılma­sından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak.

c) Bu teklifler yapılırken re'sen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını, genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.

d) Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere du­yurmak.

e) Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde mu­hafaza etmek.

f) Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisi'nde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Çeşitli Hükümler

Madde 15- Aylıkla ödüllendirilme teklifi yapılan ve aynı zamanda ilçe, il veya merkez değerlendirme komisyonlarında, komisyon üyesi olarak görevlendirilenler, kendilerine ait teklif görüşülürken komisyon toplantılarında bulunamazlar.

Madde 16- Merkez Değerlendirme Komisyonları, okul türleri ve kurumlar itibareyle iller seviyesinde aylıkla ödüllendirilecek personel kontenjanından, uygun görülecek kadarını, kontenjan sayısı kadar personelin teklifi olmaması halinde veya kalkınmada öncelikle iller­deki personelin çalışmasını teşvik amacıyla iller arasında kaydırma yapmak suretiyle aynı hizmet sınıfında çalışan personel için kullanabilir.

Ayrıca, Merkez Değerlendirme Komisyonları, İl Değerlendirme Komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmeye yeteri kadar personel teklif edilmemesi halinde, aynı hizmet sınıfla­rında çalışan personel için kullanılmak üzere, kendi aralarında uygun gördükleri kadar kon­tenjanı birbirlerine devredebilirler.

Komisyonların Görev Süresi

Madde 17- İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

Madde 18- Aylıkla ödüllendirilen personel için EK-III'deki "Aylıkla Ödüllendirme Belgesi" düzenlenir.

Yürürlükten Kalkan Hükümler

Madde 19- Aylıkla ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimi konulu 07/12/1988 tarih ve 379/803 sayılı genelge ile Bakanlığımızca aynı konuda yayımlanmış diğer genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır

Madde 20- Bu Yönerge yayımlandığı tarihte, 7 nci maddenin (c) fıkrası ise 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Ek-1     MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDAKİ PERSONELİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK DEĞERLENDİRME ESASLARI
 
LÜTFEN LİNKİ TIKLAYIN
http://www.kamudan.com/images/userfiles/1302216593993.docx 

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Cevahir
Cevahir - 10 yıl Önce

Yazık oldu yalakalık ve torpille alınan ödüllere:))

Cem
Cem - 10 yıl Önce

Ödüller gitti,kul hakkı kaldı yadigar..

Ahmet ŞEN
Ahmet ŞEN - 10 yıl Önce

Bu güne kadar ona buna yaranmak için,ödül almak için yapmadıklarını bırakmayanlar,değerlerini ayaklar altına alanlar yaptığınıza değdi mi?

MURAT
MURAT - 10 yıl Önce

TAM İSABET

Teoman
Teoman - 10 yıl Önce

Çok isabatli bir karar aylıkla ödüllendirneyi alabilmek için binbir takla atanlar vardı.Yalakalar işi götürüyordu. Gerçek hak sahiplerinin hakkı yeniyordu.

Tuncay ALTINIŞIK
Tuncay ALTINIŞIK - 10 yıl Önce

sonunda,nasıl ve kime verildiği bir türlü belli olmayan bu ödül uygulaması ortadan kalktı. ortadan kaldırılması için geç bile kalınmıştı.

SIRADAKİ HABER