AYM 8 DOSYAYI KARARA BAĞLADI

AYM 8 dosyayı karara bağladı

AYM 8 DOSYAYI KARARA BAĞLADI

4 Aralık 2014 Perşembe Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

Verilen Kararın Sonucu

1

2014/179

Afşin İş Mahkemesi

20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 15. maddesine, 9.7.2008 günlü, 5784 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen (g) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

2

2014/180

Danıştay

Onbeşinci

Daire

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 1.3.2012 günlü, 6283 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen "...biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

3

2014/181

Ankara 14. İdare Mahkemesi

15.5.1957 günlü, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu'nun 28. maddesinin, 17.9.2004 günlü, 5234 sayılı Kanun'un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen "Üst üste iki dönem Birlik yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler." biçimindeki üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk ve Esas

İtiraz

- Esasa geçilmesine,

- İPTALİNE,

4

2014/90

İstanbul

Milletvekili

M. Akif

HAMZAÇEBİ,

Sinop

Milletvekili

Engin ALTAY,

Yalova

Milletvekili

Muharrem

İNCE ile

birlikte 114

milletvekili

20.2.2014 günlü, 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;

1- 9. maddesiyle, 24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen ek 4. maddenin,

2- 10. maddesiyle 1163 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin,

3- Geçici 1. maddesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

- REDDİNE,

-Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE,

5

2014/99

İstanbul

Milletvekili

M. Akif

HAMZAÇEBİ,

Sinop

Milletvekili

Engin ALTAY,

Yalova

Milletvekili

Muharrem

İNCE ile

birlikte 121

milletvekili

1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5. maddesiyle, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesine eklenen altıncı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

6528 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle, 1739 sayılı Kanun'un 43. maddesine eklenen altıncı fıkranın;

A- Birinci cümlesinde yer alan "yazılı ve sözlü sınava" ibaresi, 10.9.2014 günlü, 6552 sayılı Kanun'un 95. ve 19.11.2014 günlü, 6569 sayılı Kanun'un 24. maddeleriyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu cümleye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B- Kalan bölümünün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

6

2014/142

Çankırı

1. Asliye Ceza Mahkemesi

4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;

1- 271. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir;." ibaresinin,

2- 309. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

5271 sayılı Kanun'un;

A- 309. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B- 271. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir;." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,

*

İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.

   

1/4

7

2013/84

İstanbul Milletvekili M. Akif

HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY ile birlikte 126 milletvekili

9.5.2013 günlü, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun;

1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "...ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla," ibaresinden sonra gelen "...gerçek..." ibaresi ile (h) ve (ı) bentlerinin,

2- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan "...milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını teminen..." ve

"... posta yoluyla gönderilmesi yasak

maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için... " ibarelerinin,

3- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

4- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri... " ibaresinin,

5- 9. maddesinin (3) numaralı fıkrası, (6) numaralı fıkrasında yer alan "...veya milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleri ile... " ibaresi ve (8) numaralı fıkrasının,

6- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

7- 23. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

8- 24. maddesinin,

9- 25. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,

10- 29. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

11- Geçici 3. maddesinin,

12- Geçici 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde... " ve "...ile geçmesi uygun görülmeyenlerin... " ibarelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

6475 sayılı Kanun'un;

A- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1- (a) bendindeki "...ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla," ibaresinden sonra gelen "...gerçek... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

2- (h) ve (ı) bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

B- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan "...milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını teminen..." ve "....posta yoluyla gönderilmesi yasak maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için... " ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

C- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

D- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

E- 9. maddesinin;

1- (3) numaralı fıkrasının,

2- (6) numaralı fıkrasında yer alan "...veya milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleri ile..." ibaresinin,

3- (8) numaralı fıkrasının,

Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal

istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

F- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

G- 23. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

H- 24. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

I- 25. maddesinin (6) numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

J- 29. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

K- Geçici 3. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

L- Geçici 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde... " ve "...ile geçmesi uygun görülmeyenlerin... " ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

8 2013/114

Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili

Esas

İptal

Birlesen

2014/134

12.7.2013 günlü, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 26. maddesiyle değiştirilen,

4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının son iki cümlesinin (Üçüncü ve dördüncü cümlesi),

B- 27. maddesiyle 2942 sayılı

Kanun'un 25. maddesine eklenen fıkranın,

C- 28. maddesiyle 2942 sayılı

Kanun'a eklenen geçici 8. maddenin,

D- 33. maddesiyle, 9.10.2003 günlü, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 2. maddesine eklenen fıkranın,

E- 43. maddesiyle, 22.6.2006 günlü, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin;

1- Birinci fıkrasının "28/2/1997 tarihinden sonra...28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;" bölümünün,

2- İkinci fıkrasının ".1/1/1990 ile...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle..." bölümünün,

F- 59. maddesiyle, 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname'nin 43.

maddesine eklenen fıkranın,

G- 73. maddesinin;

1- (h) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle

değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 23.

maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,

b- (3) numaralı bendiyle

değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

2- (p) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle,

3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bentlerinin,

b- (3) numaralı bendiyle

değiştirilen 3194 sayılı Kanun'un ek 4. maddesinin,

3- (r) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle

değiştirilen, 7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "...rehber..."

ibaresinin,

b- (2) numaralı bendiyle

6495 sayılı Kanun'un;

A- 26. maddesiyle değiştirilen, 2942 sayılı Kanun'un 22. maddesinin birinci fıkrasının;

1- Üçüncü cümlesi, 6552 sayılı Kanun'un 100. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle değiştirildiğinden,

2- Dördüncü cümlesi, 6552 sayılı Kanun'un 100. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından,

konusu kalmayan bu cümlelere ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüklerinin durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B- 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'un 25. maddesine eklenen fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

C- 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddenin, atıfta bulunduğu aynı Kanun'un 22. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi, 6552 sayılı Kanun'un 100. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından, uygulama imkanı kalmayan bu maddeye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

D- 33. maddesiyle, 4982 sayılı Kanun'un 2. maddesine eklenen fıkranın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

E- 43. maddesiyle, 5525 sayılı Kanun'a eklenen ek 1. maddenin;

1- Birinci fıkrasının;

a- "...28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;" bölümüne yönelik iptal davasının, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 39. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

b- "28/2/1997 tarihinden sonra..." ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

2- İkinci fıkrasının ".1/1/1990 ile...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle..." bölümünün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

F- 59. maddesiyle, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 43. maddesine eklenen fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

G- 73. maddesinin;

1- (h) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

   

değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "...rehber..." ibaresinin,

c- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 40. maddesinin başlığında yer alan "Rehber..." ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ".rehber." ibarelerinin,

4- (bb) fıkrasıyla, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12. maddesinin;

a - (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendinin,

b- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin,

5- (cc) fıkrasıyla değiştirilen, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan "...% 50'den fazla olan..." ibaresinin,

b- (b) bendinde yer alan "Kamu payı % 50'den az olmamak kaydıyla..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

   

b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

2- (p) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine eklenen;

aa- (ı) ve (i) bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE, ab- (j) bendinin;

aba- Dördüncü cümlesinde yer alan ".eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

abb- Kalan bölümünün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3194 sayılı Kanun'un ek 4. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

3- (r) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 3224 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ".rehber." ibaresinin,

b- (2) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ".rehber." ibaresinin,

c- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 40. maddesinin başlığında yer alan "Rehber." ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ".rehber." ibarelerinin,

Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

4- (bb) fıkrasıyla, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12. maddesinin;

a- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendinin,

b- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin,

Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

5- (cc) fıkrasıyla değiştirilen, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan "...% 50'den fazla olan." ibaresinin,

b- (b) bendinde yer alan "Kamu payı % 50'den az olmamak kaydıyla. " ibaresinin,

Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, bu ibarelere ilişkin iptal hükümlerinin, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle bu ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

Memurlar.Net
Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER