BÜYÜKŞEHİRLERDE HARCIRAH UYGULAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Büyükşehir belediyelerine ilişkin düzenlemelerde ve Harcırah Kanununda yapılan değişikliklerden sonra, memuriyet mahalli tanımının harcırah ödemeleri bakımından nasıl anlaşılması gerektiği, farklı uygulamaların önüne geçilmesi bakımından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HARCIRAH UYGULAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?
Büyükşehir belediyesi olan illerde görev yapan memurlar hakkında, harcırah ödemesi bakımından esas alınacak memuriyet mahalli konusunda uygulamada tereddüt yaşanabilmektedir.
 
Büyükşehir belediyelerine ilişkin düzenlemelerde ve Harcırah Kanununda yapılan değişikliklerden sonra, memuriyet mahalli tanımının harcırah ödemeleri bakımından nasıl anlaşılması gerektiği, farklı uygulamaların önüne geçilmesi bakımından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı.
 
Bu açıklamada; 30/3/2014 tarihinden sonra alınan görevlendirme onaylarına ilişkin olarak idarelerin, yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, kamu binaları gibi yapıların topluca bulunduğu yerleri dikkate almak suretiyle, belirlenen bütünlük arz eden yerleri esas alarak uygulama yapmaları gerektiği belirtilmiştir.
 
Maliye Bakanlığının söz konusu yazısı
 
T.C.
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 771I2040-125.99-[534-2158] -7985                                            
 
Konu : Memuriyet Mahalli
 
VALİLİĞİNE
 
(Defterdarlık)
 
Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay. Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin. Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırlan il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya. Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline getirilmiştir.
 
6360 sayılı Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekilde tanımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır.
 
Bu kapsamda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan “memuriyet mahalli” tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" un 89 uncu maddesi ile;
 
“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kumrularınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,"
 
şeklinde değiştirilmiş, 144 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 145 inci maddesinin (e) fıkrasında da maddenin 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
 
Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.
 
Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;
 
1.Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,
 
2.İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,
 
3.Kanunlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,
 
memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.
 
Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibariyle bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması halta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırlan dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından aynın bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir.
 
Bu nedenle; 30/3/2014 tarihinden sonra alınan görevlendirme onaylarına ilişkin olarak idareler, yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, kamu binaları gibi yapıların topluca bulunduğu yerler dikkate alınmak suretiyle belirlenen bütünlük arz eden yerleri esas alarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edeceklerdir.
 
Bu bakımdan uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanacak Harcırah Tebliğinde değerlendirilmek üzere uygulamaya yön verebilecek görüş ve önerileriniz ile aşağıda yer alan örneklere benzer şekilde harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan ilinize ait uygulama örneklerinin 1/10/2014 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 
İsmail İlhan HATİPOĞLU
 
Bakan a.
 
Genel Müdür
 
EK: Örnekler
 
DAĞITIM:
 
Büyükşehir Belediyesi Bulunan İl Valilikleri
 
ÖRNEKLER:
 
A) Farklı ilçeler arasında görevlendirme yapılması:
 
Örnek l. Ankara'nın Çankaya İlçesinin İlker Mahallesinde görev yapan memura; Yenimahalle İlçesinin Ostim Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından İlker Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından İlker Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Yenimahalle İlçesinin Karacakaya Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,
 
Örnek 2. Adana'nın Seyhan İlçesinin Yeşiloba Mahallesinde görev yapan memura; Sarıçam İlçesinin Balcalı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Sarıçam İlçesinin Kılıçlı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,
 
Örnek 3. İstanbul'un Tuzla İlçesinin Yayla Mahallesinde görev yapan memura; Başakşehir İlçesinin Altınşehir, Başak Mahallelerinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yayla Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yayla Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Başakşehir İlçesinin Şamlar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,
 
B) Aynı ilçe içerisinde görevlendirme yapılması:
 
Örnek 1. Ankara'nın Altındağ İlçesinin Aydınlıkevler Mahallesinde görev yapan memura; yine Altındağ İlçesinde Siteler, Karapürçek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Kavaklı, Peçenek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,
 
Örnek 2. Adana'nın Pozantı İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde görev yapan memura; yine Pozantı İlçesinde İstiklal, Kurtuluş, Gökbez gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Alpu, Fındıklı gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,
 
Örnek 3. İstanbul'un Beykoz İlçesinin Kanlıca Mahallesinde görev yapan memura; yine Beykoz İlçesinde Gümüşsuyu, Yalıköy gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Poyraz, Göllü, Paşamandıra gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi.
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER