DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ'nde değişiklik yapıldı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararı  :19/11/1986-86/11220

Resmî Gazete :11.12.1986/19308

Ek ve Değişiklikler:
1) 30/3/1998-98/10878 B.K.K. (16.4.1998/23315 RG)  
2) 6/3/2009-2009/14815 B.K.K. (28.4.2009/27213 RG)

(Değişiklikler kırmızı ile gösterilmiştir)

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.

(Değişik : 30/3/1998 - 98/10878 B.K.K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

Yardım Şekli

Madde 3 – Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

Yemek Servisi Giderleri

Madde 4 – Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

Yardımın Şartları

Madde 5 – Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma

Madde 6 – Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

Yemek Servisi Hizmetleri

Madde 7 – Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.

Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.


Defter ve Belgeler

Madde 8 – Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.

Yemek Maliyetinin Hesabı

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.

Özel Beslenme

Madde 10 – Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.

Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tesbit olunur.

Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.

(Ek : 30/3/1998 - 98/10878 B.K.K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.

EK MADDE 1 – (Ek : 08.05.2011/27928 RG)  Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.

Geçici Madde – Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.

Yürürlük

Madde 11 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

CETVEL
 

PİŞİRME İMKÂNI BULUNDUĞU

BULUNMAYAN DURUMDA

PİŞİRME İMKÂNI

HAREKÂT DURUMUNDA

       
Besin Miktar Besin Miktar
Ekmek
900 gr.
Ekmek
1.000 gr.
Pirinç
40 gr.
Peksimet,grisini, büsküvi Vb.
100 gr.
Bulgur
40.gr.
Et konservesi
200 gr.
Makarna
40 gr.
Barbunya Konservesi
200 gr.
Un, İrmik
30 gr.
Kuru Kayısı
50 gr.
Et(koyun,sığır,tavuk,balık)
150 gr.
Kartona ambalajda pastörize
 
Yumurta
2 Adet
portakal suyu
250 gr.
Kuru baklagiller
 
Eritme peynir (Ambalajlı)
2 Adet
(Mercimek,nohut ve barbunya)
50 gr.
Şeker (Kesme)
60 gr.
Patates
100 gr.
Reçel-bal (poşette)
2 Adet
Domates-Portakal
200 gr.
Tahin Helva
100 gr.
Diğer taze sebze-meyve
200 gr.
Çay (poşette)
5 Adet
Kuru soğan
50 gr.
   
Süt-Yoğurt
200 gr.
   
Peynir (Beyaz)
30 gr.
   
Yağ
60 gr.
   
Şeker
70 gr.
   
Reçel-bal
50 gr.
   
Tahin helva
50 gr.
   
Salça
10 gr.
   
Çay
5 gr.
   
Tuz
20 gr.
   

NOT:

1 – Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.

2 – Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.

3 – Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez.

 

 
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan Ceylan
Hasan Ceylan - 10 yıl Önce

Hep normal yemeklerden bahsedilmiştir.Birazda Diyet yemeklerden bahsedilim.örneğin bir şeker hastası normal yemek yiyemiyor ne yapması lazım.yetkili kişiye soruyorum hep erteliyor.

SIRADAKİ HABER