GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE KISMİ İPTAL

Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde İptal

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE KISMİ İPTAL
Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki Sözlü Sınav ibaresine Yürütmeyi Durdurma Kararı Verirdi

 

Kamuoyunda çerçeve ya da çatı yönetmelik olarak bilinen ; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğin "Sözlü Sınav" başlıklı kısmı Danıştay 5. Daire tarafından iptal edildi.

Danıştay 5. Daire
 
Kamu “Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde, Genel Yönetmeliğe, 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A, 12/B, 12/C olmak üzere 3 madde eklenmiş, "Sözlü Sınav" başlığı ile eklenen 12/A maddesinde şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar yönünden, yazılı sınavda başarılı olmaları şartıyla sonrasında sözlü sınava tabi tutulmaları kural olarak belirlenmiş, "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesinde ise, "Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir" hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle sayılan bazı unvanlara sadece sözlü sınav ile belirlenen başarı puanı diğer kadrolara ise yazılı sınav ile elde edilen başarı puanı esas alınarak atama yapılacağı belirtilmiştir. Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir.Diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi sözlü sınavın da yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi esas olmalıdır. Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğe "Başarı sıralaması" başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen "sözlü sınav" ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır.
 
            Dava konusu edilen Yönetmeliğin iptali istenilen diğer düzenlemelerinin yürütülmesinin durdurulması istemine gelince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun'la değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan bu hükümlere ilişkin olan yürütmenin durdurulması istemleri yerinde görülmemiştir. Dava konusu Yönetmelik hükümlerinin ülke çapında ve tüm kurumlarda uygulanan Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerini değiştirmesi ve kurumlara kendi yönetmeliklerinde buna uygun düzenleme yapma zorunluluğu getirmesi nedeniyle, hukuka aykırı oldukları saptanan maddelerin uygulanmaya devamı nedeniyle hukuka aykırı atama ve uygulamalara sebep olabileceğinden telafisi güç zararlara yol açacaktır. 
 
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasayla değişik 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, 31.8.2013 günlü 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine eklenen "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresi ile değişiklik yapan Yönetmeliğin 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesine ilişkin bölümünün ilk fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına; değişiklik yapan Yönetmeliğin 4. maddesi ile değişik 8. maddesinin, 5. madde ile değiştirilen 9. maddesinin, 7. madde ile yürürlükten kaldırılan 11. maddesinin, 11. madde ile yürürlükten kaldırılan 14. maddesinin ve değişiklik yapan Yönetmeliğin 9. maddesi ile eklenen 12/A maddesi ile 12/B maddesinin yürütülmesinin durdurulmayan kısmı yönünden ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun'la değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 06/03/2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER