İSTANBUL BÖLGE IDARE DEN,MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE BİR YD KARARI DAHA...

İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yapılanitirazı değerlendiren mahkeme;puanlama kriterlerinni somut bilgi ve belgeye dayanmadığı gerekçesiyle yürütmenin dudurulması kararı vermiştir.

İSTANBUL BÖLGE IDARE DEN,MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE BİR YD KARARI DAHA...
T.C.
ISTANBUL
BÖLGE IDARE MAHKEMESI
BIRINCI KURUL
 
Y.D. Itiraz No : 2014/8101
 
YÜRÜTMENIN DURDURULMASI ISTEMI
HAKKINDA VERILEN KARARA
ITIRAZ EDEN (DAVACI): LEMI ÇELIK
VEKILI: AV. METIN IRIZ
Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad. Güney Yan Yol Sok. No:96 D:51 Cevizlibag
Zeytinburnu/ISTANBUL
KARSITARAF (DAVALI): ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. SEMRA KAYA UYAN
Tiyatro Cad. C Blok Kumkapı-Fatih/ISTANBUL
ISTEMINÖZETI: Yürütmenin durdurulması isteminin reddine iliskin olarak Istanbul 6. Idare
Mahkemesi’nce verilen 27/10/2014 tarih ve E:2014/1806 sayılı karara itirazdan ibarettir.
TÜRKMILLETIADINA
Karar veren Istanbul Bölge Idare Mahkemesi Birinci Kurulunca isin geregi görüsüldü:
Dava; davacının Istanbul Ili, Silivri Ilçesi, Akören Ümit Aksun Ilkokulu/Ortaokulunda okul
müdürü olarak görev yapmaktayken görev süresinin uzatılması için yapılan degerlendirmede 72, 12 puan
almasına iliskin davalı idarece 21/08/2014 tarihinde internet sitesinde yayınlanan islemin iptali ve
yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile
bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
Anılan Kanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı
egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim
kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna
yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev
yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15. maddesinde; Görev
sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda bulunacagı, Müdürlükte dört
yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini
dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi
sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için
basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme
sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
 
 
T.C.
ISTANBUL
BÖLGE IDARE MAHKEMESI
BIRINCI KURUL
 
Y.D. Itiraz No : 2014/8101
1/2
 
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi tutulacagı düzenlenmis, bu
degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde
görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan
ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı,
ögrenci meclisi baskanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile
doldurulan kriterlerin karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan
verilmemesi suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Istanbul Ili, Silivri Ilçesi, Akören Ümit Aksun
Ilkokulu/Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapmaktayken görev süresinin uzatılması için yapılan
degerlendirmede 72.12 puan almasına iliskin davalı idarece 21/08/2014 tarihinde internet sitesinde
yayınlanan islemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düsünce yapısı,
tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre,
hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanagının, somut bilgi ve belge ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Dava konusu olayda ise, Istanbul 6. Idare Mahkemesi'nin 10.09.2014 tarih ve E:2014/1806
sayılı ara kararıyla dava konusu islemin dayanagını olusturan tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin
istenilmesine karsın, davalı idarenin savunma dilekçesinde ve ekli belgelerde somut uyusmazlıga iliskin
Degerlendirme Formları yerine matbu evrakların gönderildigi, ölçme ve degerlendirmenin ne sekilde
yapıldıgının ortaya konulmadıgı görüldügünden davacının degerlendirme puanının 72,12 puan verilerek
görev süresinin uzatılmamasına yönelik dava konusu islemlerde hukuka uyarlık görülmemistir.
Dava konusu islem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri degisecegi, bu
degisikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları da etkileyecegi dikkate alındıgında dava konusu
islemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasılmıstır.
Açıklanan nedenlerle; davacı itirazının kabulüne, Istanbul 6. Idare Mahkemesi’nin 27/10/2014
tarih ve E:2014/1806 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.
maddesinde aranan kosullar dava konusu olayda birlikte gerçeklestiginden teminat alınmaksızın dava
konusu islemin yürütmesinin durdurulmasına, dosyanın mahkemesine iadesine, 02/12/2014 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.
BASKAN VEKILI
ESIN TAN
27483
ÜYE
ERTAN DEMIRCI
33612
ÜYE
ERTAN YESILÖZ
37908
 
 
T.C.
ISTANBUL
BÖLGE IDARE MAHKEMESI
BIRINCI KURUL
 
Y.D. Itiraz No : 2014/8101
 
 
 
E.D-F.B/02.12.2014 2/2
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Harun Karadeniz
Harun Karadeniz - 9 yıl Önce

Bunlar hukuka saygılı ülkelerde geçerli, bu ülkede idarenin aleyhine mahkeme kararını hangi yetkili uygulayabilir?

SIRADAKİ HABER