İSTANBUL'DA MÜDÜR PUANLAMAYA ESASTAN İPTAL GELDİ...

Müdürlerin puanlamasının iptali davasında 8. İdare mahkemesi iki dosyada yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi aynı iki dosyada bu kez esastan iptal kararı verdi

İSTANBUL'DA MÜDÜR PUANLAMAYA ESASTAN İPTAL GELDİ...
1.KARAR

DAVACI:
ARZU KURTOGLU
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
DAVALI: ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. EMEL OZAN
Istanbul Il Milli Egitim Müd. C Blok Tiyatro Cad. No:63 Beyazıt- Fatih/ISTANBUL
 
DAVANIN ÖZETI: Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan Ortaokulu'nda
Müdürü olarak görev yapan davacının"Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan degerlendirme sonucu
(71,25) puan verilerek basarısız sayılmasına ve görev yaptıgı Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan
Ortaokulu'nda görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idarenin 21.08.2014 tarihinde açıklanan
islemin iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETI: 6528 sayılı Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25/8.maddesi ve buna dayalı
olarak yürürlüge konulan Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik uyarınca davacının durumunun degerlendirildigi ve görev
süresinin uzatılması için yeterli puana ulasamadıgı için Müdürlük görevinin sona erdirildigi, tesis
edilen islemde mevzuata aykırılık bulunmadıgı ileri sürülerek davanın reddi gerektigi
savunulmaktadır.
 
TÜRKMILLETIADINA
Karar veren Istanbul 8. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan Ortaokulu'nda Müdürü
olarak görev yapan davacının yapılan degerlendirme sonucu (71,25) puan verilerek basarısız
sayılmasına ve Müdürlükgörevinin uzatılmamasına dair islemin, iptali istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi
ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer
almıstır.
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmeligin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı
egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları
 
 
 
 
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim
kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu
Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan
yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda
sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde,
dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form
üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il
millî egitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, Ilçe Milli Egitim Müdürü, Ilçe Milli Egitim
Müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en
az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan
yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile
doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların
basarılı sayılacagı, bu puanın altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan
Ortaokulu'nda Müdür olarak görev yapan davacının, Müdürlükgörev süresinin uzatılmasıyla ilgili
hakkında düzenlenen degerlendirme formunda bazı kriterler yönünden puan verilmemek suretiyle
71,25 puan verilerek görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu incelendiginde, görev süreleri uzatılacak egitim kurumu müdürleri için
degerlendirme formu 7 kısma ayrılmıstır. 1. Kısım Ilçe Milli Egitim Müdürünün degerlendirmesi
toplamda 25 puan, 2. Kısım Insan Kaynaklarından Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün
degerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Degerlendirilecek Egitim kurumundan Sorumlu Ilçe Milli
Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesitoplamda 15 puan, 4. Kısım Egitim KurumundakiEn Kıdemli
Ögretmen ile En Az Olan Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 5. kısım
ÖgretmenlerKurulunca Seçilecek Iki Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 6. OkulAile
Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının Degerlendirmesitoplam 10 puan, 7. Kısım Ögrenci Meclisi
BaskanınınDegerlendirmesi toplamda 10 puan olarak belirlenmistir. Ancak formun açıklama kısmının
3. maddesinde en kıdemli ve kıdemi az olan ögretmenlerin degerlendirecegi müdür ile en az 6 ay
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
çalısmıs olması sartı getirildigi degerlendirme yapan diger kisiler ile ilgili böyle bir sart getirilmedigi,
ve yine açıklama kısmının 7. maddesinde, ögrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte
meclis baskanı degerlendirme yapabilme ehliyetine sahip sahip olmayan ögrencilerin egitim gördügü
egitim kurumu müdürünün degerlendirmesi (B) sütunu üzerinde yer alan puan degerleri üzerinden
yapılacagı belirtilmistir.
K ı s a c a s ı , g ö r e v s ü r e l e r i  u z a t ı l a c a k  e g i t i m  k u r u m u  m ü d ü r l e r i n i n
amirleri tarafından degerlendirilmesi toplamda 60 veya 65 puan, egitim kurumu ögretmenleri,
ögrencilerive okul aile birligi baskanının, yani çalısma arkadaslarının degerlendirmesi toplamda 35 veya 40 puanolarak belirlenmistir. Degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre,
hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanagının, somut bilgi ve belge ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Davacı hakkında düzenlenen degerlendirme formu incelendiginde, davacıya iliskin formun 7
kısma ayrıldıgı 1. Kısım Ilçe Milli Egitim Müdürünün degerlendirmesitoplamda 25 puan oldugu ve ilçe milli egitim müdürü tarafından davacıya 11 puan verildigi, 2. Kısım Insan Kaynaklarından Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesi toplamda 20puan oldugu ve Sube Müdürü tarafından 17 puan verildigi, 3. Kısım Degerlendirilecek Egitim Kurumundan Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesinin toplamda 15 puan oldugu vesube müdürü tarafından 7puan verildigi, 4. Kısım Egitim Kurumundaki En Kıdemli Ögretmen ile Kıdemi En Az Olan Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan oldugu ve 6.25 puan verildigi, 5. Kısım Ögretmenler Kurulunca Seçilecek Iki Ögretmenin Degerlendimesi toplamda 10 puan oldugu ve davacıya 10 puan verildigi, 6. Okul Aile Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının Degerlendirmesitoplam 10 puan oldugu ve davacıya 10 puan verildigi, 7.Kısım Ögrenci Meclis Baskanı Degerlendirmesi 10 puan oldugu ve 10 puan verildigi, sonuç olarak davacının toplam 71,25 puan ile basarısız sayıldıgı anlasılmaktadır.
Bakılan davada, dava konusu degerlendirme formunda yer alan bazı kriterler yönünden
davacıya puan verilmedigi, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak degerlendirilebilecek  ise de, bazı kriterlerin davacının görevinde yetersizligine ve basarısızlıgına veya verilen görevleri tam
veya zamanında yapmamaya iliskin oldugu dolayısıyla hayır denilerek puan vermemenin, davacı
hakkında tesis edilmis bir yaptırıma (disiplin cezası vs) dayanması gerektigi halde (örnegin,
çalısanların aralarındaki baglılıgı gelistirici ve kurum kültürü olarak sosyal iliskilerin önemsenmesini
saglayıcı çalısmalar yaptıgı, adil bir performans degerlendirme sistemi gerçeklestirdigi, elestiriye açık
olması, adil bir yönetim sergilemesi kriteri gibi) bu konuda davacı hakkında sorusturma ve disiplin
cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmedigi, bazıkriterler hakkında kanaat bildirilmesine karsılık
bu degerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin sunulmadıgı, davacının müdürlük görevinde
basarısızlıgına veya yetersizligine iliskin bilgi ve belgeler sunulamamasına karsılık,dava konusu
degerlendirme formunda, davacının basarısızlıgına ve yetersizligine iliskin degerlendirmeler yapıldıgı,
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
ancak davacının gerek ögretmenlik mesleginde gerekse müdürlük yaptıgı süre içerisinde aylıkla
ödüllendirme, takdir, tesekkür ve basarı belgesinin bulundugu, yüksek lisansını Istanbul Teknik
Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü'nde ''Nükleer Enerji Programında'' 25.02.1999'da tamamladıgı,
yine aynı üniversitede 2006 yılında doktora çalısmasını tamamladıgı, davacının müdürlük görevini ifa
ettigi süre içerisinde görevinde yetersizligine ve basarısızlıgına iliskin hiçbir bilgi ve belge de
sunulmadıgı anlasıldıgından, dava konusu isleme dayanak teskil eden degerlendirme formunun nesnel,
somut ölçme ve degerlendirme kriterlerine dayanmadıgı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve
dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı oldugu sonucuna varılmıstır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 161,70-TL
yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 750,00-TL avukatlık ücretinin
davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinlesmesinden sonra
davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu
açık olmak üzere 26/02/2015 tarihinde oy çokluguyla karar verildi.
 
Baskan
MUHAMMET ALI
ÖZTÜRKLER
37823
 
Üye
RÜSTEM YÜKSEL
165716
X
 
Üye
ARIF ISIK
167986
  
 
YARGILAMA GIDERLERI:
Basvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Y.D. Harcı: 41,50 TL
Vekalet Harcı: 3,80 TL
Posta Gideri: 66,00 TL
 
TOPLAM: 161,70 TL
  
AZLIK OYU : Dava;Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan Ortaokulu'nda
OkulMüdürü olarak görev yapan davacının"Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu"geregince yapılan degerlendirme sonucu
basarısız sayılmasına ve görev yaptıgı Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan Ortaokulu'nda görev
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
süresinin uzatılmamasına dair davalı idarenin 21.08.2014 tarihinde açıklanan islemin isleminin iptali
ile yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; "...dava konusu degerlendirme formunda yer
alan bazı kriterler yönünden davacıya puan verilmedigi, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere
dayanılarak degerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlerin davacının görevinde yetersizligine ve
basarısızlıgına veya verilen görevleri tam veya zamanında yapmamaya iliskin oldugu dolayısıyla hayır
denilerek puan vermemenin, davacı hakkında tesis edilmis bir yaptırımadayanması gerektigi halde bu
konuda davacı hakkında sorusturma ve disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmedigi,
bazıkriterler hakkında kanaat bildirilmesine karsılık bu degerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve
belgelerin sunulmadıgı, davacının müdürlük görevinde basarısızlıgına veya yetersizligine iliskin bilgi
ve belgeler sunulamamasına karsılık,dava konusu degerlendirme formunda, davacının basarısızlıgına
ve yetersizligine iliskin degerlendirmeler yapıldıgı, ancak davacının gerek ögretmenlik mesleginde
gerekse müdürlük yaptıgı süre içerisinde aylıkla ödüllendirme, takdir, tesekkür ve basarı belgesinin
bulundugu, yüksek lisansını Istanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü'nde ''Nükleer Enerji
Programında'' 25.02.1999'da tamamladıgı, yine aynı üniversitede 2006 yılında doktora çalısmasını
tamamladıgı, davacının müdürlük görevini ifa ettigi süre içerisinde görevinde yetersizligine ve
basarısızlıgına iliskin hiçbir bilgi ve belge de sunulmadıgı anlasıldıgından, dava konusu isleme
dayanak teskil eden degerlendirme formunun nesnel, somut ölçme ve degerlendirme kriterlerine
dayanmadıgı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı
oldugu sonucuna varıldıgı, dava konusu islem nedeniyle davacının görevinin degistigi, bu
degisikliklerin silsile halinde il düzeyinde diger görev belirlemelerini etkileyecegi dikkate alındıgında,
dava konusu islemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasıldıgı" gerekçesiyle
yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne iliskin Istanbul 8. Idare Mahkemesinin 25/12/2014 tarih
ve E:20141/2084 sayılı karara itiraz edilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar
verilmesi istemidir.
 
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi
ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer
almıstır.
 
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmeligin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı
egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları
egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim
kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan
yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda
sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde,
dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form
üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il
millî egitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
 
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, Ilçe Milli Egitim Müdürü, Ilçe Milli Egitim
Müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en
az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan
yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile
doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların
basarılı sayılacagı, bu puanın altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
 
Anılan yönetmeligin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel sartlar" baslıklı 5.
maddesinin (c) bendinin, "Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar" baslıklı 10. maddesinin 9.
fıkrasının, "Sözlü sınav komisyonu ve çalısma usulü" baslıklı 13. maddesinin 1. fıkrasının,
"Degerlendirme ve sözlü sınav" baslıklı 19. maddesinin, "Müdür basyardımcılıgı ve müdür
yardımcılıgına görevlendirme" baslıklı 23. maddesinin 1. fıkrasının, "Kurucu müdürlüge
görevlendirme" baslıklı 25. maddesinde "duyuru" kosuluna yer verilmemesine iliskin eksik
düzenlemenin, "Yöneticilik görevinin sona erecegi durumlar" baslıklı 27. maddesinin 1. fıkrasının (f)
bendinin, "Yöneticilik görevinden alınma" baslıklı 29. maddesinin, Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak
Egitim Kurumu Müdürleri Için Degerlendirme Formu'nun I., II. ve III. Kısımları ile "Açıklama"
baslıklı kısmının 3. maddesinde "en az altı ay çalısmıs olma" sartının, Ilçe Milli Egitim Müdürü,
Egitim Kurumundan Sorumlu Sube Müdürü ve Insan Kaynaklarından Sorumlu Sube Müdürleri için
aranmamasına iliskin eksik düzenlemenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada
Danıstay Ikinci Dairesinin 22/10/2014 günlü ve E:2014/6330 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması
istemi reddedilmistir.
 
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Selahattin Eyyübi Hamza Saruhan
Ortaokulu'nda Müdür olarak görev yapan davacının, Müdürlükgörev süresinin uzatılmasıyla ilgili
hakkında düzenlenen degerlendirme formunda bazı kriterler yönünden yeterli puan
verilmemeksuretiyle görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.
 
Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu incelendiginde, görev süreleri uzatılacak egitim kurumu müdürleri için
degerlendirme formu 7 kısma ayrılmıstır. 1. Kısım Ilçe Milli Egitim Müdürünün degerlendirmesi
toplamda 25 puan, 2. Kısım Insan Kaynaklarından Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün
degerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Degerlendirilecek Egitim kurumundan Sorumlu Ilçe Milli
Egitim Sube Müdürünün degerlendirmesitoplamda 15 puan, 4. Kısım Egitim KurumundakiEn Kıdemli
Ögretmen ile En Az Olan Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 5. kısım
ÖgretmenlerKurulunca Seçilecek Iki Ögretmenin Degerlendirmesi toplamda 10 puan, 6. OkulAile
Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının Degerlendirmesitoplam 10 puan, 7. Kısım Ögrenci Meclisi
BaskanınınDegerlendirmesi toplamda 10 puan olarak belirlenmistir. Ancak formun açıklama kısmının
3. maddesinde en kıdemli ve kıdemi az olan ögretmenlerin degerlendirecegi müdür ile en az 6 ay
çalısmıs olması sartı getirildigi degerlendirme yapan diger kisiler ile ilgili böyle bir sart getirilmedigi,
ve yine açıklama kısmının 7. maddesinde, ögrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte
meclis baskanı degerlendirme yapabilme ehliyetine sahip sahip olmayan ögrencilerin egitim gördügü
egitim kurumu müdürünün degerlendirmesi (B) sütunu üzerinde yer alan puan degerleri üzerinden
yapılacagı belirtilmistir.
 
Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri ve somut olayın birlikte degerlendirilmesinden; somut
olaydaki not verme isleminin, davacıile ilgiligenel bir degerlendirmedenibaret oldugu, not verme
isleminin, soyut bir düsünceye dayandıgı, yapılan degerlendirmede davacının basarısı veya
basarısızlıgının tam olarak ortaya konulmasının beklenmeyecegi; yapılan degerlendirmenin davacının
tüm özelliklerine genel olarak bir bakıstan ibaret oldugu; not verme isleminde somut bir gerekçenin
aranmayacagı; bir yöneticinin herkese göre basarılı veya herkese göre basarısız olması gerektiginin
beklenmeyecegi; basarı ve basarısızlık kavramlarının da soyut ve subjektif kavramlar oldugu; kaldı ki
konu ile ilgili Yasa ve Yönetmelik metninde, kisilerin basarı veya basarısızlıklarının degil, kisilerin
genel olarak degerlendirmesinin ortaya konulması amacının güdülmek istendigi, dava konusu islemin
somut kriterlere göre degerlendirilmesi ve yargılamanın da somut kriterlere göreyapılmasının mümkün
olmadıgı; dava konusu not verme isleminde minimum yargısal denetimin yapılması gerektigi; zira
yargısal denetim için somut, nesnel ve objektif bir verinin bulunmadıgı; çünküdava konusu islemin
kendisininsoyutbir düsüncedenibaret ıoldugu, not veren yönetici ve kisilerin soyut düsüncelerinin
yargısal denetiminde belli bir sınırın bulunmadıgı; kaldı ki yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinin
amacının, okul müdürlügüne atanmadan önce atanacak kisiyle ilgili genel bir degerlendirmeyi ortaya
koymak oldugu; olumsuz not verebilmek için kisi hakkında herhangi bir disiplin sorusturmasına da
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2014/2084
KARAR NO: 2015/458
 
 
 
gerek olmadıgı; disiplin sorusturmasına maruz kalmamıs bir yöneticinin de basarısız olma ihtimalinin
bulundugu, dava konusu not verme isleminin yargısal denetiminin de çok sınırlı ve minimum bir
denetim olabilecegi, davacıya not vermeme veya düsük not verebilmek için tutanak veya disiplin
sorusturmasına gerek olmadıgı; dava konusu islemde kamu yararı ve hizmet gerekleri denetimi
yapılırken minimum denetim kriterlerinin uygulanması gerektigi;okulmüdürlügü statüsünündavacıiçin
kazanılmısbir hak olmadıgı,davacınınasıl isininögretmenlik oldugu, idarenin,ögretmen olarak görev
yapanlar arasından kiminokulmüdürü olabilecegine belli kriterler dahilinde kararvermede
takdirhakkının oldugu, ayrıcadavacılarınolumsuz yöndedegerlendirilmesindesomutbelgeye
istenecekse,olumlu yöndedegerlendirmede desomutbelgeyedayanılmasıgerektigi; öteyandandava
konusuislemin dayanagıolanYönetmelikhakkındaiptal davası açıldıgı,açılaniptal
davasındaYönetmeliginiptaliyönündedekarar çıkmadıgı ,dolayısıyladava konusu islemindayanagı olan
Yönetmeliginhukukaaykırılıgıyönündebir tespitinde bulunmadıgı,davalı idareninYönetici atarken
b e l l i b i r  t a k d i r  y e t k i s i n i n  b u l u n d u g u ;
zira sıradan memurluk ileYönetici memurluk arasında çok farklılıkların bulundugu ve
herkesinYöneticiolarak atanmasının mümkün olmadıgı, idare belli çerçeveleri çinde
Yönetici memu ratarken kamu yararı ve hizmet gereklerinin ölçülerini belirlemekte takdir hakkına sahip oldugu,bu takdir hakkı kapsamında da belli islemler yapma yetkisine sahip oldugu, kaldı ki her idari islemin b e l l i  b i r  s e b e b e  d a y a n m a s ı  g e r e k t i g i n e  y ö n e l i k  g e n e l b i r k u r a l ı n d a bulunmadıgı, bazı idari islemlerin sebepsiz veya soyut,subjektif bir sebebe dayanabilecegi de açıktır.
Bu anlamda;yukarıda belirttigim gerekçelerle dava konusu islemde hukuka aykırılık
olmadıgından,davanın reddedilmesi gerektigini düsünmekteyim; davanın iptali yönünde olusan çogunluk görüsüne katılmamaktayım.
   
Üye
RÜSTEM YÜKSEL
165716


2.KARAR


T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2138
KARAR NO: 2015/432
 
 
 
 
DAVACI: HÜSEYIN AKÇAOGLU
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16
Aksaray - Fatih/ISTANBUL
 
DAVALI: ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. MERVE DILAN KARA
Istanbul Il Milli Egitim Müdürlügü C Blok Tiyatro Cad. No:63 Kumkapı-Fatih/ISTANBUL
 
DAVANIN ÖZETI : Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür olarak görev yapan
davacının "Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu" geregince yapılan degerlendirme sonucu (56,78) puan verilerek basarısız
sayılmasına ve görev yaptıgı Atatürk Ilkokulu'ndaki görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idare
isleminin iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETI : Davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRKMILLETIADINA
Karar veren Istanbul 8. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür olarak görev yapan davacının
"Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin
Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme
Formu" geregince yapılan degerlendirme sonucu (56,78) puan verilerek basarısız sayılmasına ve görev
yaptıgı Atatürk Ilkokulu'ndaki görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idare isleminin iptali
istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi
ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer
almıstır.
Anılan Kanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin dört yıllıgına
görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2138
KARAR NO: 2015/432
 
 
 
görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az
görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın
doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi
uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle
sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer
almıs, 15. maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda
basvuruda bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi
düzenlenmis, 16. maddesinde; Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta
oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların görev sürelerinin,
Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü
puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri
yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi tutulacagı düzenlenmis, bu
degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde
görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan
ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan
yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile
doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların
basarılı sayılacagı, bu puanın altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür
olarak görev yapan davacının Resmi Gazetede yayınlanan "Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Atatürk
Ilkokulu'ndaki görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idare isleminin iptali istemiyle bakılan
davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düsünce yapısı,
tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre,
hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanagının, somut bilgi ve belge ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda ayrıntısı gösterilen 171,70-TL
yargılama giderinin ve 750,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa
verilmesine, artan posta avansının hükmün kesinlesmesinden sonra davacı tarafa iadesine, kararın
tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2138
KARAR NO: 2015/432
 
 
 
23/02/2015 tarihinde oyçokluguyla karar verildi.
 
Baskan
MUHAMMET ALI
ÖZTÜRKLER
37823
Üye
SABIT ABDULLAH ISLER
101814
Üye
RÜSTEM YÜKSEL
165716
X
 
YARGILAMA GIDERLERI:
Basvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Y.D. Harcı: 41,50 TL
Vekalet Harcı: 3,80 TL
Posta Gideri: 76,00 TL
 
TOPLAM: 171,70 TL
 
KARSI OY :Dava; Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür olarak görev
yapan davacının "Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" ile ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu" geregince yapılan degerlendirme sonucu (56,78) puan
verilerek basarısız sayılmasına ve görev yaptıgı Atatürk Ilkokulu'ndaki görev süresinin
uzatılmamasına dair davalı idare isleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada;
"...yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu
incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs,
vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacagı ve
hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre, hakkında
degerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanagının, somut bilgi ve belge ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerektigi, dava konusu
islem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri degisecegi, bu degisikliklerin silsile halinde il
düzeyindeki kadroları etkileyecegi dikkate alındıgında, dava konusu islemin; uygulanması halinde
telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasıldıgı" gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin
kabulüne iliskin Istanbul 8. Idare Mahkemesince verilen 25/12/2014 tarih ve E:2014/2138sayılı kara
itiraz edilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istemidir.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2138
KARAR NO: 2015/432
 
 
 
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi
ile bu fıkranın uygulanmasına iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer
almıstır.
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmeligin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı
egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları
egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim
kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu
Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan
yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda
sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde,
dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form
üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il
millî egitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi tutulacagı düzenlenmis, bu
degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, Ilçe Milli Egitim Müdürü, Ilçe Milli Egitim
Müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en
az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan
yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile
doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların
basarılı sayılacagı, bu puanın altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Anılan yönetmeligin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel sartlar" baslıklı 5.
maddesinin (c) bendinin, "Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar" baslıklı 10. maddesinin 9.
fıkrasının, "Sözlü sınav komisyonu ve çalısma usulü" baslıklı 13. maddesinin 1. fıkrasının,
"Degerlendirme ve sözlü sınav" baslıklı 19. maddesinin, "Müdür basyardımcılıgı ve müdür
yardımcılıgına görevlendirme" baslıklı 23. maddesinin 1. fıkrasının, "Kurucu müdürlüge
görevlendirme" baslıklı 25. maddesinde "duyuru" kosuluna yer verilmemesine iliskin eksik
düzenlemenin, "Yöneticilik görevinin sona erecegi durumlar" baslıklı 27. maddesinin 1. fıkrasının (f)
bendinin, "Yöneticilik görevinden alınma" baslıklı 29. maddesinin, Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak
Egitim Kurumu Müdürleri Için Degerlendirme Formu'nun I., II. ve III. Kısımları ile "Açıklama"
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2138
KARAR NO: 2015/432
 
 
 
baslıklı kısmının 3. maddesinde "en az altı ay çalısmıs olma" sartının, Ilçe Milli Egitim Müdürü,
Egitim Kurumundan Sorumlu Sube Müdürü ve Insan Kaynaklarından Sorumlu Sube Müdürleri için
aranmamasına iliskin eksik düzenlemenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada
Danıstay Ikinci Dairesinin 22/10/2014 günlü ve E:2014/6330 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması
istemi reddedilmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Kagıthane Ilçesi, Atatürk Ilkokulu'nda müdür
olarak görev yapan davacının Resmi Gazetede yayınlanan "Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Atatürk
Ilkokulu'ndaki görev süresinin uzatılmamasına dair davalı idare isleminin iptali istemiyle bakılan
davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düsünce yapısı,
tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre,
hakkında degerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanagının, somut bilgi ve belge ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir.
Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri ve somut olayın birlikte degerlendirilmesinden; somut
olaydaki not verme isleminin, davacıile ilgili genel bir degerlendirmedenibaret oldugu, not verme
isleminin, soyut bir düsünceye dayandıgı, yapılan degerlendirmede davacının basarısı veya
basarısızlıgının tam olarak ortaya konulmasının beklenmeyecegi; yapılan degerlendirmenin davacının
tüm özelliklerine genel olarak bir bakıstan ibaret oldugu; not verme isleminde somut bir gerekçenin
aranmayacagı; bir yöneticinin herkese göre basarılı veya herkese göre basarısız olması gerektiginin
beklenmeyecegi; basarı ve basarısızlık kavramlarının da soyut ve subjektif kavramlar oldugu; kaldı ki
konu ile ilgili Yasa ve Yönetmelik metninde, kisilerin basarı veya basarısızlıklarının degil, kisilerin
genel olarak degerlendirmesinin ortaya konulması amacının güdülmek istendigi, dava konusu islemin
somut kriterlere göre degerlendirilmesi ve yargılamanın da somut kriterlere göreyapılmasının mümkün
olmadıgı; dava konusu not verme isleminde minimum yargısal denetimin yapılması gerektigi; zira
yargısal denetim için somut, nesnel ve objektif bir verinin bulunmadıgı; çünküdava konusu islemin
kendisininsoyutbir düsüncedenibaret ıoldugu, not veren yönetici ve kisilerin soyut düsüncelerinin
yargısal denetiminde belli bir sınırın bulunmadıgı; kaldı ki yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinin
amacının, okul müdürlügüne atanmadan önce atanacak kisiyle ilgili genel bir degerlendirmeyi ortaya
koymak oldugu; olumsuz not verebilmek için kisi hakkında herhangi bir disiplin sorusturmasına da
gerek olmadıgı; disiplin sorusturmasına maruz kalmamıs bir yöneticinin de basarısız olma ihtimalinin
bulundugu, dava konusu not verme isleminin yargısal denetiminin de çok sınırlı ve minimum bir
denetim olabilecegi, davacıya not vermeme veya düsük not verebilmek için tutanak veya disiplin
sorusturmasına gerek olmadıgı; dava konusu islemde kamu yararı ve hizmet gerekleri denetimi
yapılırken minimum denetim kriterlerinin uygulanması gerektigi;öteyandandava konusuislemin
d a y a n a g ı o l a n Y ö n e t m e l i k h a k k ı n d a i p t a l d a v a s ı a ç ı l d ı g ı , a ç ı l a n i p t a l
davasındaYönetmeliginiptaliyönündedekarar çıkmadıgı ,dolayısıyladava konusu islemindayanagı olan
 
T.C.
ISTANBUL
8. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2138
KARAR NO: 2015/432
 
 
 
Yönetmeliginhukukaaykırılıgıyönündebir tespitinde bulunmadıgı,davalı idareninYönetici atarken
b e l l i b i , r t a k d i r y e t k i s i n i n b u l u n d u g u ;
zirasıradanmemurlukileYöneticimemurlukarasındaçokfarklılıklarınbulunduguve
herkesinYöneticiolarak atanmasınınmümkün olmadıgı, idarebelliçerçeveleriçinde
Yöneticimemuratarken kamuyararıve hizmet gereklerininölçülerinibelirlemektetakdir hakkına sahip
oldugu,butakdirhakkı kapsamında dabelliislemler yapmayetkisinesahipoldugu,kaldıkiheridariislemin
b e l l i b i r s e b e b e d a y a n m a s ı g e r e k t i g i n e y ö n e l i k g e n e l b i r k u r a l ı n d a
bulunmadıgı,bazıidariislemlerinsebepsizveya soyut,subjektif birsebebedayanabilecegideaçıktır.
Buanlamda;yukarıda belirttigim gerekçelerle dava konusu islemde hukuka aykırılık
olmadıgından,davanın reddedilmesi gerektigini düsünmekteyim; davanıniptaliyönündeolusançogunluk
görüsünekatılmamaktayım.
 
Üye
RÜSTEM YÜKSEL
165716

www.kamudan.com  /ÖZEL
Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER