İSTANBUL'DA OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİNE İPTALLER SÜRÜYOR ...

Okul Müdürlerinin puanlamalarının iptali davasında İstanbul 1. İdare ile 5 ve 9. İdare mahkemesindeki dosyalarda da mahkeme esastan iptal kararı verdi.

İSTANBUL'DA OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİNE İPTALLER SÜRÜYOR ...
Okul Müdürlerinin puanlamalarının iptali davasında, İstanbul 1. İdare ile 5 ve 9. İdare mahkemesindeki dosyalarda da mahkeme esastan iptal kararı verdi.

KARAR 1

T.C.
ISTANBUL
9. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1994
KARAR NO: 2015/772
 
 
 
 
DAVACI: ISMAIL TAN
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
DAVALI: ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. ASLIHAN GEDIK
Milli Egitim Müdürlügü- Ömeraga Mah. Ankara Cad. Valilik Binası K:2
KocaeliMerkez/KOCAELI
 
 
DAVANIN ÖZETI: Istanbul Ili, Küçükçekmece Ilçesi, KocatepeIlkokulundaokul müdürü
olarak görev yapmakta olan davacının, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin görevlendirilmelerine iliskin yönetmelik geregince yapılan yönetici
degerlendirmesine göre 64,62 puan verilerek basarısız sayılması sonucu yöneticilik görevine
son verilmesine dair 28/08/2014 tarihinde ilanen duyurulan islemin iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETI: Dava konusu islemin, Kanun ve Yönetmeligin verdigi yetkiyle
kamu yararı göz önünde bulundurularak hukuka uygun olarak tesis edilmis olup, hukuki
mesnetten yoksun oldugu öne sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmustur.
 
TÜRKMILLETIADINA
 
Karar veren Istanbul 9. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü:
Dava, Davacı tarafından, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmeligin ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu geregince yapılan degerlendirme
sonucunda 64,62 puan verilerek basarısız sayılması sonucu yöneticilik görevine son
verilmesine dair 28/08/2014 tarihinde ilanen duyurulan islemin iptali istenilmektedir.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan
 
T.C.
ISTANBUL
9. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1994
KARAR NO: 2015/772
 
 
 
sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
AnılanKanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla
süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla
dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi
düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların
görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi
tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim
müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki
ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Küçükçekmece Ilçesi,
KocatepeIlkokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik yapılmasına dairKanunun 25. Maddesiyle 652 sayılı
KHK'ye eklenen geçici 10. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca görev süresinin uzatılmasına
 
T.C.
ISTANBUL
9. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/1994
KARAR NO: 2015/772
 
 
 
iliskin yapılan puan degerlendirmesi neticesinde 64,62 puan verilerek basarısız sayılması
sonucu yöneticilik görevine son verilmesine dair 28/08/2014 tarihinde ilanen duyurulan
islemin istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Olayda, yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu incelendiginde, degerlendirme kriterlerinin;
olumluluk arz eden düsünce yapısı, tavır ve davranıs, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden
olustugu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacagı ve hayır denilen kriterler için puan
verilmemesi öngörülmüs olup, bu duruma göre, hakkında degerlendirme yapılan yönetici için
puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanagının, somut bilgi ve belge
ile açıklıga kavusturularak ispatlanması gerekmektedir. Dava konusu islemde, ölçme ve
degerlendirmenin ne sekilde yapıldıgının ortaya konulamadıgı görüldügünden, davacının
degerlendirme puanının 55,7 puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına yönelik dava
konusu islemde hukuka uyarlık görülmemistir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin Iptaline, asagıda dökümü yapılan 239,30-
TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T. Uyarınca belirlenen 750,00-TLvekalet ücretinin davalı
idareden alınarak davacıya verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın kararın
kesinlesmesinin ardından davacıya iadesine, kararın tebliginden itibaren 30 gün içerisinde
Danıstay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 17/04/2015 tarihinde oybirligiyle karar
verildi.
 
Baskan
MUSTAFA CERAN
33803
Üye
MUSTAFA SAFA SEBA
138968
Üye
HILAL SARI
167870
 
KARAR 2

 
T.C.
ISTANBUL
1. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2019
KARAR NO: 2015/1091
 
 
 
 
DAVACI: MEHMET GÖKCÜOGLU
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No: 6 Kat: 3 Büro 16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
DAVALI: ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. OZAN GÜNEY
Istanbul Il Milli Egitim Müdürlügü Hukuk Subesi C- Blok Tiyatro Cad. No:63 Kumkapı
Fatih/ISTANBUL
 
DAVANIN ÖZETI: Istanbul Ili, Fatih Ilçesi, Ahmet Rasim Anadolu Lisesinde Müdür
olarak görev yapmakta olan davacının, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin görevlendirilmelerine iliskin yönetmelik geregince yapılan yönetici
degerlendirmesine göre 73 puan verilerek basarısız sayılmasına iliskin islem ile müdürlük
görev süresinin uzatılmamasına iliskin 21/08/2014 tarihinde ilanen duyurulan islemin, yapılan
puanlama ile takdir yetkisinin kamu yararını gözetecek sekilde kullanılmadıgı, hakkındaki
puanlamanınherhangi bir somut veriye dayanmadıgı, basarılarından dolayı takdir ve tesekkür
belgesi aldıgı, maas taltifi ile ödüllendirildigi ileri sürülerek iptali istenilmektedir
 
SAVUNMANIN ÖZETI: Dava konusu islemin, Kanun ve Yönetmeligin verdigi yetkiyle
kamu yararı göz önünde bulundurularak hukuka uygun olarak tesis edilmis olup, hukuki
mesnetten yoksun oldugu öne sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmustur.
 
TÜRKMILLETIADINA
Karar veren Istanbul 1. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:
Dava, davacı tarafından, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmeligin ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu geregince yapılan degerlendirme
sonucunda 73 puan verilerek basarısız sayılmasına iliskin islem ile müdürlük görev süresinin
uzatılmamasına iliskin 21/08/2014 tarihinde ilanen duyurulan islemin iptaliistenilmektedir.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il
Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
 
T.C.
ISTANBUL
1. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2019
KARAR NO: 2015/1091
 
 
 
dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan
sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıstır.
AnılanKanuna dayanılarak 10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüge giren Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla
süreyle yönetici olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla
dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere,
en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda
bulunacagı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi
düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için basvuruda bulunanların
görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan egitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilmeye tabi
tutulacagı düzenlenmis, bu degerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli egitim
müdürü, ilçe milli egitim müdürlügünde görev yapan iki sube müdürü, egitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan ögretmenler, ögretmenler kurulunca seçilen iki
ögretmen, okul aile birligi baskanı ve baskan yardımcısı, ögrenci meclisi baskanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak degerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karsılıgında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle olusan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların basarılı sayılacagı, bu puanın
altında kalanların ise basarısız sayılacagı düzenlenmistir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbul Ili, Fatih Ilçesi, Ahmet Rasim Anadolu
Lisesinde Müdür olarak görev yapmakta olan davacının, 14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik yapılmasına dairKanunun 25. Maddesiyle 652 sayılı
 
T.C.
ISTANBUL
1. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2019
KARAR NO: 2015/1091
 
 
 
KHK'ye eklenen geçici 10. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca görev süresinin uzatılmasına
iliskin yapılan puan degerlendirmesi neticesinde, hakkında düzenlenen degerlendirme
formunda 73 puan verilerek basarısız sayılmasına iliskin islem ile müdürlük görev süresinin
uzatılmamasına iliskin 21/08/2014 tarihinde ilanen duyurulan islemin iptali istemiyle bakılan
davanın açıldıgı anlasılmıstır.
Uyusmalıkta, Yönetmeligin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Için Degerlendirme Formu'nun "Açıklama" baslıklı kısmının 3. maddesinin
"Yönetmeligin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Için
Degerlendirme Formu'nun incelenmesinden söz konusu formun Ilçe Milli Egitim Müdürünün,
Insan Kaynaklarından Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün, Degerlendirilecek Egitim
Kurumundan Sorumlu Ilçe Milli Egitim Sube Müdürünün, Egitim Kurumundaki En Kıdemli
Ögretmen ile Kıdemi En Az Olan Ögretmenin, Ögretmenler Kurulunca Seçilecek Iki
Ögretmenin, Okul Aile Birligi Baskanı ve Baskan Yardımcısının ve Ögrenci Meclisi
Baskanının Degerlendirmesi olmak üzere yedibölümden olustugu, bu bölümlerde yer alan
degerlendirme kriterlerinin yakın çalısmayı gerektiren gözleme dayalı, egitim kurumu
müdürünün tutum ve davranıslarını ölçmeye yönelik oldugu, Ilçe Milli Egitim Müdürü,
Egitim Kurumundan Sorumlu Sube Müdürü ve Insan Kaynaklarından Sorumlu Sube
Müdürleri tarafından doldurulacakolan ilk üç bölümün puan degerinin okulun tipine göre
farklı olmakla birlikte 100 üzerinden en az 60 puan oldugu, formun açıklamalar kısmında ise,
Egitim Kurumundaki En Kıdemli Ögretmen ile Kıdemi En Az Olan
Ögretmenindegerlendirecegi müdür ile en azaltı ay çalısmıs olma sartı aranırken Ilçe Milli
Egitim Müdürü, Egitim Kurumundan Sorumlu Sube Müdürü ve Insan Kaynaklarından
Sorumlu Sube Müdürleri için böyle bir sartın aranmadıgı anlasılmaktadır.
Bu durumda Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Için
Degerlendirme Formu'nda yer alan degerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul
müdürü hakkında objektif ve dogru bir degerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması,
bunun için de makul bir süre birlikte çalısılması gerektiginden, böyle bir sartın Egitim
Kurumundaki En Kıdemli Ögretmen ile Kıdemi En Az Olan Ögretmenler için aranırken Ilçe
Milli Egitim Müdürü, Egitim Kurumundan Sorumlu Sube Müdürü ve Insan Kaynaklarından
Sorumlu Sube Müdürleri için aranmamasına iliskin eksik düzenlemede hukuka uyarlık
görülmedigi" gerekçesiyle Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulunun18.02.2015 tarih veYD
Itiraz No:2014/1151 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildigi
görülmüstür.
Bu durumda, Yönetmeligin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu
Müdürleri Için Degerlendirme Formu'nun "Açıklama" baslıklı kısmının 3. maddesinin
Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulunun18.02.2015 tarih veYD Itiraz No:2014/1151 sayılı
kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildigi, Yönetmeligin Ek-1 Görev Süreleri
 
T.C.
ISTANBUL
1. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2019
KARAR NO: 2015/1091
 
 
 
Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri Için Degerlendirme Formu'nun "Açıklama" baslıklı
kısmının 3. maddesinin davacı hakkında yapılan puanlamyı etkiledigi, dolayısıyla Danıstay
Idari Dava Daireleri Kurulunun18.02.2015 tarih veYD Itiraz No:2014/1151 sayılı kararı ile
yürütmesinin durdurulmasına karar verdigi Yönetmelik hükmüne dayalı olarak tesis edilen
dava konusu islemlerde hukuka uygunluk görülmemistir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 257,30
TL yargılama gideri ile 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin kararınkesinlesmesinden sonra davacıya iadesine, kararın
tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesine Itiraz
yolu açık olmak üzere 25/05/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
 
Baskan
ISMET TÜRKEL
27251
Üye
YASIN KADIOGLU
107211
Üye
EBUBEKIR ÖZGÜR
119435
 
YARGILAMA GIDERLERI:
Basvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Y.D. Harcı: 110,10 TL
Vekalet Harcı: 3,80 TL
Posta Gideri: 93,00 TL
 
TOPLAM: 257,30 TL

KARAR 3

T.C.
ISTANBUL
4. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2145
KARAR NO: 2015/1328
 
 
 
 
DAVACI: GÜLTEN AKYOL
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No:6 K:3 D:16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
DAVALI: 1- ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. TUNA ERSIN
Istanbul Il Milli Egitim Müdürlügü Fatih/ISTANBUL
DAVALI: 2- MILLI EGITIM BAKANLIGI /ANKARA
VEKILI: HUKUK MÜS. HARUN KAMAN - Aynı yerde.
 
DAVANIN ÖZETI: Istanbul Ili, Besiktas Ilçesi, Gazi Osmanpasa Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan
davacının, "Milli Egitim Bakanlıgı'na baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin
Yönetmelik" eki "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumları Müdürleri Degerlendirme Formu" ile
71degerlendirme puanı verilmesi suretiyle basarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin;
kazanılmıs hakkının ihlal edildigi, degerlendirme yapan amirlerin çogunun degerlendirme öncesi yeni
atandıgı, yapılan uygulamalarla hukuk güvenligi ilkesinin ihlal edildigi iddialarıyla iptali istenilmektedir.
 
DAVALI IDARELERIN SAVUNMA ÖZETI: 652 sayılı KHK'ye 6528 sayılı Kanun ile eklenen geçici 10.
madde geregi davacının yöneticilik görevinin idarenin bir islemi olmadan kanun uyarınca sonlandıgı,
davacının degerlendirilmesine esas alınan ve 10/06/2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
yönetmelik uyarınca puanlamanın yapıldıgı, düzenlenen basarı belgeleri ile verilen ödüllerin kurum
yöneticilerinin bulundugu yerde uzun yıllar görev yapması anlamına gelmedigi, böyle bir durumun ülke
genelinde baska egitim kurumlarında görev yapan ve davacının bulundugu göreve gelmek isteyen kisilerin
önünü tıkayarak davacının bu meslektaslarının önünü adaletsiz bir sekilde kesecegi belirtilerek davanın reddi
gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRKMILLETIADINA
 
Karar veren Istanbul 4. Idare Mahkemesi'nce dosyası incelenip geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Besiktas Ilçesi, Gazi Osmanpasa Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan
davacının, "Milli Egitim Bakanlıgı'na baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin
Yönetmelik" eki "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumları Müdürleri Degerlendirme Formu" ile
71degerlendirme puanı verilmesi suretiyle basarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin
 
T.C.
ISTANBUL
4. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2145
KARAR NO: 2015/1328
 
 
 
iptali istemiyle açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün teklifi
üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim
Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre
tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıs, Millî Egitim Bakanlıgına Baglı
Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici
olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az
görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın
doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi
uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı
olmak üzere, en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda bulunacagı,
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda sekiz yıllık görev
süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi
sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için
basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme
sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Dosyanın incelenmesinden; Istanbul Ili, Besiktas Ilçesi, Gazi Osmanpasa Ortaokulu Müdürü olarak görev
yapan davacı hakkında, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik kapsamında düzenlenen "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim
Kurumu Müdürleri Degerlendirme Formu" üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda davacıya 71 puan
verilmek suretiyle basarısız sayılarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin iptali
istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.
Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.02.2015 günlü, Yd Itiraz No: 2014/1151 sayılı kararıyla,
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin
Yönetmelik'in 10.maddesinin 9.fıkrası, 23.maddesinin 1.fıkrası ile Yönetmelik eki Ek-1 Yönetici
Degerlendirme Formu'nun açıklamalar kısmının 3.maddesinin yürütmesi durdurulmustur.
Bu durumda, Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nca, bakılmakta olan davaya konu islemlerin
dayanagını olusturan Yönetici Degerlendirme Formuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı neticesinde, hukuki
dayanaktan yoksun hale gelen dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 180,70 TL yargılama
gideri ile A.A.Ü.T uyarınca 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine,
 
T.C.
ISTANBUL
4. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2145
KARAR NO: 2015/1328
 
 
 
artan posta ücreti ve kullanılmayan 68,60 TL harcın karar kesinlestiginde davacıya iadesine, kararın tebligini
izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere 28/05/2015 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.
 
Baskan
HALIT BASYURT
38004
Üye
SINAN ZENGIN
68093
Üye
HÜSEYIN YAVUZ YILMAZER
99682
 
YARGILAMA GIDERLERI:
Basvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Y.D. Harcı: 41,50 TL
Vekalet Harcı: 3,80 TL
Posta Gideri: 85,00 TL
TOPLAM: 180,70 TL

KARAR 4

T.C.
ISTANBUL
4. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2146
KARAR NO: 2015/1327
 
 
 
 
DAVACI: ILYAS MERAL
VEKILI: AV. SAHIN ZENGINAL
Millet Caddesi Önal Ishanı No:6 K:3 D:16 Aksaray Fatih/ISTANBUL
 
DAVALI: 1- ISTANBUL VALILIGI
VEKILI: AV. MERVE DILAN KARA
Istanbul Il Milli Egitim Müdürlügü Fatih/ISTANBUL
DAVALI: 2- MILLI EGITIM BAKANLIGI /ANKARA
VEKILI: HUKUK MÜS. AZIZ ÖZDEMIR - Aynı yerde.
 
DAVANIN ÖZETI: Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Kuvayi Milliye Ilkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının,
"Milli Egitim Bakanlıgı'na baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin
Yönetmelik" eki "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumları Müdürleri Degerlendirme Formu" ile 73,44
degerlendirme puanı verilmesi suretiyle basarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin;
kazanılmıs hakkının ihlal edildigi, degerlendirme yapan amirlerin çogunun degerlendirme öncesi yeni
atandıgı, yapılan uygulamalarla hukuk güvenligi ilkesinin ihlal edildigi iddialarıyla iptali istenilmektedir.
 
DAVALI IDARELERIN SAVUNMA ÖZETI: 652 sayılı KHK'ye 6528 sayılı Kanun ile eklenen geçici 10.
madde geregi davacının yöneticilik görevinin idarenin bir islemi olmadan kanun uyarınca sonlandıgı,
davacının degerlendirilmesine esas alınan ve 10/06/2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
yönetmelik uyarınca puanlamanın yapıldıgı, düzenlenen basarı belgeleri ile verilen ödüllerin kurum
yöneticilerinin bulundugu yerde uzun yıllar görev yapması anlamına gelmedigi, böyle bir durumun ülke
genelinde baska egitim kurumlarında görev yapan ve davacının bulundugu göreve gelmek isteyen kisilerin
önünü tıkayarak davacının bu meslektaslarının önünü adaletsiz bir sekilde kesecegi belirtilerek davanın reddi
gerektigi savunulmaktadır.
 
TÜRKMILLETIADINA
 
Karar veren Istanbul 4. Idare Mahkemesi'nce dosya incelenip geregi görüsüldü:
Dava, Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Kuvayi Milliye Ilkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, "Milli
Egitim Bakanlıgı'na baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik" eki
"Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumları Müdürleri Degerlendirme Formu" ile 73,44 degerlendirme
puanı verilmesi suretiyle basarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin iptali istemiyle
 
T.C.
ISTANBUL
4. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2146
KARAR NO: 2015/1327
 
 
 
açılmıstır.
652 sayılı Millî Egitim Bakanlıgının Teskilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, Il Millî Egitim Müdürünün teklifi
üzerine, Müdür Basyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Il Millî Egitim
Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllıgına görevlendirilecegi, bu görevlendirmelerin süre
tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
iliskin diger usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecegi hükmü yer almıs, Millî Egitim Bakanlıgına Baglı
Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin
dört yıllıgına görevlendirilecegi, aynı unvanla aynı egitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici
olarak görev yapılamayacagı, bulundukları egitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az
görev yapanlardan aynı egitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın
doldugu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldügü sekilde sonlandırılacagı, yöneticilik görev süresi
uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteginde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı
olmak üzere, en son görev yaptıkları egitim kurumlarında görevlendirilemeyecegi hükümleri yer almıs, 15.
maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda basvuruda bulunacagı,
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları egitim kurumunda sekiz yıllık görev
süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu üzerinden degerlendirilecegi düzenlenmis, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi
sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları egitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için
basvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan degerlendirme
sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî egitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılacagı hükümleri yer almıstır.
Dosyanın incelenmesinden; Istanbul Ili, Sisli Ilçesi, Kuvayi Milliye Ilkokulu Müdürü olarak görev yapan
davacı hakkında, Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Iliskin Yönetmelik kapsamında düzenlenen "Görev Süreleri Uzatılacak Egitim Kurumu Müdürleri
Degerlendirme Formu" üzerinden yapılan degerlendirme sonucunda davacıya 73,44 puan verilmek suretiyle
basarısız sayılarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemin iptali istemiyle bakılan davanın
açıldıgı anlasılmaktadır.
Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.02.2015 günlü, Yd Itiraz No: 2014/1151 sayılı kararıyla,
Millî Egitim Bakanlıgına Baglı Egitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Iliskin
Yönetmelik'in 10.maddesinin 9.fıkrası, 23.maddesinin 1.fıkrası ile Yönetmelik eki Ek-1 Yönetici
Degerlendirme Formu'nun açıklamalar kısmının 3.maddesinin yürütmesi durdurulmustur.
Bu durumda, Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nca, bakılmakta olan davaya konu islemlerin
dayanagını olusturan Yönetici Degerlendirme Formuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı neticesinde, hukuki
dayanaktan yoksun hale gelen dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 276,30 TL yargılama
gideri ile A.A.Ü.T uyarınca 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine,
 
T.C.
ISTANBUL
4. IDARE MAHKEMESI
 
ESAS NO: 2014/2146
KARAR NO: 2015/1327
 
 
 
artan posta ücretinin karar kesinlestiginde davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün
içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere 28/05/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
 
Baskan
HALIT BASYURT
38004
Üye
SINAN ZENGIN
68093
Üye
HÜSEYIN YAVUZ YILMAZER
99682
 
YARGILAMA GIDERLERI:
Basvurma Harcı: 25,20 TL
Karar Harcı: 25,20 TL
Y.D. Harcı: 110,10 TL
Vekalet Harcı: 3,80 TL
Posta Gideri: 112,00 TL
TOPLAM: 276,30 TL
 
  
 
 
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
MÜDÜR
MÜDÜR - 6 yıl Önce

BU DEFA DA II.DEĞERLENDİRME YAPIP YİNE DÜŞÜK PUAN VERDİLER.BİR MÜDÜRÜ III.KEZ DEĞERLENDİRMEYA ALMIŞLAR YİNE DÜŞÜK PUAN VERMİŞLER. SUNUÇ SIFIR MAHKEME KARARINI UYGULAMIYOR.

lutfullah alp
lutfullah alp - 6 yıl Önce

Diğer davalara emsal teşkil edecekİdari mahkeme kararında; 652 Sayılı MEB Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6528 sayılı kanunla değişik 37/8 maddesine ve yine aynı Kanun değişik Geçici 10/8 maddesine ve 652 sayılı KHK’ya dayalı olarak çıkarılan MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine atıf yaptı. Özetle müdürlere “2013-2014 eğitim ve öğretim yılı sonu itibari ile dört yılını dolduran herkesin kanun ile müdürlük unvanı üzerinden kalkmıştır” diyen mahkeme müdürlerin başvurusunun bu tarihin bitiminden sonra açıldığını ve dolayısıyla müdürlükleri zaten başka bir işleme gerek kalmaksızın sona eren müdürlerin davalarının reddine karar verdi.

SIRADAKİ HABER