İSTİFA EDEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YENİDEN ATANMA HAKKI VAR MI?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilenlerin, sınava girmeksizin yeniden aynı statüde istihdam edilmelerinin mümkün olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

İSTİFA EDEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YENİDEN ATANMA HAKKI VAR MI?
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilenlerin, sınava girmeksizin yeniden aynı statüde istihdam edilmelerinin mümkün olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.
 
Sözleşmeli olarak işe girdikten sonra, istifa sonrası yeniden dönebilirim düşüncesiyle görevlerinden ayrılanların sıkıntı yaşamamaları için, konu hakkında Danıştay 12. Dairesi tarafından verilmiş bir Karardaki değerlendirmenin bilinmesinin uygun olacağını memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.
 
Dava konusu olayda;
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmaktayken istifa ederek sözleşmesini fesheden kişi, eski statüsünde yeniden istihdam edilmek için başvuruda bulunmuş, ancak bu başvuru reddedilmiştir.
 
Söz konusu kişi, atanma isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve diğer özlük haklarının faiziyle birlikte ödenmesi için dava açmıştır.
 
Davaya bakan Ankara 17. İdare Mahkemesi, davacının yeniden göreve başlamak için yaptığı başvurunun açıktan atanma niteliğinde olduğu ve açıktan atama konusunda idarenin takdir yetkisinin olduğu değerlendirmesinde bulunarak, takdir yetkisinin davacının atamasını yapmama yönünde kullanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
 
Davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12. Dairesi ise;
 
-657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde, sözleşmeli personelin tanımının yapıldığı ve "Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. " hükmüne yer verildiği,
 
-657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde bu Kanunun kimler hakkında uygulanacağı ile sözleşmeli personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümlerin uygulanacağının belirtildiği,
 
-657 sayılı Kanunun 92/1 maddesinde, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilen ya da çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete atanmasına ilişkin hususların düzenlendiği ve 4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında özel bir hüküm içermediği, bu nedenle bu düzenlemenin sözleşmeli personel hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı,
 
-Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek için gerekli sınav koşulu düzenlendiği ve söz konusu sınav şartına tabi olmaksızın yeniden sözleşmeli personel olarak istihdam edilme koşullarının neler olduğunun (askerlik, doğum) belirtildiği,
 
-657 sayılı Kanun hükümlerinin Devlet memurları hakkında doğrudan uygulanma niteliğinin olduğu ve sözleşmeli personel hakkında doğrudan uygulanmasının ise -özel bir hüküm mevcut değilse- mümkün olmadığı,
 
İfade edilerek, görevinden ayrılan 4/B sözleşmeli personelin, sınavsız şekilde yeniden istihdam edilmesine hukuken olanak bulunmadığına ve davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararının yerinde olduğuna Karar vermiştir.
 
Söz konusu Karar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, istifa sonrası yeniden atanma hakkının bulunup bulunmadığı hakkında.
 
Danıştay 12. Dairesinin 27.12.2013 tarihli ve E: 2013/707, K: 2013/13004 sayılı Kararı
 
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …
 
Vekili                       : Av. …
 
Karşı Taraf (Davalı) : Sağlık Bakanlığı
 
Vekili                       : (Hukuk Müşaviri) …
 
İstemin Özeti           : Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 28.09.2012 günlü, E:2011/3491, K:2012/1556 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
Danıştay Tetkik Hâkimi : Şevket Polat
 
Düşüncesi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayken istifa ederek sözleşmesini fesheden davacının, devlet memuru statüsünde olmaması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 92. maddesi hükmünden yararlanmasına hukuken imkan bulunmadığı gibi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Eki Esaslarda düzenlenen (sınavsız) yeniden istihdam edilme koşullarını da taşımadığı, bu nedenle yeniden atanma talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
 
Bu durumda, davalı idarenin (sınavsız olarak) davacının atamasını yapma yetkisinin bulunduğu yolundaki İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddedilerek İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:
 
Dava, Bingöl - Solhan Devlet Hastanesinde 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık teknikeri olarak görev yapmaktayken 14.01.2010 tarihinde istifa ederek sözleşmesini fesheden davacının, eski statüsünde yeniden istihdam edilmesi için yaptığı 29.07.2011 günlü başvurunun reddine ilişkin 04.08.2011 gün ve 226534 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve diğer özlük haklarının faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
 
Ankara 17. İdare Mahkemesinin 28.09.2012 günlü, E:2011/3491, K:2012/1556 sayılı kararıyla, davacının yeniden göreve başlamak için yaptığı başvurunun açıktan atanma talebi niteliğinde olduğu, açıktan atama konusunda takdir yetkisine sahip olan davalı idarenin, takdir yetkisini davacının atamasını yapmama yönünde kullanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 
Davacı, İdare Mahkemesi kararının hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
 
657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesinde, sözleşmeli personel; "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde tanımlanmış, aynı maddede; "Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. " hükmüne yer verilmiştir.
 
Yine 657 sayılı Yasa'nın 1. maddesinde; bu Kanunun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı, sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş, 92/1. maddesinde ise; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71’inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.
 
06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-2. maddesinde; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek için gerekli sınav koşulu düzenlenmiş, Ek-1. maddesinde ise; söz konusu sınav şartına tabi olmaksızın yeniden sözleşmeli personel olarak istihdam edilme koşulları (askerlik, doğum) belirlenmiştir.
 
Yukarıda hükmüne yer verilen mevzuat hükümleri nedeniyle, 657 sayılı Yasa hükümleri, temelde bu Yasa'nın 4/A maddesi kapsamında istihdam edilen Devlet memurları hakkında doğrudan uygulanma niteliğini haiz olup, 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında doğrudan uygulanması -özel bir hüküm mevcut değilse- mümkün değildir.
 
657 sayılı Yasa'nın 92/1. maddesi istifa eden memurların yeniden atanmasını düzenlemiş olup, 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında özel bir hüküm içermediğinden sözleşmeli personel hakkında uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.
 
Uyuşmazlıkta; yüksek öğrenimini tamamlamak için istifa eden ve 6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1. maddesinde düzenlenen sınavsız yeniden istihdam edilme koşullarını taşımayan davacının, Ek-2. maddesi gereği sınavsız şekilde yeniden istihdam edilmesine hukuken olanak bulunmadığından, davacının başvurusunun reddinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 
Bu durumda, davalı idarenin (sınavsız olarak) davacının atamasını yapma yetkisinin bulunduğu yolundaki İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, davanın reddi yolunda verilen karar sonucu itibariyle yerindedir.
 
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 28.09.2012 günlü, E:2011/3491, K:2012/1556 sayılı sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.12.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER