KAYSERİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN UCUBE BİR CEVAP

KAYSERİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN UCUBE BİR CEVAP
Okul müdürlüğü görev süresi uzatılmayan okul müdürleri hakkında Kayseri idari mahkemenin vermiş olduğu iptal karlarının uygulanması yönünde  iptal kararı alan tüm okul müdürlerine göndermiş olduğu yazı ,Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün hukuk tanımaz liyakatsiz kişiler tarafından yönetildiğinin açık bir kanıtıdır.
İdari Yargılama Usul Kanununun Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.)Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”Hükmündedir.
Yine aynı kanunun Madde 52 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/21 md.)” Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz.”Denilmektedir.
Ayrıca,Anayasanın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesi; “….Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu  organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Şeklindedir.
Hal böyle iken, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün iptal kararı alan tüm okul müdürlerine gönderdiği yazıda, mahkeme kararının uygulanması yönünde yapılacak bir işlem için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca  verilen 18 02 2015 tarihli ve YD. İtiraz No:20141151 sayılı Karara istinaden idarece yapılacak bir düzenlemenin beklenilmesinin uygun olacağı, dolayısıyla  yönetmelikte yeniden düzenleme yapıldığında idari mahkemenin kararındaki  gerekçeler dikkate alınarak, bu düzenlemeden sonra Ek-1 Değerlendirme Formu üzerinden  işlem yapılacağı ifade edilmiştir.
Yargı kararları, yasal süresi içerisinden herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde idarece uygulanmak zorundadır. Bu konuda idarenin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.  Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yapılacak değişiklikten sonra İdari Mahkemenin kararındaki  gerekçeler dikkate alınarak, yeniden bir değerlendirmede bulanacağını ifade etmesi hukuku yok saymaktır.
 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 Maddesinin 3 Fıkrası“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.”
4.Fıkrası ise “(Değişik: 21/2/2014-6526/18 md.)Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.”           Hükmündedir.
 Anayasada ve Yasada yer alan emredici kurallar karşısında, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve gecikmeksizin uygulamaktan kaçınmasının "ağır hizmet kusuru" oluşturacağı açıktır.
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün, yukarıda da açıkça belirtildiği üzere, Anayasa hükümlerini hiçe sayarak yargı kararlarını uygulamama kastı ile hareket ettiği ve bu şekilde ağır bir hizmet kusuru işlediği açık olup, ağır hizmet kusuru nedeniyle  okul müdürlerinin uğradığı manevi zararın idarece tazmini gerekmektedir.
Öte yandan, Anayasanın 129. maddesinin 5. fıkrasında; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabileceği şeklinde emredici bir kurala yer verilmiştir.
Bu hüküm karşısında, yargı kararını uygulamamak amacıyla  okul müdürleri hakkında bu idari işlemi kuran ve sorumluluğu bulunan ilgililer tazminata mahkum olacaklardır.
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün ,okul müdürlüğü görev süresi uzatılmayan okul müdürleri hakkında Kayseri idari mahkemenin vermiş olduğu iptal karlarını derhal uygulamasından başka bir çıkar yolu bulunmamaktadır. Aksi taktirde, bu kişilerin bilerek ve isteyerek okul müdürlerinin mağduriyetlerine  neden oldukları için gerek adli gerekse idari yönden bu gün olmazsa yarın cezalandırılacaklar ve  tazminata mahkum olacaklardır.
 
Mehmet AĞIRSOY
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet Ağırsoy
Mehmet Ağırsoy - 7 yıl Önce

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış olduğumuz haber üzerine bu gün(19.08.2015)görev sürelerinin uzatılmaması nedeniyle idari mahkemeden iptal kararı alan okul müdürleri hakkında yeniden değerlendirme yapmaya başlamıştır.

SIRADAKİ HABER