MEB GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayınlandı

MEB GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 29201
 

YÖNETMELİK
 

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”

“i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara ilişkin kadrolara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “terzi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine “bekçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, terzi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ikinci fıkrada” ibaresi “üçüncü fıkrada” olarak değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sosyal çalışmacı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “psikolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal çalışmacı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aşağıdaki konulardan” ibaresi, “atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak aşağıdaki konular arasından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adaylar sözlü sınavda alınan personel” ibaresi “Sözlü sınava alınan personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında geçen “ilanı tarihinden” ibaresi ise “kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler, diğer görevler bakımından ise yazılı sınav sonuçları ile tercihler esas alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uzman” ibaresi “Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrosuna, avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “Hizmet Gereği, Mazerete ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet gereği ve mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 30 - (1) Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş yıl görev yapanlar” ibaresi “kesintisiz en az beş yıl görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 

Tarihi
 
Sayısı
 

12/10/2013
 
28793
 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 

Tarihi 10/1/2014

Sayı 28878

 

Eki için tıklayınız.

 


 

 

 
Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
mülakat mağduru
mülakat mağduru - 9 yıl Önce

no comment....

SIRADAKİ HABER