MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi verilmesinin kaldırılmasına dair yönerge

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

MEB Personeline  Takdir ve Teşekkür Belgesi  verilmesinin kaldırılmasına  dair yönerge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.08.0.PGM.0.06.03-010-04-1007 /17278                                     14/03/2011

Konu  : Takdir ve Teşekkür Belgesi Yönergesi

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

20/10/1999 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-6/2572-99716 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmış bulunan “Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge”nin dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci  maddesi hükmü, 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 110 uncu maddesi ile değiştirilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, uygulama olanağı kalmayan söz konusu Yönerge’nin yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, “Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge”nin ekli şekliyle yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.

Necmettin YALÇIN

Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.

08/03/2011

 

Esengül CİVELEK

Müsteşar

 

O L U R

08/03/2011

 

Nimet ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

 

Amaç

MADDE 1- (1) 20/10/1999 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-6/2572-99716 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

Tebliğler Dergisi : KASIM 1999/2506

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara; Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Takdir Belgesi Verilebilecekler

Madde 4- Takdir Belgesi:

a) Genel bir zarar, felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğaldan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.)

b) Millî Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veva yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,

c) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarfederek onursal üye olarak çalışanlara,

d) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun gürülenlere,

e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara,

f) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,

g) Millî Eğilim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel cabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara, verilebilir.

Teşekkür Belgesi Verilebilecekler

Madde 5- Teşekkür Belgesi:

a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,

b) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme türünde eser yayınlayanlara,

c) Vazife malulü olarak emekli olanlara, verilebilir.

Takdir Belgesi Verecekler

Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan;

a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,

b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,

c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele, Takdir Belgesi verebilir.

Teşekkür Belgesi Verecekler

Madde 7- Müfettişlerin ve sıralı sicil amirlerinin teklifleri üzerine veya doğrudan;

a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,

b) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları; merkez ve taşra teşkilatında görevli personele,

c) Genel müdür ve bakanlık daire başkanları; merkez ve taşra teşkilatındaki görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bulunan hizmet birimlerinde görevli personele,

d) Valiler ve il millî eğitim müdürleri; il sınırları içinde görevli personele,

e) Kaymakamlar ve ilçe millî eğitim müdürleri; ilçe sınırları içinde görevli personele;

Teşekkür Belgesi verebilir.

Belgelerin Saklanması, İsimlerin Yayımı

Madde 8- Takdir ve Teşekkür Belgesi, personelin sicil dosyasına işlenir. Takdir ve Teşekkür Belgesinin birer örneği bu dosyada saklanır. Millî Eğitim Bakanınca Takdir Belgesi verilenlerin isim ve görev yerleri Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Diğerlerinin isim ve görev yerleri, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince çıkarılan yayınlarda yayımlanabilir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmeyecekler

Madde 9- Sicil yoluyla eınekliye sevk edilenler ile hangi nedenle dursa olsun Devlet memurluğundan çıkarılanlara Takdir ve Teşekkür Belgesi verilmez.

Belgelerin Basımı

Madde 10- Takdir Belgesi Ek-l'de, Teşekkür Belgesi Ek-2'de gösterildiği şekildedir. Takdir ve Teşekkür belgelerinin basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 9 Eylül 1985 tarih ve 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkında Yönerge" yürürlükten kalkar.

Eski Belgelerin Kullanımı

Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte stokta bulunan Takdir ve Teşekkür belgelerinin kullanılmasına tüketilinceye kadar devam edilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


 

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
MURAT
MURAT - 10 yıl Önce

ÇOK GÜZEL

hasan Tahsin Onat
hasan Tahsin Onat - 10 yıl Önce

Hiç çalışmadan sadece Hemşeri ve yalakalık ayaklarıyla teşekkür ve takdir koleksiyonu yapanları gördüm. Ama çok çalışıpta yağcılık yapmadığı için sürekli aşağılanan memurları biliyorum. İnşallah bundan sonra iyi verim alınacağını düşünüyorum.

ömer
ömer - 10 yıl Önce

kaldıranlardan allah razı olsun

Teoman
Teoman - 10 yıl Önce

Gerçekten çok güzel , çünkü çalışmadığı halde takdir-teşekkür belgesi alanlar vardı.Hak edenlerin hakları yeniliyordu.Müdürle aran iyiyse götürüyordun malı!!!!

Kürşat
Kürşat - 10 yıl Önce

Koskoca bir teşekkürler

MEHMET
MEHMET - 10 yıl Önce

Bu yorumları bilinçlimi yazıyoruz bilinçsizce birşeyleri mi atlıyoruz.Bilmiyorum. Ama ödül ve sicil yönetmeliğinin değişmesi ve kalmması demek liyakat esaslarını da silip atmak demek. Kim kimin adamı ise o bu işe uygundur ifadesi çıkıyor yorumcuların yorumlarından.

Fatih
Fatih - 10 yıl Önce

her zamanki olan oldu. Olması gereken sistemin düzeltilmesiydi. Bu yapılamayınca kaldır gitsin. Peki şimdi çalışanla çalışmayan nasıl anlaşılacak?

ahiyan
ahiyan - 10 yıl Önce

Bu ödül kaldırma sus payıdır arkadaşlar...Zaten bütün müdür ve yardımcılığı kadrolarının tamamına adamlarını doldurdular...atı alan üsküdarı geçti.


SIRADAKİ HABER