MEB SINAV GÖREVLENDİRMELERİNE MÜTHİŞ BULUŞ

"Sayın Bakan sınavlara çözüm Re'sen görevlendirme değildir! MEB neden bazı sınavlara öğretmen bulamıyor"

MEB SINAV GÖREVLENDİRMELERİNE MÜTHİŞ BULUŞ

Öğretmenlerin sınavlarda görev almamasına MEB, müthiş bir buluşla çözüm buldu.

Öğretmenler zorunlu olarak okula getirilirse öğretmenler de nasıl olsa okula gidiyorum okula gideceğime göre, sınav görevi de alırım diye düşüneceklerini tahmin eden MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/23 nolu 2014-2015 ortak sınav birinci dönem genelgesine bir madde koyarak öğretmenler okula gelecek dedi.

İşte o madde; "8. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 09.00'da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılırlar."

Peki, bu durum yasal mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kanun ile yönetmelik ile getirilmeyen sınav günü görevi olmayan öğretmeni okula getirme uygulamasını normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya sokmaktadır. Hukuken bunun uygun olmadığını düşünüyoruz.

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan genelgelerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasala ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan genelgelerin üst normunda bulunmayan sınav günü görevi olmayan öğretmeni okula getirme uygulamasını, yasal düzenlemeleri genişleterek uygulanır hale getiremez.

Öğretmenlerin haftalık girmek zorunda oldukları ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde Aylık karşılığı ders görevi, "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde ise Ek ders görevleri belirlenmiştir. Öğretmenin bu görevleri haricinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Bu nedenle öğretmeni görevi olmadığım halde okula zorla getiremezsiniz bu durumu aşağıdaki haberde işlemiştik.

MEB'in az para ödemek için geçen yıl fiilen iki gün dört oturumda yapılan sınavı kağıt üzerinde iki gün iki oturum şeklinde yapmış sınavda görev almak istemeyen öğretmenleri ise resen görevlendirmişti. Şimdi yine kağıt üzerinde iki gün iki oturum şeklinde yapılan sınava öğretmen bulmak için öğretmenleri görevi olmadığım halde zorla okula getirmeye çalışmaktadır.

MEB'in bulduğu çözüm yolu çözüm değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12. maddesinin 5. Fıkrasındaki hükme aykırı davranarak görevlendirilecek öğretmenleri hem mağdur etmiş hem de ek ders ücreti karşılığı yapılması gereken işleri, ek dersleri eksik hesaplamak ve ödemek suretiyle angarya haline getirerek eğitimcilerin sırtına yüklemiştir.

Fakat Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metni 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2. Dönem Toplu Sözleşme metninin "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki"Sınav ücretleri" başlıklı 16. maddesi; "(1) 6495 sayılı Kanunla 6114 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde 18.1.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacak aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara farklı idarelerde aynı tutarda sınav ücreti ödenmesine yönelik anılan Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapılacaktır." hükümlerine göre düzenleme yapılacak sözü verilmesine rağmen,

Yine; 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri" başlıklı Ek 1. maddesi (b) fıkrasındaki; "b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluşturulan komisyon, sınav başvuru merkezi ve sınav koordinatörlüklerinde görev alan personele, Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara, sınav güvenliğini sağlamakla görevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alan diğer personele ödenecek ücretin, Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesine ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak tespit eder. " hükümlerine rağmen sınav görevlerindeki ücretlerin eşitlenmesi konusunda eğitim çalışanları mağdur edilmekte üvey evlat muamelesi görmektedir.

Çünkü bir köy okulunda resen görevlendirilen veya görevi olmadığı halde zorla okula getirilen bir öğretmen düşünelim o köye ulaşmak için zaten 20 TL civarında harcama yapacak ve sabahtan akşama kadar görevli olduğu sınavdan 45 TL alacaktır. Bu sınavlarda görevli MEB dışından gelen görevlilere ise yaklaşık iki katı ücret ödenmektedir.

Kısacası öğretmenler bu sınavlarda görev almak istememektedirler Çözüm resen görevlendirme, görevi olmadığı halde zorla okula getirme değildir.

Sayın Bakan; Çözüm sınav ücretlerin diğer sınav ücretlerine eşitlenmesi ile gelecektir.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER