MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU YAYINLANDI

MEB yöneticilerinin görevlendirilme kılavuzu 2014 Yayınlandı

MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU YAYINLANDI
MEB yöneticilerinin görevlendirilme kılavuzu 2014 yayınlandı uzun süredir beklenen yönetici görevlendirme kılavuzu 2014 bugün yayınlanmış durumda. Siz değerli okuyucularımız için yakından takip ettiğimiz MEB yönetici görevlendirme kılavuzu 2014 yılı için açıklandı. Daha öncede hatırlanacağı üzere birçok okuyucumuz tarafından beklenen MEB yönetici görevlendirme kılavuzu 2014 için aşağıdaki linke tıklayınız
-MEB Yönetici Görevlendirme Kılavuzu İçin Tıklayınız


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME KILAVUZU 2014
 
Bu Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
 
A-GENEL AÇIKLAMALAR 1- İlgili Mevzuat
 
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 
1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 
1.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.
 
2- Yönetici Görevlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar
 
2.1. Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıldan fazla görev yapamayacaktır.
 
2.2. Bulundukları eğitim kurumunda toplam dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacaktır.
 
2.3. Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilmeyecektir.
 
2.4. İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilecektir.
 
2.5. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir.
 
2.6. Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir.
 
2.7. Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır. Bunların görev süreleri, istemeleri halinde durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecektir.
 
2.8. Müdür görevlendirmeleri önce yapılacak; yeni görevlendirilen müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri ise yeni görevlendirilen müdürlerin inhası ile daha sonra yapılacaktır. Dört yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayan müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri mevcut müdürlerin inhası ile yapılacaktır.
 
2.9. İller arasında yapılan yer değiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık bekleme süresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarak görevlendirilmek üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecektir.
 
2.10. Yöneticilik normları boş bulunan eğitim kurumlarının vekaleten ve geçici olarak yürütülen yöneticilikleri boş olarak değerlendirilecektir.
 
2.11. En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı 30 Haziran 2014 tarihine kadar belirlenecek, belirlemeler tutanak altına alınacak, ilgililer bilgilendirilecek ve belirlenen kişilere ilişkin bilgi ve belgeler ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Bunlardan öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir.
 
2.12. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler, Kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 
3- Yöneticilik Görev Süresinin Hesaplanması
 
3.1. Dört yıllık görev süresinin hesabında; 14/03/2014 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.
 
3.2. Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında; 14/03/2014 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır.
 
3.3. Dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık yöneticilik görev süresini 2013-2014 ders yılı içinde olmak üzere 14/03/2014 tarihinden sonra dolduranların yöneticilik görevleri, 2014-2015 ders yılının bitimi tarihi itibarıyla sona erdirilecektir.
 
3.4. Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.
 
3.5. Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dahil edilecektir.
 
3.6. Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.
 
B- İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
 
1- Komisyonların Oluşturulması
 
1.1. Değerlendirme komisyonu ve sözlü sınav komisyonu/komisyonlarının, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulması sağlanacaktır.
 
2- Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması
 
2.1. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden bu kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süre içinde değerlendirilecektir.
 
2.2. Yönetmeliğe ekli Ek-1 Formun değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim kurumunun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
 
3- Müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumunda Uzatılması
 
3.1. Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, aynı eğitim kurumunda görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
 
3.2. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımayanlar ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak toplam  sekiz yıl ve daha fazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar, durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında görev sürelerinin uzatılması için başvuruda bulanabilecektir.
 
3.3. Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kurumunda uzatılacaktır.
 
4- Müdürlük Görev Süresinin Diğer Eğitim Kurumlarında Uzatılması
 
4.1. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;
 
a) Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları,
 
b) Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
 
c) Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
 
ç) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları
 
il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
 
4.2. Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.
 
4.3. Müdürlük görev sürelerinin başka eğitim kurumuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Form üzerinden aldıkları puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile uzatılacaktır.
 
4.4. Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı halinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.
 
5- İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler
 
5.1. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
 
5.2. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.
 
5.3. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüğünde görevlendirilmek üzere yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecektir.
 
5.4. Başvurular Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
 
5.5. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.
 
5.6. Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.
 
5.7. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır.
 
5.8. Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
 
5.9. Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.
 
5.10. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları; Yönetmeliğe ekli Ek-2'de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.
 
5.11. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak aynı şekilde belirlenecektir.
 
5.12. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.
 
5.13. Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2'de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3'te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.
 
5.14. Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanacaktır.
 
6- Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme
 
6.1. Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir.
 
6.2. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecektir.
 
6.3. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri aynı usulle uzatılabilecektir.
 
6.4. Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, aynı usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilecektir.
 
C- DİĞER HUSUSLAR
 
1. Mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar başkaca herhangi bir işlem yapılmaksızın görevlerine aynı statüde devam edecektir.
 
2. Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir.
 
3. Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecektir. Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardan müdürlük görevini yürütenler istemeleri halinde yeniden görevlendirme kapsamında, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler ise istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir.
 
4. Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen ile öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, eğitim kurumlarının tüm öğretmenleri dikkate alınarak belirlenecektir.
 
5. Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında birden fazla okul aile birliği ve öğrenci meclisi başkanı bulunması halinde Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme, yalnızca müdür norm kadrosunun verildiği eğitim kurumunun okul aile birliği başkanı ve yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı tarafından yapılacaktır.
 
6. Şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapanlardan eğitim kurumu yöneticiliklerinde görevlendirilmek isteyenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
 
7. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda altı ay ve daha fazla vekaleten veya geçici olarak  yöneticilik görevini sürdürenlerin değerlendirilmeleri, vekaleten veya geçici olarak yöneticilik görevini yürüttükleri eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.
 
8. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda kurucu müdür olarak görev yapanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.
 
9. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki görevleri geçici olarak yürütmekte olanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla bu geçici görevleri de dahil toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.
 
10. Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduran müdürlerden halen vekaleten veya geçici olarak yürüttükleri görevler itibarıyla aynı zamanda değerlendirici konumunda olanlar, kendileriyle ilgili değerlendirme yapmayacaktır. Bu durumda olanların değerlendirmeleri, diğer değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinden yüzlük sisteme göre hesaplanacaktır.
 
11. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır.


EK: Yönetici görevlendirme takvimi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 2014 YILI GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ
En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanının belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi 18-30 Haziran
- EK-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme işlemleri - Değerlendirme komisyonu ile sözlü sınav komisyonlarının kurulması 14 Temmuz-15 Ağu sto s
- Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu – Başvuruların alınması - Müdürlük görev süresinin uzatılması 18 -29 Ağustos
- Müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu - Başvuruların alınması - Müdürlük görev süresinin uzatılması 01-12 Eylül
- Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu - Başvuruların alınması - Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması - Değerlendirme sonuçlarının duyurulması - Değerlendirme sonuçlarına itiraz - İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 15 Eylül-03 Ekim
- Sözlü sınav duyurusu - Sözlü sınav 0 8-31 Ekim
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 03-07 Kasım
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 10-14 Kasım
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 17-21 Kasım
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 24 Kasım-05 Aralık
Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 08-19 Aralık
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DAİRE TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS NO
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı 0 (312) 413 18 44 0 (312) 413 18 49 0 (312) 413 17 31 ikgm_yoneticigorevlendirme@meb.gov.tr 0 (312) 418 23 43
 


kaynak:personelmeb.net
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER